Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Aplikácia myapp obsahuje aj proces sqlite.ARC, ktorý má vypnutý autoštart. Tento archívny proces má experimentále nakonfigurovanú databázu SQLite3. Štandardný SELF.ARC pracuje s PostgreSQL databázou. Pokiaľ by D2000 aplikácia bola spustená ako XML aplikácia, ktorá štartuje z XML súborov (v súčasnosti iba v read-only móde a bez monitorovacej databázy) a archív by používal SQLite3 databázu, bolo by možné prevádzkovať statickú embedded D2000 aplikáciu aj bez PostgreSQL servera.
 • Všetky procesy so zapnutým autoštartom majú štartovací parameter /E-CONO.FILE.LOG, ktorý vypína logovanie do súboru (kvôli šetreniu SD karty). V prípade potreby ho možno odstrániť, prípadne nastaviť aj kernelu v súbore /etc/systemd/system/d2000-myapp.service .
 • Aplikácia myapp je nakonfigurovaná so spustenou Javou (používa sa embedovaná openjdk-11-jre). Úpravou riadku
  Kernel.UseJava = 1
  na
  Kernel.UseJava = 0
  v súbore /opt/d2000/app/myapp/application.properties a následným reštartom je možné vypnúť používanie Javy a zmenšiť tak pamäťovú náročnosť kernela (114 MB → 96 MB podľa výstupu príkazu "ps aux --sort -rss")

 • Aplikácia myapp obsahuje aj tenkého klienta na bežiacom web serveri. Ku aplikácii sa dá pripojiť cez web prehliadač na adrese http://<ip_adresa_raspberry>/myapp. Je nutné zadať štandardné meno a heslo a kliknúť na tlačidlo Login:

  Po prihlásení sa je zobrazená prednastavená schéma:


 • Aplikácia myapp obsahuje aj SmartWeb dashboard na bežiacom web serveri. Ku aplikácii sa dá pripojiť cez web prehliadač na adrese http://<ip_adresa_raspberry>/dashboards. Je nutné zadať štandardné meno a heslo a kliknúť na tlačidlo Sign in:

  Po prihlásení je zobrazený dashboard, ktorý je možné užívateľsky upravovať po kliknutí na modrú ikonu v pravej dolnej časti.


 • Aplikácia myapp obsahuje aj OPC UA server - proces SELF.OUS, ktorý má vypnutý autoštart. Po naštartovaní načíta konfiguračný súbor
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/opcuaserver.conf
  Na zabezpečenú komunikáciu použije privátny kľúč
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/private/private.pem
  a certifikát
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/own/cert.der

  Pokiaľ sa bude k nemu (na port 4840) pripájať OPC UA klient za použitia kryptovania, tak klient bude odmietnutý a jeho certifikát bude uložený do adresára /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/rejected.
  Po presunutí do adresára /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/trusted bude klient akceptovaný (reštart OPC UA servera nie je nutný).

  Autentifikácia klienta je možná buď anonymná alebo užívateľom sample s heslom sample1 (viď definíciu identifikátora sample_user a jeho použitie v konfiguračnom súbore opcuaserver.conf).
  V konfigurácii aplikácie myapp je kvôli OPC UA serveru vytvorený užívateľ OPCUA_User_SELF (bez možnosti prihlásenia sa). OPC UA servera má rovnaké práva na prístup k objektom aplikácie ako užívateľ OPCUA_User_SELF (v súčasnosti skupina objektov Home_OPCUA_User_SELF definuje iba read-only prístup k systémovým premenným).

 • Anchor
  graphic
  graphic
  Image Raspberry PI neobsahuje grafickú nadstavbu (kvôli veľkosti). Pokiaľ ju vyžadujete, je možné ju doinštalovať podľa návodu. Inštalácia Raspberry Pi Desktop vyžaduje:

  sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
  sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
  sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
  sudo apt-get install --no-install-recommends raspberrypi-ui-mods lxterminal gvfs

  následne je možné ešte inštalovať Google Chrome:
  sudo apt-get install chromium-browser


  Info
  titleBlog

  O D2000 na Raspberry PI si môžete prečítať aj blogy:


...