Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Do novovytvorených subscription je následne potrebné vložiť monitored items. Tie zodpovedajú inštanciám meraných bodov s parametrami, ktoré je možné nastaviť v adresnom dialógu.

Od daného okamihu server v periodických intervaloch nastavených v parametroch subscription informuje klienta o zmenách na monitorovaných objektoch pomocou

Anchor
publish_message
publish_message
"Publish message" správy. V prípade, že na monitorovaných objektoch nedôjde ku zmene, server raz za (Max KeepAlive Count * Publishing Interval) sekúnd pošle "Publish message", ktorej primárna úloha je oznámiť klientovi, že subscription je stále aktívna. Podobný kontrolný mechanizmus je urobený taktiež aj na strane klienta - posiela "Publish message" raz za (Max KeepAlive Count * Publishing Interval). Ak do času (LifeTime Count * Publishing Interval) klient nepošle požiadavku "Publish message", tak subscription na strane servera zaniká.

...

Názov parametraPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
subrpi
subrpi
Requested Publishing Interval
Hodnota, v akých časových intervaloch má server poslať informáciu o zmene monitored items v rámci inštancie subscription pomocou "Publish message".
Pozn: parameter určuje navrhovanú hodnotu parametra, ktorú OPC UA server môže zmeniť, napr. Bernecker-Rainer vracal vždy hodnotu "Publishing Interval" aspoň 50 ms, hoci požadovaný interval bol menší.
mi:ss.mss00:05.000
Anchor
subrlc
subrlc
Requested LifeTime Count
Ak do času daného (LifeTime Count * Publishing Interval) nepríde od klienta žiadosť o dáta / subscription zaniká. Je potrebné, aby hodnota tohto parametra bola minimálne 3 krát väčšia, ako hodnota "Requested Max KeepAlive Count".
Pozn: parameter určuje navrhovanú hodnotu parametra, ktorú OPC UA server môže zmeniť, napr. Bernecker-Rainer vracal vždy hodnotu "LifeTime Count" maximálne 600, hoci požadovaná hodnota bola väčšia.

Number
1000
Anchor
subrmkc
subrmkc
Requested Max KeepAlive Count
V prípade, že v objektoch subscription nedôjde ku zmene, server po uplynutí času (Max Notifications Per Publish * Publishing Interval) pošle keep-alive správu, ktorú klient potvrdí tým, že pošle novú žiadosť o dáta.
Pozn: parameter určuje navrhovanú hodnotu parametra, ktorú OPC UA server môže zmeniť, napr. Bernecker-Rainer vracal vždy hodnotu "Max KeepAlive Count" maximálne 200, hoci požadovaná hodnota bola väčšia.
Number5
Anchor
mnpp
mnpp
Max Notifications Per Publish
Parameter udáva maximálny počet notifikácii o zmene objektu, ktorú server môže poslať v jednej "Publish message". Nulový parameter indikuje, že počet notifikácii nie je obmedzený.Number0
Anchor
pe
pe
Publishing Enabled
Parameter zapína/vypína publishing v rámci subscription.YES/NOYES
Anchor
p
p
Priority
Udáva relatívnu prioritu jednej subscription. V prípade, že server má poslať viac notifikácii, subscription s väčšou prioritou bude uprednostnený.0-2550

Anchor
mqs
mqs
Samples Queue Size

Pomocou tohto parametra je možné pre každý monitorovaný item v subscription vytvoriť na strane servera frontu objektov s danou dĺžkou.Number0

Anchor
rt
rt
Read Timestamp

Časové značky používané pri čítaní hodnoty:

 • None - nepoužije sa čas získaný z OPC servera (hodnota dostane časovú značku s aktuálnym časom)
 • Source - použije sa SourceTimestamp
 • Server - nastaví sa ServerTimestamp (prednastavená hodnota)
-Server

Anchor
wt
wt
Write Timestamp

Časové značky používané pri zápise hodnoty:

 • None - nenastaví sa žiadna časová značka
 • Source - nastaví sa SourceTimestamp (na čas zapisovanej hodnoty)
 • Server - nastaví sa ServerTimestamp (na aktuálny čas)
 • Both - nastaví sa SourceTimestamp aj ServerTimestamp

Pozn: ak OPC server nepodporuje zápis časových značiek, podľa normy má vrátiť chybu Bad_WriteNotSupported (2155020288).

-None

Anchor
wsc
wsc
Write Status Code

Pri zápise bude zapisovaná položka StatusCode. 
Pozn: podľa normy vráti OPC UA Wrapper chybu Bad_WriteNotSupported (2155020288), ak je zapisovaná položka StatusCode pri zápise do OPC DA  Servera verzie 2.05a.
YES/NOYES

Anchor
wwa
wwa
Write Whole Array

Pri zápise položky poľa sa najskôr načíta celé pole a potom sa celé zapíše. Pokiaľ je tento parameter nastavený na hodnotu NO, zapisuje sa iba konkrétna položka poľa,
Pozn: ak OPC server nepodporuje zápis konkrétnej položky poľa, podľa normy má vrátiť chybu Bad_WriteNotSupported (2155020288).
Pozn: ak je tento parameter aktívny, na meranom bode typu pole nesmie byť nastavený parameter Write only.
YES/NONO

Anchor
rm
rm
Read Mode

Spôsob čítania hodnôt:

 • Subscribe: komunikácia pomocou subscription a notifikácií (štandardná)
 • Subscribe+Read: ako Subscribe, navyše sa posielajú periodické Read správy (podľa časových parametrov stanice)
 • Read: iba posielanie Read správ

Poznámka: módy Subscribe+Read Read treba použivať iba pokiaľ je problém so štandardnou komunikáciou, keďže sú menej efektívne a spôsobujú vyššiu záťaž.

Subscribe
Subscribe+Read
Read
Subscribe

Anchor
nf
nf
No Filter

Ignorovanie parametrov filtra v konfigurácii meraného bodu (Sampling type, DeadBand type, Trigger type).
V konkrétnom prípade OPC UA server nefungoval korektne, pokiaľ sa do subscription vkladali monitored items aj so zadanými parametrami filtra.
YES/NONO

Anchor
protokol_merany_bod
protokol_merany_bod
Konfigurácia na úrovni meraného bodu

...

NázovPopisJednotkaNáhradná hodnota
IDTextová reprezentácia identifikátora, ktorá je v závislosti od ID type prekonvertovaná na potrebný natívny typ.
Pozn: pokiaľ je zadaný identifikátor %IGNORE pre ID type = String, takýto meraný bod bude ignorovaný.
String
ID typeVymenované typy identifikátorov, pomocou ktorých je možné v adresnom priestore OPC UA pristupovať k objektom.
Numeric-1B ID: Identifikátor obmedzený na 1-bytovú hodnotu (0-255)
Numeric-2B ID: Identifikátor obmedzený na 2-bytovú hodnotu (0-65535)
Numeric-4B ID: 4-bytový identifikátor
String: Textový identifikátor
Guid -16B ID: 16-bytové(128-bit) číslo, ktoré je zvyčajne rozdelené do štyroch častí. Napríklad 3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301.
ByteString: Identifikátor reprezentovaný ako sekvencia bytov.
Numeric-1B ID / Numeric-2B ID/ Numeric-4B ID/String/Guid -16B ID/ByteStringUndefined
Namespace
Anchor
namespace_index
namespace_index
Číslicový identifikátor menného priestoru OPC UA servera. Každý OPC UA server môže mať N menných priestorov, pričom identifikátor objektu v rámci jedného menného priestoru musí byť jedinečný.Numeric
Variable typeTypy hodnôt objektov, ktoré dokáže OPC UA klient spracovať. Výber Variable type je nutný iba v prípade, že daný meraný bod bude slúžiť na zápis. V prípade čítania hodnoty objektu je informácia o type hodnoty posielaná spolu s hodnotou.Undefined / Boolean / Byte / SByte / Integer16 / Unsigned16 / Integer32 / Unsigned32 / Integer64 / Unsigned64 / Float / Double / String / UTC Time / Boolean array / Byte array / SByte array / Integer16 array / Unsigned16 array / Integer32 array / Unsigned32 array / Integer64 array / Unsigned64 array / Float array / Double array / String array / UTC Time array / LocalizedText / LocalizedText arrayUndefined
Array indexV prípade, že hodnota objektu je reprezentovaná vo forme poľa hodnôt (Boolean array / Byte array / SByte array / Integer16 array / Unsigned16 array / Integer32 array / Unsigned32 array / Integer64 array / Unsigned64 array / Float array / Double array / String array / UTC Time array), daný parameter slúži na zadefinovanie jeho rozsahu, resp. hodnoty konkrétneho prvku. Prvý element v poli má index 0.
Textová reprezentácia indexu poľa môže mať niekoľko variácií:
 • Samostatný integer, napr. "6" alebo "0", keď chceme z poľa získať iba jednu hodnotu.
 • Rozsah reprezentovaný dvoma integermi separovanými dvojbodkou, napr. "6:7", keď chceme z poľa získať hodnoty v určitom rozsahu.
 • V prípade viacdimenzionálnych polí je potrebné použiť výraz oddelený čiarkou, napríklad "6,7", keď chceme získať konkrétnu hodnotu prvku dvojdimenzionálneho poľa. V prípade zadefinovania rozsahu je potrebné použiť výrazy oddelené čiarkou, napríklad "6:8,7:10".

Pozn: zápis je podporený iba pre merané bod s konkrétnym indexom, nie pre rozsahy.

String
Write onlyDaným checkboxom je možné nastaviť, či meraný bod bude súčasťou subscription. Teda jeho hodnota bude periodicky posielaná zo servera formou "Publish message".Unchecked/checkedUnchecked
Expanded Node IDCheckbox zapína možnosť adresovať ExpandedNodeId. ExpandedNodeId, na rozdiel od klasického identifikátora v adresnom priestore OPC UA servera, je rozšírený o NameSpace URI a Server index
Pozn: ExpandedNodeId nie je v KOM procese zatiaľ podporené.
Unchecked/checkedUnchecked
NamespaceUriTextový identifikátor menného priestoru OPCUA servera použitý namiesto číslicovej reprezentácie namespace.String
ServerIndexČíselný identifikátor, ktorý adresuje číslo servera pri použití ExpandedNodeID identifikátora.Numeric0


Anchor
merany_bod_parametre
merany_bod_parametre
Nastavenie ostatných parametrov monitorovaného objektu

NázovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Sampling typeParameter určuje vzorkovaciu frekvenciu monitorovaného objektu. Pri použití "Publishing rate" je vzorkovacia frekvencia ekvivalentná času Requested Publishing Interval nastaveného na úrovni komunikačnej stanice. "Practical fastest rate" nastaví vzorkovaciu frekvenciu na maximálnu možnú hodnotu. Pri použití tretej možnosti, "Custom rate", je možné špecifikovať vlastný vzorkovací interval, ktorý je možné zadefinovať v parametri Sampling Time.Publishing rate/
Practical fastest rate/
Custom rate
Publishing rate
Sampling timeParameter umožňujúci zadefinovať vlastnú hodnotu vzorkovacej frekvencie v prípade, že "Sampling type" má hodnotu "Custom rate".ss.ms0.0
Deadband typeDeadband je pásmo, v ktorom zmena hodnoty nevyvolá Data Change Notification, ktorá je súčasťou Publish Message. Pri použití parametra "None" je toto pásmo ignorované. V opačnom prípade sa použije buď relatívna alebo absolútna hodnota pásma ("Percent"/"Absolute") zadefinovaného v parametri "DeadBand value".None/
Absolute/
Percent
None
DeadBand valueParameter umožňujúci zadefinovať vlastnú hodnotu deadband v prípade, že je zvolená relatívna/absolútna hodnota ("Percent"/"Absolute").
0.0
Trigger typeParameter špecifikuje podmienku, pri ktorej sa vyvolá Data Change Notification. Pri použití "Status" sa reportuje iba zmena statusu, zmena hodnoty a časovej pečiatky je ignorovaná. V prípade použitia "Status,Value" je ignorovaná zmena časovej pečiatky. Posledný parameter, "Status,Value,Timestamp", zaručuje reportovanie vo všetkých troch prípadoch, teda pri zmene statusu, hodnoty alebo časovej pečiatky.
Pozn: konkrétny Simatic S7-1500 neposielal zmeny hodnôt, ak bol tento parameter nastavený na hodnotu "Status,Value,Timestamp" - pomohla zmena na hodnotu "Status,Value".
Status/
Status,Value/
Status,Value,Timestamp
Status,Value,Timestamp

...