Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NázovPopisJednotkaNáhradná hodnota
IDTextová reprezentácia identifikátora, ktorá je v závislosti od ID type prekonvertovaná na potrebný natívny typ.String
ID typeVymenované typy identifikátorov, pomocou ktorých je možné v adresnom priestore OPC UA pristupovať k objektom.
Numeric-1B ID: Identifikátor obmedzený na 1-bytovú hodnotu (0-255)
Numeric-2B ID: Identifikátor obmedzený na 2-bytovú hodnotu (0-65535)
Numeric-4B ID: 4-bytový identifikátor
String: Textový identifikátor
Guid -16B ID: 16-bytové(128-bit) číslo, ktoré je zvyčajne rozdelené do štyroch častí. Napríklad 3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301.
ByteString: Identifikátor reprezentovaný ako sekvencia bytov.
Numeric-1B ID / Numeric-2B ID/ Numeric-4B ID/String/Guid -16B ID/ByteStringUndefined
Namespace
Anchor
namespace_index
namespace_index
Číslicový identifikátor menného priestoru OPC UA servera. Každý OPC UA server môže mať N menných priestorov, pričom identifikátor objektu v rámci jedného menného priestoru musí byť jedinečný.Numeric
Variable typeTypy hodnôt objektov, ktoré dokáže OPC UA klient spracovať. Výber Variable type je nutný iba v prípade, že daný meraný bod bude slúžiť na zápis. V prípade čítania hodnoty objektu je informácia o type hodnoty posielaná spolu s hodnotou.Undefined / Boolean / Byte / SByte / Integer16 / Unsigned16 / Integer32 / Unsigned32 / Integer64 / Unsigned64 / Float / Double / String / UTC Time / Boolean array / Byte array / SByte array / Integer16 array / Unsigned16 array / Integer32 array / Unsigned32 array / Integer64 array / Unsigned64 array / Float array / Double array / String array / UTC Time array / LocalizedText / LocalizedText arrayUndefined
Array indexV prípade, že hodnota objektu je reprezentovaná vo forme poľa hodnôt (Boolean array / Byte array / SByte array / Integer16 array / Unsigned16 array / Integer32 array / Unsigned32 array / Integer64 array / Unsigned64 array / Float array / Double array / String array / UTC Time array), daný parameter slúži na zadefinovanie jeho rozsahu, resp. hodnoty konkrétneho prvku. Prvý element v poli má index 0.
Textová reprezentácia indexu poľa môže mať niekoľko variácií:
  • Samostatný integer, napr. "6" alebo "0", keď chceme z poľa získať iba jednu hodnotu.
  • Rozsah reprezentovaný dvoma integermi separovanými dvojbodkou, napr. "6:7", keď chceme z poľa získať hodnoty v určitom rozsahu.
  • V prípade viacdimenzionálnych polí je potrebné použiť výraz oddelený čiarkou, napríklad "6,7", keď chceme získať konkrétnu hodnotu prvku dvojdimenzionálneho poľa. V prípade zadefinovania rozsahu je potrebné použiť výraz oddelený bodkočiarkouvýrazy oddelené čiarkou, napríklad "6:8,7:10".
String
Write onlyDaným checkboxom je možné nastaviť, či meraný bod bude súčasťou subscription. Teda jeho hodnota bude periodicky posielaná zo servera formou "Publish message".Unchecked/checkedUnchecked
Expanded Node IDCheckbox zapína možnosť adresovať ExpandedNodeId. ExpandedNodeId, na rozdiel od klasického identifikátora v adresnom priestore OPC UA servera, je rozšírený o NameSpace URI a Server indexUnchecked/checkedUnchecked
NamespaceUriTextový identifikátor menného priestoru OPCUA servera použitý namiesto číslicovej reprezentácie namespace.String
ServerIndexČíselný identifikátor, ktorý adresuje číslo servera pri použití ExpandedNodeID identifikátora.Numeric0

...