Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
typy_verzie
typy_verzie
Podporované typy a verzie zariadení

...

Protokol LonTalk podporuje komunikáciu s "neurónovými" čipmi 3150 a 3120 technológie LonWorks firmy Echelon čítaním/zápisom hodnôt sieťových premenných do meraných bodov. Komunikácia prebieha prostredníctvom RNI interface zariadení firmy Echelon (SLTA, PCLTA, iLON-10, ...) a systémového Windows drivera, ktorý sa nainštaluje po inštalácii software "Echelon OpenLDV". Tento je možné získať na lokalite http://www.echelon.com/. Aktuálne testovaná verzie sú "Echelon OpenLDV 4.0" a "Echelon OpenLDV 5.0". Komunikácia bola overená na týchto rozhraniach:

...

Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

Parameter


Popis


Jednotka


Náhradná hodnota


Anchor
fd
fd
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO
Anchor
oci
oci
Open/Close Interval
Interval, po uplynutí ktorého je vykonaná re-open operácia nad daným interface. Hodnota 0 túto funkciu vypína.min0

Anchor
komunikacna_stanica
komunikacna_stanica
Konfigurácia komunikačnej stanice

...

Komunikačný protokol: Echelon LonTalk.
Adresa stanice (nódu) sa skladá z povinných (tzv. "Subnet/Node Addressing") adresných parametrov:

 • Domain je číslo domény (0 alebo 1).
 • Subnet špecifikuje ID siete (0 až 255), zadáva sa dekadicky.
 • Node je číslo nódu v sieti (0 až 127), zadáva sa dekadicky.

Neuron ID je nepovinný adresný parameter. V prípade, že je zadaný, vykonáva sa polling sieťových premenných nódu touto adresou. Neuron ID adresa sa zadáva v hexadecimálnom tvare.

V prípade, že je potrebné odoslať hodnotu sieťovej premennej s iným typom adresy ako je "Subnet/Node Addressing", je možné voliteľne nakonfigurovať Group alebo Broadcast adresné parametre.

 • "Group Addressing" parametre:
  • ID špecifikuje group ID v doméne. Je to dekadické číslo v rozsahu 0 až 255.
  • Member je member ID cieľového nódu v tejto skupine (dekadické číslo 0 až 63).
  • Size je veľkosť grupy (2 až 64). V prípade nastavenia 0 ide o skupinu bez obmedzenia rozsahu.
 • "Broadcast Addressing" parametre:
  • Subnet určuje ID siete, do ktorej je broadcast správa odoslaná. Doména je určená nastavenou povinnou hodnotou Domain.
  • Backlog je odhadovaný počet odpovedí ACKD alebo request/response správ.

   Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies an estimate of the channel backlog that would be created by an acknowledged or request/response message broadcast using this address. It should be set to the expected number of acknowledgements or responses. For example, this might be the worst case number of nodes expected to respond to a message on a channel. If this is unknown, this field can be set to zero in which case a backlog of fifteen is assumed.

...

Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
rpttimer
rpttimer
Rpt_timer

Hodnota parametra rpt_timer sa ukladá do adresného poľa SendAddrDtl pri vysielaní paketov "Poll request" a "Write NV value". Viď Poznámka 1.

Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies the time interval between repetitions of an outgoing message when unacknowledged–repeated service is used.

0 .. 153
Anchor
retry
retry
Retry
Hodnota parametra retry sa ukladá do adresného poľa SendAddrDtl pri vysielaní paketov "Poll request" a "Write NV value". Viď Poznámka 1.

Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies the number of retries for acknowledged, request/response, or unacknowledged–repeated service (0–15). The maximum number of messages sent is one more than this number.
0 .. 151
Anchor
txtimer
txtimer
Tx_timer
Hodnota parametra tx_timer sa ukladá do adresného poľa SendAddrDtl pri vysielaní paketov "Poll request" a "Write NV value". Viď Poznámka 1.

Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies the time interval between retries when acknowledged or request/response service is used. The transaction retry timer is restarted when each attempt is made, and also when any acknowledgement or response (except for the last one) is received. For request/response service, the requesting node should take into account the delay necessary for the application to respond when setting the transaction timer.
0 .. 153
Response TimeoutČasový limit pre príjem odpovede na žiadosti poll. Celkový čas je tx_timer * retry + Response timeout.ms500
Anchor
wat
wat
Write ACK Timeout
Časový limit pre príjem potvrdenia vyslaného paketu s novou hodnotou. Celkový čas je tx_timer * retry + Write ACK timeout.ms1500
Anchor
wad
wad
Write ACK Immediately
Ak je hodnota YES, zápisy nových hodnôt do siete nečakajú na potvrdenie zo siete (s timeoutom Write ACK Timeout), ale sú okamžite potvrdené ako úspešne prijaté.YES/NOYES
Anchor
srfp
srfp
Skip Reading after Failed Polling
Nastavenie parametra na YES vykoná ukončenie čítania hodnôt meraných bodov pomocou pollingu na danej stanici (nóde). Pomáha urýchliť čítanie hodnôt zo sieťových premenných v prípade, že niektoré nódy nekomunikujú (sú vypnuté). Komunikácia vtedy nie je zdržovaná čakaním na odpovede pollingu z nefunkčných nódov. Polling začne vždy štandardne, avšak po prvej chybe čítania pollingom je čítanie hodnôt zvyšných sieťových premenných pollingom prerušené a pokračuje sa v čítaní ďalším nódom.YES/NONO

Anchor
poznamka1
poznamka1
Poznámka 1:

Hodnoty rpt_timer, retry a tx_timer môžu nadobúdať hodnoty 0 až 15. Prevodová tabuľka na časy v milisekundách je uvedená v dokumente "Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórie LonWorks" alebo v Literatúre č.1.

Anchor
merany_bod
merany_bod
Konfigurácia meraných bodov

...

Adresa meraného bodu vyžaduje zadať:

 • Selector je povinný údaj, základný identifikátor sieťovej premennej (meraného bodu) v rozsahu 0 až 16383, zadáva sa dekadicky, prípadne hexadecimálne s prefixom #, napr. #3A.
 • Typ hodnoty Type sieťovej premennej, povinný parameter, voľby sú: SNVT, ushort (1 byte bez znamienka), short (1 byte so znamienkom), ulong (2 byty bez znamienka), long (2 byty so znamienkom), float_type (4 byty float IEEE-754), analInp (špeciálny formát Weidmuller), long_4 (4 byty so znamienkom) alebo struct (1 a viac bytov).
 • Ak je typ hodnoty SNVT, je nutné zadať číslo SNVT typu (0 až 255), zadáva sa dekadicky.
 • Ak je typ meraného bodu Di, Dout, je možné zadať číslo bitu Bit v rámci slova (0 až 15) 2-bytových hodnôt.
 • Poll povoľuje polling sieťovej premennej. Polling sa vykonáva v intervaloch podľa nastavenia časových parametrov stanice (parametre pollingu).
 • Priority indikuje vyššiu prioritu pri zápise a pollingu (v zmysle sieťovej komunikácie LonWorks).
 • Authentication zapína autentizáciu pri zápise a pollingu sieťovej premennej.
 • Výstupným meraným bodom je nutné zadať typ sieťovej komunikácie Service pre zápis (ACKD, UNACKD_RPT alebo UNACKD), bežne odporúčané nastaviť zabezpečený typ prenosu ACKD.

Anchor
struct
struct
Typ hodnoty struct

Tento typ hodnoty umožňuje rozložiť dáta s ľubovoľnou dĺžkou na jednotlivé byty alebo bity. Je nutné zadať index bytu 'byte' (počítaný od 1) a prípadne číslo bitu (0 až 7) pre typ hodnoty meraného bodu Di. Vyseparované byty sú interpretované ako neznamienkové čísla 0 až 255.

Pozn: pomocou utility nodeutil je možné:

 • Pripojiť sa k LON zariadeniu:
  a) buď zadaním hexadecimálneho 6-bajtového Neuron ID cez menu "A -- (A)dd device to list."
  b) alebo stlačením servisného pinu na LON zariadení, čo spôsobí výpis "Received an ID message from device x".
  Následne cez menu "G -- (G)o to device menu...." vybrať príslušné zariadenie.
 • Vyčítať informácie o konfiguračných štruktúrach cez menu "C -- Application (C)onfiguration structures.
 • Vyčítať z neho zoznam sieťových premenných cez menu "N -- (N)etwork Variable configuration table.".
  V zozname sú indexy premenných, ich selectory, smer (in/out) a ďalšie parametre.
 • Vyčítať hodnoty jednotlivých sieťových premenných cez menu "P -- (P)oll network variable.".
 • Uložiť do súboru zoznam sieťových premenných vo formáte HC cez menu "L – (L)ist network variables."
 • Uložiť do súboru interface súbor vo formáte XIF cez menu "X -- Create device interface ((X)IF) file."
  Z interface súboru sa dajú vyčítať ďalšie informácie o LON zariadení aj o jednotlivých premenných.

Anchor
literatura
literatura
Literatúra

...

 • Ver. 1.0 – 27. október 2000 – Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 25. január 2011 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.2 - 25. október 2012 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.3 - 5. december 2019 - Hexadecimálna syntax Selectora, poznámka o nodeutil.


Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...