Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Trigger event - skript sa vykoná, keď nastane špecifikovaná podmienka - zmení sa hodnota, nastane procesný alarm na trigger objekte, nastane požadovaný limit hodnoty a iné.
  Poznámka: akciou EVENT je možné trigger event spustiť z iného skriptu (synchrónne či asynchrónne - v tomto prípade dokonca viackrát).
 • Server event - skript vykoná svoju inicializačnú časť (medzi BEGIN a END) po spustení (štandardne po štarte procesu D2000 Event Handler, prípadne po naštartovaní akciou OPENEVENT resp. po jeho prechode do stavu aktívnej inštancie v redundantných systémoch). Následne je možné volať RPC procedúry, ktoré server event implementuje (volaním akcie CALL) a recipročne, server event môže volať RPC procedúry iných server eventov. Server event sa môže pomocou akcie akcie ON CHANGE registrovať na zmenu hodnoty ľubovolného objektu - následne je vyvolaná špecifikovaná procedúra.
  Poznámka: akciou OPENEVENT je možné server event štartovať nielen na ľubovolnom procese D2000 Event Handler, ale aj na procese D2000 HI. Navyše je možné špecifikovať číslo inštancie server eventu a tak dosiahnuť viacnásobné spustenie Server Eventu v rámci daného procesu.
 • Klient a server event - má podobné vlastnosti ako Server event, ale ak je otvorený akciou OPENEVENT na procese D2000 HI, tak klientska časť skriptu je spustená v procese D2000 HI a serverovská časť skriptu je spustená v procese D2000 SES (ktorý je štandardne spustený na serveri). Rozdelenie skriptu na dve časti umožňuje jednak výkonnostnú optimalizáciu a jednak kombinovanie prístup ku klientskemu počítaču a serveru.
 • Unit event - takýto skript je "knižnica", ktorá môže byť vložená do iného eventu (prípadne do schémy) deklaráciou UNIT a jej verejné (PUBLIC) procedúry môžu byť volané akciou CALL.Info
titleTip

V prostredí nástrojov D2000 CnfD2000 GrEditor je možné otvoriť si ESL Diagnostic Pack. Slúži na diagnostiku skriptov, zisťovanie používaných zdrojov (napr. veľkosti lokálnych premenných, veľkosti a počty dátových kontajnerov, databázové transakcie, spojenia, otvorené JSON handle, otvorené XML dokumenty a iné). Taktiež je možné zobraziť detaily jednotlivých skriptov včítane trvania jednotlivých akcií skriptu (maximálne trvanie, sumárne trvanie, počet vykonaní), čo je možné použiť na ladenie výkonnosti skriptov.

K dispozícii je aj DbManager Diagnostic Pack slúžiaci na ladenie databázových akcií.