Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kategória komunikačnej linky: OPC UA Client
Host address: Adresa OPC UA servera. Možno zadať mená podľa konvencie UNC (napr. "\\server" alebo "server", doménové DNS mená (napr. "domain.com", "example.company.com") alebo IP adresy ("196.54.23.113"). V prípade redundantných systémov je možné zadávať aj viacero mien/adries oddelených čiarkami alebo bodkočiarkami.
Používanie alternatívnej komunikačnej cesty (druhé alebo ďalšie meno/adresa) danou stanicou signalizuje nastavenie flagu FLB a flagov FLN, FLO, FLP v stave stanice.

TCP port: TCP port OPC UA servera (napr. 4840).
EndpointUrl: Adresa endpointu (napr. opc.tcp://localhost:4840)
Pozn: pri použití nastavenia Client Type=Secure sa nepoužívajú priamo nastavenia Host address ani TCP port. Ak sa ale v rámciEndpointUrl použije reťazec #HOST#, tak bude nahradzovaný IP adresami/menami zadanými v parametri Host address. Toto je použiteľné pri konfigurovaní spojenia na redundantný OPC server, ktorý má viacero IP adries/mien.
Encoding type: Typ kódovania použitého pri výmene dát (aktuálne podporované je iba Binary encoding).

...