Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Od verzie D2000 v. 7.0 existuje okrem tradičnej verzie procesu D2000 DBManager aj variant, pracujúci iba s databázami Oracle (dbmanager_ora.exe). Tento variant nepoužíva ODBC rozhranie, ale pristupuje k databáze cez OCI (Oracle Client Interface) a je dostupný nielen na platforme Windows ale aj pre OpenVMS, HP-UX a Linux. Pri použití dbmanager_ora.exe konfiguračný dialóg objektu typu Databáza v položke DSN (Data Source Name) v skutočnosti obsahuje TNS (Transparent Network Substrate, viď popis súboru tnsnames.ora v dokumentácii Oracle).

Výhody použitia dbmanager_ora.exe oproti dbmanager.exe:

  • Dostupnosť aj pre platformy OpenVMS a HP-UX.
  • Možnosť stránkového prístupu k indexovo organizovaným tabuľkám databázy Oracle (IOT-index organized tables). ODBC ovládače Oracle majú chybu (testované pre verzie 9.02.00.00 až 9.02.00.06), ktorá spôsobuje pád aplikácie pri stránkovom prístupe k IOT a preto ODBC verzia procesu D2000 DBManager neumožní stránkový prístup, ak zistí, že tabuľka je IOT.
  • Menšie strácanie systémových prostriedkov: ODBC ovládače pre Oracle (testované pre verzie 9.02.00.00 až 9.02.00.06) pri cykle connect/disconnect neuvoľnia 4 handles, OCI rozhranie neuvoľní iba 1 :-).. V každom prípade odporúčame nastaviť dostatočne veľké množstvo predpripravených spojení na objekte typu Databáza, aby nedochádzalo k častému zatváraniu a otváraniu spojení.
  • Možnosť zapnutia ladiacich výpisov o stave Oracle clustera (viď parameter /DBCY).

Rôzne runtime kategórie procesu dbmanager.exe:

  • RTM.DBMANAGER.UPSERT - Na platforme PostgreSQL sa použije UPSERT (INSERT ... ON CONFLICT (...) DO UPDATE ) pri vkladaní dát akciou DB(S)_INSUPD. Túto syntax podporuje PostgreSQL od verzie 9.5.

Rôzne runtime kategórie procesu dbmanager_ora.exe:

  • RTM.DBMANAGER.STRICT_CHECK - Ak je v tabuľke stĺpec textového typu a v D2000 je tento stĺpec numerický, môže pri načítaní dôjsť k chybe konverzie na číslo (ORA_01722: invalid number). Ak je aktívna táto runtime kategória vykonáva sa prísna kontrola typov stĺpcov a pokiaľ je zistený takýto stĺpec, DbManager odmietne s tabuľkou pracovať (a log bude obsahovať chybové hlášky).
  • RTM.DBMANAGER.NO_COUNT_OVER - Pri stránkovom prístupe (akcia PG_CONNECT a browser) sa štandardne zisťuje počet záznamov pomocou načítania v rámci SQL dotazu ( COUNT(*) OVER () ). V niektorých prípadoch môže byť toto načítanie pomalšie ako spustenie explicitného dotazu (SELECT COUNT(*) FROM <table>). Konkrétny prípad sme zaznamenali na Oracle 19.21 a tabuľke s viac ako 2.6 milióna riadkov (pri veľkosti SGA 12GB). Ak je aktívna táto runtime kategória, zisťovanie počtu riadkov bude prebiehať pomocou explicitného dotazu pred samotným načítaním dát.


Info
titleSúvisiace stránky:

Procesy systému

...