Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Kotva
fd
fd
Full Debug
Zapnutie podrobných výpisov o posielaní a prijímaní hodnôt.YES/NONO
Kotva
un
un
User Name
Užívateľské meno použité v správe CONNECT na pripojenie sa k MQTT serveru.-
Kotva
pw
pw
Password
Heslo použité v správe CONNECT na pripojenie sa k MQTT serveru.-
Kotva
tc
tc
Topic Filter
Meno jednej témy alebo filter pre viacero tém posielaný v rámci SUBSCRIBE správy. Filtrom špecifikuje MQTT klient témy, v rámci ktorých chce prijímať správy.
Pozn: témy sú zoradené hierarchicky, ako oddeľovač slúži lomka (/), ako maska jednej úrovne slúži plus (+), ako maska pre viacero úrovní znak hash (#).
Príklady filtra: a/b , level1/+ , # , +/+/+/up
Pozn: zmena parametra Topic Filter sa prejaví po reštarte komunikácie - napr. v dôsledku rozpadnutia TCP spojenia, pokiaľ sú všetky stanice na linke vypnuté (StOff) a znovu zapnuté, prípadne po reštarte KOM procesu. V prvých dvoch prípadoch sa posiela správa UNSUBSCRIBE na pôvodný Topic Filter a následne SUBSCRIBE na nový Topic Filter (to môže byť dôležité pri tzv. perzistentných sessions, keď je zadaný parameter Client ID a MQTT server si pamätá stav klienta aj po rozpade TCP spojenia).
-#
Kotva
sq
sq
Subscribe QoS
Požadovaná maximálna úroveň potvrdzovania (QoS) posielaná v rámci SUBSCRIBE správy.
MQTT server môže následne posielať PUBLISH správy s takouto alebo nižšou úrovňou potvrdzovania (ale nie vyššou). PUBLISH správy posielané MQTT serverom budú potvrdzované procesom D2000 KOM podľa úrovne potvrdzovania v nich špecifikovanej. Čím vyššia je úroveň potvrdzovania, tým viac správ je medzi klientom a serverom vymenených (1 pri QoS_0, 2 pri QoS_1 a 4 pri QoS_2).
QoS_0
QoS_1
QoS_2
QoS_1
Kotva
ci
ci
Client ID
Unikátny identifikátor klienta (Client Identifier) posielaný v rámci CONNECT správy.
Pozn: je možné zadať aj prázdny reťazec - v tom prípade server môže klientovi prideliť unikátne meno (pokiaľ takúto funkcionalitu podporuje) alebo vráti chybu. Pokiaľ nie je zadaný Client ID, bude ale ignorované nastavenia parametra Clean Session Flag (keďže server pridelí zakaždým unikátne meno).
Testovaný MQTT server (thethings.network) vrátil chybu, pokiaľ bolo Client ID prázdne a Clean Session Flag=NO.
Pozn: niektoré MQTT brokery (PIXII.COM, Eclipse Mosquitto) identifikovali klientov iba podľa Client ID. V praxi to spôsobovalo, že dva rôzne D2000 systémy, ktoré sa pripájali k jednému brokerovi, boli považované za jedného klienta a broker pri vytvorení spojenia zrušil existujúce spojenie, ktoré považoval za staré, prípadne nedovolil vytvoriť nové spojenie a vrátil chybu Connection Refused, identifier rejected (2). Po nastavení Client ID na unikátnu hodnotu začali komunikácie fungovať bez rozpadov spojení.
-D2000kom
Kotva
cs
cs
Clean Session Flag
Parameter Clean Session Flag správy CONNECT. Hodnota No znamená, že server použije aktuálny stav session (spojenia) - napr. po rozpade a znovuobnovení TCP spojenia. Znamená to, že sú zaslané všetky nepotvrdené PUBLISH správy s QoS_1 a QoS_2 (a voliteľne aj QoS_0 v závislosti na implementácii).
Hodnota Yes znamená, že sa session vytvorí nanovo a žiadne nepotvrdené PUBLISH správy nie sú opakované.
YES/NONO

Kotva
pq
pq
Publish QoS

Úroveň potvrdzovania (QoS) použitá pri posielaní PUBLISH správ procesom D2000 KOM.
Poslanie PUBLISH správy je dôsledok zápisu do výstupného meraného bodu s adresou OUT_VALUE. Čím vyššia je úroveň potvrdzovania, tým viac správ medzi klientom a serverom poslaných (1 pri QoS_0, 2 pri QoS_1 a 4 pri QoS_2).
QoS_0
QoS_1
QoS_2
QoS_0

Kotva
pr
pr
Publish Retain

Nastavenie príznaku Retain použité pri posielaní PUBLISH správ procesom D2000 KOM. Aktivácia príznaku Retain spôsobí, že posledná správa poslaná procesom D2000 KOM bude na MQTT serveri dostupná iným klientom okamžite po ich pripojení, ako aj po odpojení D2000 KOM procesu.YES/NONO

Kotva
ka
ka
Keep Alive

Parameter Keep Alive posielaný v rámci CONNECT správy.
Ak je nenulový, udáva interval v sekundách, do ktorého musí klient poslať nejakú správu (ak ju nepošle, MQTT broker ho môže odpojiť). Ak nemá dáta, ktoré by mohol poslať, pošle aspoň výzvu PING request. Nulová hodnota znamená, žte MQTT broker nevyžaduje periodické posielanie správ.

Odporúčaná hodnota Keep Alive je niekoľko minút.

D2000 KOM proces posiela PING výzvy podľa nastavení parametrov Keep Alive a Ping Interval (podľa toho, ktorý interval uplynie skôr).

0-65535 sec0

Kotva
pi
pi
Ping Interval

Pokiaľ MQTT server neposlal za špecifikovaný časový interval žiadnu správu, D2000 KOM proces pošle výzvu PING request a očakáva odpoveď PING response (do času Reply Timeout).
Hodnota 0 posielanie PING request správ vypína. Parameter umožňuje detekovať rozpadnutie TCP spojenia.
0-3600 sec60

Kotva
pt
pt
Payload Type

Nastavenie parsovania správy:

  • Text only - správa nie je parsovaná, priradí sa do meraného bodu s adresou IN_TOPIC
  • JSON - správa sa parsuje ako JSON dáta. Ak existuje meraný bod s adresou IN_TOPIC, celá správa bude priradená do neho.
    Ak existujú body s adresami JA=json_address, budú naplnené príslušnými dátami z JSON správy. Ak v správe také adresy neexistujú, budú merané body zneplatnené.
Text only
JSON
Text only

Kotva
tf
tf
Time Field Name

Ak Payload Type=JSON, tak názov poľa s časovou značkou. Ak názov nie je zadaný alebo pole nie je nájdené, hodnotám je priradený aktuálny čas.
Viac informácii o formáte názvu poľa viď body s adresami JA=json_address.

--
Kotva
tm
tm
Time Mask
Maska pre parsovanie hodnoty v poli s časovou značkou.
Pozn: od nastavení časových parametrov stanice závisí, či je čas interpretovaný ako lokálny alebo UTC s nakonfigurovaným offsetom.
Špeciálne masky sú:
  • UNIX - číselná hodnota vyjadruje počet sekúnd od epochy 00:00:00 01.01.1970 UTC.
  • UNIXMS - číselná hodnota vyjadruje počet milisekúnd od epochy 00:00:00.000 01.01.1970 UTC.
-yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mss

Kotva
imt
imt
Ignore Missing Time

Ignorovanie chýbajúcej časovej značky - pokiaľ sa v JSON payloade nevyskytuje, nevypíše sa varovanie.YES/NONO

Kotva
wf
wf
Will Flag

Parameter Will Flag správy CONNECT. Hodnota Yes znamená, že server pošle záujemcom správu Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.YES/NONO

Kotva
wq
wq
Will QoS

Úroveň potvrdzovania (QoS) použitá pri posielaní správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.QoS_0
QoS_1
QoS_2
QoS_0

Kotva
wr
wr
Will Retain

Nastavenie príznaku Retain použité pri posielaní správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.YES/NONO

Kotva
wtp
wtp
Will Topic

Topic použitý pri posielaní správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.-

Kotva
wm
wm
Will Message

Obsah správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.-
Kotva
rt
rt
Reply Timeout
Pokiaľ do požadovaného času MQTT server neodpovie na správy SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE a PING request, prípadne sa nepodarí načítať ľubovoľnú správu (a je načítaná iba jej časť), D2000 KOM proces vyhlási chybu, zavrie spojenie a znovu ho otvorí. Hodnota 0 vypína časový limit.
Parameter umožňuje reagovať na problematické chovanie MQTT servera.
sec20
Kotva
wt
wt
Wait Timeout
Timeout čakanie pri jednom čítaní z TCP spojenia. D2000 KOM opakuje čítanie spontánnych dát Max. Wait Retry krát a pokiaľ nenačíta žiadne dáta, je vyhlásený timeout a čítanie je ukončené (a môže nasledovať ďalšie čítanie alebo prípadne zápis). Zmenšením parametrov Wait Timeout a Max. Wait Retry je možné dosiahnuť rýchlejšiu odozvu D2000 KOM procesu na zápis na úkor vyššej záťaže CPU, pokiaľ MQTT server nemá žiadne dáta.
Pozn: ak od MQTT servera prichádza veľa správ a D2000 KOM potrebuje aj zapisovať hodnoty, odporúčame nižšu hodnotu parametra (napr. 0.005 sec), aby zápis nebol blokovaný čítaním (v každom prípade ale po 10 prijatých správach nasleduje prerušenie, počas ktorého sa môžu vykonať nahromadené zápisy).
sec0.100
Kotva
mwr
mwr
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania z TCP spojenia. Pozri popis parametra Wait Timeout.-3

Kotva
bs
bs
Buffer Size

Veľkosť prijímacieho buffra na TCP sockete. Veľkosť musí byť dostatočná, aby sa MQTT správa celá zmestila do prijímacieho buffra.byte65536

Kotva
komunikacna_stanica
komunikacna_stanica
Konfigurácia komunikačnej stanice

...