Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zobrazovaná hodnota je automaticky detegovaná a ovládacie prvky umožňujú zmeniť predvolené nastavenie pre otvorený skript.

Potlačenie chybových hlášok

Chybové hlášky generované statickou analýzou je možné potlačiť dvoma spôsobmi

  • jednotlivé typy hlásení je možné vypnúť/modifikovať v nastaveniach
  • chybu na jednom riadku je možné potlačiť príznakom @SUPPRESS spolu s typom chyby v komentári na predchádzajúcom riadku (Táto možnosť je ponúkaná aj pomocou Code action):


Blok kódu
languageesl
; @SUPPRESS unusedVariable
INT _unused