Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dvojklikom na bunku sledovanej premennej okrem stĺpca Výraz sa zobrazí dialóg pre editáciu hodnoty premennej.

Pomocné akcie

Na ľavej strane zoznamu sledovaných hodnôt sa nachádzajú tlačidlá pre zjednodušenie práce so zoznamom sledovaných hodnôt:

  • Image Added Zbalenie všetkých rozbalených hodnôt
  • Image Added Rozbalenie všetkých hodnôt ktoré obsahujú ďalšie záznamy
  • Image Added Zmazanie všetkých sledovaných hodnôt

Sledovaná hodnota typu RECORD

...