Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Prejsť k definícii (CTRL+F12) - kurzor sa presunie na miesto, kde je deklarovaný identifikátor. Pri použití "Prejsť k definícii" na vzdialenú procedúru (RPC/PUBLIC), ESL editor automaticky otvorí skript, v ktorom sa nachádza definícia procedúry a nastaví kurzor na definíciu. Ak je text pod kurzorom myši platné meno objektu, voľbou ho môžeme otvoriť na editáciu.
 • Prejsť na odkazy (SHIFT+F12) - zobrazí sa vnorený editor s možnosťou prechádzať medzi jednotlivými referenciami lokálnej premennej/procedúry.
 • Prejsť na symbol (CTRL+SHIFT+O) - zobrazí sa výberovník s filtráciou všetkých symbolov (lokálnych premenných, parametrov procedúr, procedúr), po výbere symbolu a stlačení tlačidla ENTER sa presunie kurzor na definíciu symbolu.
 • Náhľad - tu sa nachádzajú dve možnosti:
  • Náhľad definície (ALT+F12) - zobrazí sa vnorený editor na pozícii definície lokálnej premennej/procedúry.
  • Náhľad na odkazy - zobrazí sa vnorený editor s referenciou lokálnej premennej/procedúry, pričom zoznam jednotlivých referencií sa nachádza v pravej časti.
 • Premenovať symbol (F2) - premenuje meno lokálnej a globálnej premennej definovanej v skripte v rámci jej rozsahu platnosti.
 • Zmeniť všetky výskyty (CTRL+F2) - umožňuje premenovať zadaný text v rámci celého skriptu.
 • Formátovať dokument (SHIFT+ALT+F) - upraví formátovanie dokumentu, pričom sa aplikuje aktuálne nastavené odsadenie.
 • Nastavenie editora - zobrazí dialóg nastavení ESL editora (písmo a farby).
 • Zobraziť všetky inštancie - zobrazí zoznam všetkých bežiacich inštancií editovaného ESL skriptu.
 • Vyňať (CTRL+X) - skopíruje vybraný obsah do schránky a odstráni z editora,
 • Kopírovať (CTRL+C) - skopíruje vybratý obsah do schránky,
 • Paste (CTRL+V) - prilepí obsah zo schránky.
 • Paleta príkazov (CTRL+F1) - zobrazí všetky dostupné akcie v editore

...

Nastavenia editora

Všeobecné nastavenia

Umožňujú užívateľovi personalizovať editor pomocou rôznych nastavení ako je typ a veľkosť písma, zalamovanie slov atď.

...