Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sada utilít d2u_* slúži na automatickú aktualizáciu inštalácie systému D2000 z FTP/SFTP servera. Podpora SFTP bola pridaná do verzie d2u_client 4.0.0.37

Poznámka: Popisovaný stav je platný od verzie d2u_client 2.2.0.6 (D2000 v7.02.002 patche).

Medzi utility d2u_* patria:

...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<kľúč_inštalácie>\Update]

"Protocol"= 'disabled' alebo 'FTP' alebo 'SFTP' (disabled a SFTP od verzie d2u_client 4.0.0.43); ak nie je uvedený alebo nie je rozpoznaný, použije sa FTP, 'disabled' znamená že d2u_client nerobí žiadnu činnosť.

"FTPServer"=ip_adresa_(s)ftp_servera ; napríklad: "192.168.103.10" [1]
"FTPMode"=mód_ftp_spojenia ; prípustné módy sú: "active" a "passive", záleží od konfigurácie firewallu, nastavenie má význam len pre protokol FTP
"FTPApplDir"=aplikačný_adresár_na_(s)ftp_serveri ; napríklad "/pub/D2000.APP", [2]
"FTPInstallRoot"=inštalačný_adresár_na_(s)ftp_serveri ; napríklad "/pub/D2000.EXE", [3]
"FTPScriptsFile"=meno popisného súboru skriptov; napríklad "scripstfile.ini", [3]
"FTPUser"=ftp_login ; napríklad "d2update"
"FTPPassword"=ftp_password ; napríklad "securePassword" [4]
"Protocol"= 'FTP' alebo 'SFTP' (SFTP od verzie d2u_client 4.0.0.37);  ak nie je uvedený alebo nie je rozpoznaný, použije sa FTPTrustedHostKeysSHA256"=čiarkami oddedené sha256 fingerprinty SFTP serverov v kódovaní base64, ktoré budú považované za dôveryhodné. Východzia hodnota je "*", čo znamená že akýkoľvek SFTP server je dôveryhodný. Na nedôveryhodný SFTP server sa d2u_client odmietne pripojiť.


 1. Anchor
  1
  1
  D2Update je schopný pre "Update" použiť viac (S)FTP serverov. Ak sa použije viac (S)FTP serverov, ich adresy musia byť oddelené čiarkami. D2Update postupne skúša spojenie so všetkými zadanými servermi a aktualizáciu vykoná s prvým fungujúcim. Počet zadaných (S)FTP serverov nie je obmedzený.
 2. Anchor
  2
  2
  Aplikačný adresár na (S)FTP serveri má nasledovnú štruktúru:

  súbor /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/content.xml
  Súbor content.xml musí byť vygenerovaný utilitou d2u_snapshot.exe (viď nižšie) po každej zmene obsahu aplikačných adresárov na (S)FTP serveri.

  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikácia1/
  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikácia2/
  ...
  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikáciaN/

 3. Anchor
  3
  3
  Inštalačný adresár na (S)FTP serveri má nasledovnú štruktúru:

  súbor /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/content.xml

  Súbor musí byť vygenerovaný utilitou d2u_snapshot.exe (viď nižšie) po každej zmene aplikačného adresára na (S)FTP serveri.

  adresár /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/scripts/

  Tu môžu byť uložené popisné súbory skriptov a skripty , ktoré budú spustené pred a po aktualizácii. Ak má dôjsť k spusteniu skriptov, musí špecifikované meno popisného súboru skriptov scriptsfile.ini v registroch alebo z príkazového riadka prepínačom /S (viď nižšie)
  Formát skriptového súboru je nasledovný:

  Code Block
  titlescriptsfile.ini
  [BEFORE]
  RUN_AS_CLIENT=before_cli.cmd
  RUN_AS_SERVICE=before_srv.cmd
  
  [AFTER]
  RUN_AS_CLIENT=after_cli.cmd
  RUN_AS_SERVICE=after_srv.cmd


  sekcia [before] definuje skripty spustené pred zahájením samotného update, sekcia [after] defunuje skripty ktoré sa vykonajú po ukončení update. RUN_AS_SERVICE vykoná skript v kontexte systémovej služby d2u_service (typicky bežiacej pod kontom LOCAL_SYSTEM), RUN_AS_CLIENT vykoná skript v kontexte prihláseného užívateľa

  adresár /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/

  Tu sú adresáre inštalácie D2000, tj. bin/, java/, resdll/ atď.
 4. Anchor
  4
  4
  Password je v nezakódovanom čitateľnom tvare.

...