Funkcia %ARC_Nowrite


Funkcia
Funkcia umožňuje potlačiť zápis danej hodnoty objektu typu Archivovaná hodnota.
Deklarácia
%ARC_Nowrite()

Parametre
Žiadne.
Popis
Použitie funkcie má zmysel len pre archívne objekty počítané periodicky (spôsob archivácie Periodicky). Ak výsledok takto archivovaného objektu určí funkcia %ARC_Nowrite(), tento sa do archívnej databázy nezapíše (t.j. funkcia ponechá pôvodné hodnoty objektu bez zmeny).

Pre archívne objekty počítané pri zmene hodnoty (spôsob archivácie Pri zmene hodnoty), správanie funkcie je zhodné s funkciou %ARC_Unwrite.
Write a comment...