Protokol VONSCH VQfrem 400

Podporované typy zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy zariadení


Protokol slúži na komunikáciu s vektorovými meničmi frekvencie VQfrem 400 (pre motory 3 x 400 V) od firmy VONSCH. Podporené je vyčítavanie hodnôt z meničov. Nie je podporené povelovanie ani zápisy hodnôt.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial a SerialOverUDP Device Redundant (sériová komunikácia)
 • Pozn: sériová komunikácia bola otestovaná s meničom VQfrem 400 s firmvérom verzie 609h.
  Nastavenie sériovej linky: 19200 baudov, 8 bitov, bez parity, 1 stop bit, rozhranie RS-485.
  Rýchlosť sériovej linky je konfigurovateľná na meniči (2400 - 19200 baudov). 

Konfigurácia stanice


 • Komunikačný protokol "VONSCH VQfrem 400".
 • Adresa stanice - 16-bitové číslo (1-32767). Je možné ju zadávať dekadicky (napr. 1 alebo 1234) alebo hexadecimálne pomocou mriežky (napr. #0001 alebo #4D2).
  Adresa 32768 (#8000) slúži ako broadcast pri povelovaní - prijímajú ju všetky zariadenia, ale žiadne na ňu neodpovedá.


Parametre protokolu stanice

Dialógové okno konfigurácie stanice - záložka Parametre.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Full Debug
Logovanie je rozšírené o výpisy umožňujúce rýchlu detekciu chýb. -NO

Retry Count

Maximálny počet opakovaní výzvy. -2
Retry Timeout
Časový limit pred opakovaním výzvy, pokiaľ neprišla odpoveď.s.ms0,1
Wait First Timeout
Časový limit medzi poslaním výzvy a prvým čítaním odpovede.s.ms0,1
Wait Timeout
Časový limit medzi čítaniami odpovede.s.ms0,1
Max. Wait Retry
Maximálny počet opakovaní čítania odpovede.-6

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci.

Adresa meraného bodu:

Adresa meraného bodu je 16-bitové číslo (1-65535). Je možné ju zadávať dekadicky (napr. 1 alebo 1234) alebo hexadecimálne pomocou mriežky (napr. #0001 alebo #4D2).

Tab. č. 2 - veličiny dostupné na čítanie podľa dokumentácie

AdresaPopisVýznam
#0001Verzia softvéru609h pre ver. 6.09, (402h pre ver.4.02, 304h pre ver.3.04)

#0004

Napäťová rada190h pre 400V, 191h pre 400 ...M, 2b2h pre 690V
#0025Frekvencia napätia na výstupe meniča+/- XXX,XX Hz
#0026Výstupné otáčky motora+/- XXXX ot/min
#0027Otáčky za prevodom+/- XXXX,X ot/min
#0028Frekvencia rotora+/- XXX,XX Hz
#0029Frekvencia želaná+/- XXX,XX Hz
#002A

Efektívna hodnota prúdu motora

XXX,X A
#002BŽelaný mechanický moment motora +/- XXX,X Nm
#002CMechanický moment rotora+/- XXX,X Nm
#002DMagnetický tok rotora X,XXX Wb
#002EOkamžité napájacie napätie motora
(100.0% odpovedá 400 V)
XXX,X %
#002FSkutočné napätie jednosmerného medziobvodu meničaXXX V
#0030Okamžitý príkon do motoraXXX,X kW
#0031

Okamžitý výkon motora

XXX,X kW
#0032Spotreba elektrickej energie motora v kW hodináchXXXX kWh
#0033Spotreba elektrickej energie motora v MW hodináchXXXX MWh
#0034Teplota chladiča meničaXX,X °C
#0035Teplota vzduchu v meničiXX,X °C
#0036Želaná hodnota procesného regulátoraXX,X %
#0037Spätná väzba procesného regulátora (skutočná hodnota)XX,X %
#0038Hodnota analógového vstupu 1 v % rozsahuXX,X %
#0039Hodnota analógového vstupu 2 v % rozsahuXX,X %
#003AHodnota analógového vstupu 3 v % rozsahuXX,X %
#003B

Stav binárnych vstupov 1-6 (bity 0-5 z prijatej hodnoty - číslovanie bitov je od 0 do 15)

0=vstup rozopnutý
1=vstup zopnutý
#003CStav reléových výstupov 1-3 (bity 8-10 z prijatej hodnoty - číslovanie bitov je od 0 do 15)0=relé rozopnuté
1=relé zopnuté
#003DPrevádzkové hodiny meničaXXXX h
#003EPrevádzkové hodiny motoraXXXX h
#003FŽelaná poloha pri type regulovanej veličiny „poloha“+/- XXXX,X cm
#0040Skutočná poloha+/- XXXX,X cm
#0041Dráha dojazdu pri zopnutom koncovom spínači+/- XXXX cm
#0042Odchýlka od nulovej polohy pri kalibrovaní ARC snímača polohyXXXX d
#0043cos(fi) - okamžitá hodnota účinníku motora+/- X,XX
#0044Viď register varovaní 2-
#0045Viď register varovaní 1-
#0046

Viď register porúch

-
#0048Okamžitá hodnota preťaženiaXXX.X %
#0049Servisná zobrazovaná veličina Slave+/- XXXX d
#004aServisná zobrazovaná veličina Master

+/- XXXX d

Všetky hodnoty sú prenášané ako 16-bitové čisla. KOM proces ich interpretuje ako znamienkové alebo kladné podľa adresy
(znamienkové sú #0025-#0027, #002B, #002C, #003F- #0041, #0043, #0049 - #004a).

Pokiaľ je číslo desatinné, treba v konfigurácii meraného bodu v záložke Prevod zadať príslušný lineárny prevod (napr. koeficient A=0.1 pre #0030, A=0.01 pre #0028).


Tab. č. 3 - register porúch (hodnoty bodu s adresou #0046). Ak je ľubovoľný bit nastavený na log.1, potom v meniči vznikla príslušná porucha

BitVýznam
0Nadprúd meniča
1Preťaženie meniča
2Podpätie meniča
3Prepätie meniča
4Tepelný integrál motora
5Teplota chladiča
6

Nekorektné parametre prúdov, konštánt motora alebo rýchlosti

7Chyba regulácie
8Chyba identifikácie
9Skrat výstupov
10Chyba snímača IRC (ARC), RM-ARC
11

Prerušenie vstupnej alebo výstupnej fázy meniča

12Externá porucha
13Teplota v meniči
14Prerušenie AIN1, AIN2 alebo AIN3
15

rezervované


Tab. č. 4 - register varovaní 1 (hodnoty bodu s adresou #0045). Ak je ľubovoľný bit nastavený na hodnotu 1, menič generuje príslušné varovanie

BitVýznam
0

niektoré z varovaní W1-W5:
W1 - Menič znižuje magnetický tok motora pre dosiahnutie nadsynchrónnych otáčok
W2 - Počas odbudzovania klesol magn. tok na minimálnu hodnotu
W3 - Regulátor magnetického toku je v nasýtení (len vo vektorovom režime)
W4 - Regulátor momentu motora je v nasýtení (len vo vektorovom režime)
W5 - Regulátor rýchlosti je v nasýtení (len vo vektorovom režime)

1W6 - Chladič meniča má zvýšenú teplotu (viac ako 75 °C).
Pri typoch VQFREM 400 005, 007 a 011 je teplota modulu vyššia ako 90 °C
2W7 - Menič sa prepol do skalárneho režimu pri výpadku IRC,ARC
3W8 - Signalizácia opačného napojenia IRC alebo ARC
4F7 - Pred ďalším štartom ešte neuplynul čas potrebný pre odbudenie motora
5W12 - Procesný regulátor je v nasýtení; frekvencia meniča je na maximálnej hodnote
6

F9 - Prebieha kalibrácia polohy od povelu 9.4.3 alebo sa kalibruje IRC (ARC) snímač na synchrónnom motore

F10 -Prebieha hľadanie nulového impulzu IRC na synchrónnom motore po zapnutí meniča na sieť a povele ŠTART

7F11 - Rýchlosť bola znížená na nulu aktivovaním softvérového koncového spínača
8F8 - Prudký pokles rýchlosti aktivoval funkciu dynamický dobeh
9W16 - Snímaná teplota v motore dosiahla nepovolenú hodnotu
10W17 - Ak je EOPN panel aktívny (2.4.1), a prerušilo sa spojenie s meničom
11

F2 - Aktivuje sa regulátor max. prúdu (par.13.3.1) a obmedzuje prúd na hodnotu par. 9.10.1

12F3 - Menič je v režime kinetického zálohovania po výpadku elektrickej energie
13F4 - Prebieha nafázovanie meniča na roztočený motor
14F5 - Prebieha parkovanie procesného regulátora
15

F6 - Brzdný modul je aktívny

Tab. č. 5 - register varovaní 2 (hodnoty bodu s adresou #0044). Ak je ľubovoľný bit nastavený na hodnotu 1, menič generuje príslušné varovanie

BitVýznam
0W23 - Pri povele ŠTART menič zistil neprítomnosť záťaže na výstupných svorkách U,V,W
1F12 - Je zopnutý koncový spínač 1 alebo koncový spínač 2
2F13 - Funkcia „brzdenie tokom“ zvyšuje budenie motora úmerne rozdielu UDC-UDCnom
3W9 - Prerušenie vstupnej fázy meniča
4rezervované
5F14 - Prebieha OFF-LINE identifikácia niektorého z parametrov motora (Rs, Ls+Lm, Upoč)
6

W25 - Teplota vzduchu v meniči je vyššia ako 70 °C

7rezervované
8W18 - Nastala chyba pri komunikácii po sériovej linke RS232 ( RS485)
9F16 - Signalizuje, že Relé s funkciou „vypne, preťaženie“ práve rozoplo


Literatúra


www.vonsch.sk - stránka výrobcu zariadení

Manuál k meniču VQfrem 400

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 16. marec 2018 - vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment...