Vyhľadáva prístupové práva užívateľa na objekty, resp. ktorí užívatelia majú na daný objekt práva.

Pozostáva z týchto pohľadov:

 • Užívateľ a jeho práva - pre daného užívateľa zobrazí zoznam skupín objektov, ktoré sú mu priradené.
 • Práva užívateľov na objekt - pre daný objekt zobrazí zoznam skupín objektov, do ktorých je zaradený (spolu s koncovými užívateľmi, ktorí tieto skupiny majú priradené).


Prístupové práva užívateľov zoradené podľa priority:

 • Žiadne (najvyššia priorita)
 • Modifikácia
 • Ovládanie
 • Čítanie (najnižšia priorita)


Upozornenie:
Ak je užívateľ administrátorom, nemá význam zisťovať jeho prístupové práva na objekty, lebo administrátor má vždy právo modifikácie na všetky objekty systému D2000. Jedinou výnimkou sú objekty typu Užívateľ, na ktoré má prihlásený užívateľ právo modifikácie iba za predpokladu, že je administrátorom s právami na modifikáciu objektov typu Užívateľ. V opačnom prípade môže prihlásený užívateľ nadobudnúť na objekty typu užívateľ maximálne práva na čítanie.

Užívateľ, ktorý nie je administrátorom, má prístup len k tým objektom, na ktoré má prístupové práva. Pri kolízii prístupových práv zaradením objektu do viacerých skupín a vzťahov rozhodujú práva s vyššou prioritou.

Užívateľ a jeho práva


Dialógové okno je dostupné z popup menu okna pre výber objektov v D2000 CNF => Rozšírené akcie => Užívateľ a jeho práva.

Užívateľ a jeho práva Užívateľ a jeho práva

Popis hierarchickej štruktúry:

 • Užívateľovi (novak) je priradených niekoľko skupín objektov (ALL_Users, EDIT.GRAF, Home_novak, ...) s definovanými prístupovými právami - tieto práva platia na objekty, ktoré sú zaradené v týchto skupinách, nie však na samotnú skupinu objektov.
 • Ak prístupové práva platia aj na členov skupiny objektov alebo potomkov objektu, meno takéhoto objektu je uzavreté v hranatých zátvorkách ([USER_S01.ZTI_RIS], [B.PREMIUM_CPU]).
 • Ak prístupové práva platia aj na členov skupiny objektov ([USER_S01.ZTI_RIS]), dochádza k vnoreniu stromovej štruktúry a výpisu aj týchto členov zaradených do skupiny.
 • Ak prístupové práva platia aj na potomkov objektu ([DIAGRAMS]), dochádza k vnoreniu stromovej štruktúry a výpisu aj týchto potomkov objektu iba za predpokladu, že je vyšetrovaný konkrétny objekt, pričom vnorenie končí dosiahnutím tohto objektu (objekt D.flow na druhom obrázku sa vnára cez rodičovský objekt [DIAGRAMS]).


Popis zoznamu skupín objektov s právami

Názov skupinyMeno skupiny objektov.
Prístup k objektomZobrazuje práva na objekty, ktoré sú priamo zaradené do skupiny.
Prístup k skupineZobrazuje práva na samotnú skupinu objektov.
CelkomUvádza celkový počet výskytov skupiny objektov v zobrazenej hierarchii.


Filtrovanie

Spodná časť dialógu slúži na zistenie prístupových práv užívateľa na konkrétny objekt.

Meno užívateľaAktuálne vybratý užívateľ. Je možné ho zmeniť priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Meno objektuVýber objektu, ktorého prístupové práva chceme zistiť - priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Vyhľadať

Zistenie prístupových práv.

 Nasledujúci obrázok ukazuje, že užívateľ SystemD2000 má prístup na čítanie k meranému bodu M.Machine_States, ktorý je zaradený v skupine objektov Home_s jednak priamo a jednak cez stanicu B.test s potomkami.


Práva užívateľov na objekt


Dialógové okno je dostupné z popup menu prístupného v okne výberu objektov - položka Práva užívateľov na objekt.

Práva užívateľov na objekt Práva užívateľov na objekt

Popis hierarchickej štruktúry:

 • Ide o spätnú hierarchiu smerom od objektu (D.flow) k jednotlivým užívateľom s definovanými prístupovými právami.
 • Vnútorné prechody sa realizujú len cez skupiny objektov, ktoré sú zaradené aj so svojimi členmi alebo cez objekty, ktoré sú zaradené aj so svojimi potomkami.
 • Pri tomto zobrazení je vždy viditeľná aj vetva, ktorá reprezentuje rodičov objektu (je to jediná vetva, ktorá nemusí končiť užívateľom).
 • Na konci hierarchie sa nachádza názov užívateľa s prístupovými právami na daný objekt (prístupové práva sú zobrazené ikonou).


Popis zoznamu skupín objektov s právami

Názov užívateľaMeno užívateľa.
Prístup k objektuZobrazuje práva užívateľa na objekt.
CelkomUvádza celkový počet výskytov užívateľa v zobrazenej hierarchii.


Filtrovanie

Spodná časť dialógu slúži na zistenie prístupových práv užívateľa na konkrétny objekt.

Meno objektuAktuálne vybratý objekt, ktorého prístupové práva chceme zistiť - priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Meno užívateľaVýber užívateľa. Je možné ho zmeniť priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Vyhľadať

Zistenie prístupových práv.

 Nasledujúci obrázok ukazuje, že užívateľ SystemD2000 má prístup na čítanie k meranému bodu M.Machine_States, ktorý je zaradený v skupine objektov Home_s jednak priamo a jednak cez stanicu B.test s potomkami.


Write a comment...