Akcia EVENT


Funkcia
Synchrónny / asynchrónny štart podeventu.
Deklarácia
EVENT eventIdent [(pubLoc1=param1, pubLoc2=param2, ... , pubLoc10=param10)] [ASYNC]

Parametre
eventIdent in Identifikátor objektu typu Event.
pubLoc1, pubLoc2, ..., pubLoc10 in Nepovinné parametre - lokálne premenné typu PUBLIC vo volanom evente, do ktorých budú prenesené parametre.
param1, param2, ..., param10 in Nepovinné parametre - lokálne premenné, ktorých hodnoty sa prenesú ako parametre.

Popis
Pred štartom podeventu sú automaticky naplnené: Bez kľúčového slova ASYNC bude podevent spustený synchrónne. Akcia EVENT skončí až po ukončení podeventu. Hodnoty lokálnych premenných typu PUBLIC budú prenesené do volajúceho eventu (v podstate IN OUT parametre).Ak volaný event skončí chybou, volajúci event nie je ukončený a pokračuje normálne nasledujúcou akciou.

Pri asynchrónnom volaní eventu (kľúčové slovo ASYNC) nebude volajúci event čakať na ukončenie spusteného podeventu.

V prípade použitia lokálnych premenných typu RECORD je potrebné, aby táto mala vo volanom aj volajúcom evente zhodný typ vzhladom na atribút NOALIAS.
Príklady
Asynchrónne volanie podskriptu (bez parametrov)
 
 ;volajúci skript
 BEGIN
 MESSAGE "skript zacal" ON srvskol1v.HIP
  EVENT E.podevent ASYNC
 MESSAGE "skript skoncil" ON srvskol1v.HIP
 END 

 
 ; volaný skript "E.podskript"
 BEGIN
 MESSAGE "podskript zacal" ON srvskol1v.HIP
 DELAY 200[ms]
 MESSAGE "podskript skoncil" ON srvskol1v.HIP
 END 

 
Synchrónne volanie podskriptu (bez parametrov)
 
 ;volajúci skript
 BEGIN
  MESSAGE "skript zacal" ON srvskol1v.HIP
  EVENT E.podevent
 MESSAGE "skript skoncil" ON srvskol1v.HIP
 END 

 
 ; volaný skript "E.podskript"
 BEGIN
  MESSAGE "podskript zacal" ON srvskol1v.HIP
 DELAY 100[ms]
 MESSAGE "podskript skoncil" ON srvskol1v.HIP
 END 

 
 

Súvisiace stránky:

Write a comment...