Podporované typy a verzie zariadení
Literatúra
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Danfoss Ally Cloud umožňuje komunikáciu s cloudovými službami Danfoss Ally (https://developer.danfoss.com) s použitím Danfoss Ally API (https://developer.danfoss.com/catalog/danfoss-ally-api/danfoss-allytm-api).

Protokol Danfoss Ally Cloud je implementovaný ako ESL skript s použitím utility curl na komunikáciu s cloudom. Následne sa v ESL skripte parsujú dáta a ukladajú do štruktúrovaných premenných:

 • SV.Danfoss_Ally_Gateway - zariadenia typu "Danfoss Ally™ Gateway"
 • SV.Danfoss_Ally_Radiator_Thermostat - zariadenia typu "Danfoss Ally™ Radiator Thermostat"
 • SV.Danfoss_Icon_RT - zariadenia typu "Icon RT"  (Room Thermostat)

Pri nájdení nového zariadenia (unikátne identifikátory sa nachádzajú v stĺpcoch "id") je príslušná štruktúrovaná premenná automaticky zväčšená a nové zariadenie je vložené do pridaného riadku.
Pozn: odporúčame vopred zväčšiť rozmer príslušných štruktúrovaných premenných podľa približného počtu jednotlivých typov zariadení, aby pri prvom parsovaní dát nebol systém zaťažovaný neustálym postupným zväčšovaním ich rozmeru.

Skript je rozširovateľný a je možné doimplementovať parsovanie ďalších typov zariadení a ďalších atribútov existujúcich zariadení.

Je podporovaná práca s viacerými užívateľskými účtami. Každé Danfoss zariadenie je zaregistrované na konkrétny užívateľský účet a v horeuvedené štruktúrované premenné obsahujú prvý stĺpec idCred, v ktorom je pre každé zariadenie uvedené ID účtu (index do štruktúrovanej premennej SV.Danfoss_Credentials s účtami).


Danfoss_cloud_1.2.zip


Konfigurácia v cloude Danfoss a prístupové práva k zariadeniam

 • V mobilnej aplikácii Danfoss Ally (https://www.danfoss.com/sk-sk/campaigns/dhs/smart-heating/danfoss-ally) je možné pripojiť zariadenia k zaregistrovanému Danfoss účtu. Registrácia sa vykonáva pri inštalácii mobilnej aplikácie a je na konkrétnu e-mailovú adresu (napr. ipesoft@ipesoft.sk)
 • Následne je nutné vytvoriť užívateľský účet (pre tú istú e-mailovú adresu) na https://developer.danfoss.com.
 • Po prihlásení sa do účtu je nutné vytvoriť aplikáciu kliknutím na položku Apps (https://developer.danfoss.com/user/apps) kliknutím na tlačidlo "Add app".
 • Pri vytvorení aplikácie treba pridať rozhranie "Danfoss Ally API".
 • Po vytvorení aplikácie je situácia nasledovná: 
 • Položky "Consumer Key" a "Consumer Secret" je nutné skopírovať a vytvoriť reťazec Consumer Key:Consumer Secret a previesť ho na BASE64 napr. pomocou https://www.base64encode.org 
  Príklad: ak  "Consumer Key" je M2i51jpJrgGpKr4TfwnI0XMLDD1nKMU9G a "Consumer Secret" je 1VT80QedtXJE3Xcu72LUjIvMwyvgVWziQ3NHEg, tak musí byť skonvertovaný reťazec
  M2i51jpJrgGpKr4TfwnI0XMLDD1nKMU9G:1VT80QedtXJE3Xcu72LUjIvMwyvgVWziQ3NHEg a BASE64 výsledok je 
  TTJpNTFqcEpyZ0dwS3I0VGZ3bkkwWE1MREQxbktNVTlHOjFWVDgwUWVkdFhKRTNYY3U3MkxVakl2TXd5dmdWV3ppUTNOSEVn
 • Výsledok je nutné vložiť do štruktúrovanej premennej SV.Danfoss_Credentials do stĺpca access_key. Táto štruktúrovaná premenná bude mať teda toľko riadkov, koľko je užívateľských účtov. Odporúčame do stĺpca account zadať identifikácie jednotlivých užívateľských účtov (napr. e-maily).
 • Následne je v skripte E.Danfoss_Cloud možné nastaviť iný trigger na spustenie čítania, ako je použitý objekt Min:

  ON CHANGE Min GOTO TriggerChanged   ; this trigger can be replaced e.g. by a custom evaluated tag


 • Test zápisu (zvýšenie setpointu teploty pre prvý termostat o 0.1° a následné nastavenie pôvodnej teploty) je v skripte E.Danfoss_TestWrite

Literature


Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 25. marec 2024 - vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...