Dialóg pre nastavenie editora sa nachádza v kontextovej ponuke pod položkou Nastavenie editora.

Nastavenia editora sú rozdelené do niekoľkých kategórií:

Tlačidlo Použiť továrenské nastavenia obnoví nastavenia zo všetkých kategórií do prednastavených hodnôt. Šípka pri tomto tlačidle zobrazí ponuku pre exportovanie alebo importovanie nastavení.

Zmena v nastaveniach je ihneď aplikovaná a po stlačení tlačidla OK sa tieto nastavenia uložia. Zatvorením dialógu alebo stlačením tlačidla Zrušiť sa obnovia predchádzajúce nastavenia.


  • No labels
Write a comment...