Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %WeekStartTime


Funkcia
Funkcia vracia začiatočný čas týždňa daného argumentmi funkcie.


Deklarácia
TIME %WeekStartTime(
   INT in rok,
   INT in tyzden,
   TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()
 )
Parametre
rokParameter udávajúci rok.
tyzdenPoradové číslo týždňa (týždeň sa začína pondelkom). Poradové číslo týždňa vracia funkcia %WeekNr.
timeZone

Názov časového pásma pre prevod na lokálny čas (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+|-)hh[:mi[:ss]]", kde hh určuje počet hodín, mi počet minút a ss počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné časti definície posunu, počet minút a sekúnd sú volitelné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone.
Z historických dôvodov je akceptovaný aj celočíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celočíselného parametra sa neodporúča a generuje upozornenie do logovacieho súboru!

Príklad
 %WeekStartTime(2002,25)   ; výsledkom je abs. čas, určujúci začiatok 25. týždňa v roku 2002, teda 17.06.2002 

Poznámka

Prvý týždeň v kalendári je prvý týždeň, v ktorom sú aspoň 4 dni z tohto kalendárneho roka.
Táto funkcia tento predpoklad neberie do úvahy.
Z tohto dôvodu môže funkcia pre niektoré roky generovať čas posunutý o 1 týždeň.

Na zabránenie tejto nezrovnalosti odporúčame použiť funkciu %WeekOfYearStartTime.

Write a comment…