Protokol MICROTEL 700

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Alternatívna komunikačná cesta
Konfigurácia meraných bodov
Podpora redundantného systému
Chyby a problémy
Detaily implementácie protokolu
Tell príkazy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


-

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant, RFC2217 ClientTCP/IP-UDP
 • Parametre sériovej linky podľa nastavenia prenosového telemetrického systému.
 • UDP Parametre:
  • Nutné zadať parametre primárneho, príp. záložného servera (prípadne primárnej a sekundárnej siete servera s dvoma komunikačnými rozhraniami).
  • Host: string max. 80 znakov – meno servera vo formáte INET (meno alebo číselná adresa a.b.c.d).
  • Port: číslo UDP portu (1 až 65535).

Globálne parametre protokolu linky:

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
SCAN
ScanPríkaz na trvalý pasívny režim (Scan only) iba čítania dát (mód č.2).YES/NONO
MOXAT
Moxa TimeoutNastavenie timeoutu pre prechod na iné komunikačné zariadenie v prípade linky SerialOverUDP Device Redundant. Ak nie sú prijaté platné dáta z komunikačného zariadenia do nastaveného timeoutu, prechádza sa na druhé zariadenie (záložné alebo primárne, ak je nakonfigurované).20sec

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Microtel 700.
 • Adresa stanice je číslo v rozsahu 1 až 253. Adresy číslo 0, 254 a 255 nepoužívajte, sú filtrované, pretože tieto hodnoty sa často vyskytujú na začiatku dátových odpovedí (chyba prenosového systému).


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms500 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms300 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms200 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-20
MODULE_CNT
Module CountMaximálny počet modulov požadovaných v jednej výzve. Číslo musí byť v rozsahu 1 až 5, inak sa použije náhradná hodnota.-5
INV_MOD
Inversed ModulesAnalýza sektorov, v ktorých došlo k zmene (funkcia COS - CHANGE OF STATE) prebieha v inverznom poradí, teda:

bit 0 LSB - moduly 0..7,
bit 1 - moduly 8..15, ...
bit 7 MSB - moduly 56..63.

YES/NONO
AHOST
Alternative Path Host(s) 1, 2Konfigurácia alternatívnych komunikačných ciest. Je možné zadať IP adresu alebo meno, prípadne viacero IP adries/mien oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Sumárny počet alternatívnych komunikačných ciest zadaných v rámci týchto parametrov je 12.
Prázdny text znamená nepoužívanie alternatívnej komunikačnej cesty.


APORT
Alternative Path Port 1,2UDP port(y), do ktorého budú smerované dáta pri aktivácii alternatívnej komunikačnej cesty.
0
APRC
Alternative Path Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade použitia alternatívnej komunikačnej cesty.-2
APUT
Alternative Path Use TimeoutPo uplynutí uvedeného času od začiatku používania alternatívnej komunikačnej cesty sa opäť testuje priechodnosť komunikácie štandardnou cestou podľa nastavenia komunikačnej linky.
Hodnota 0 testovanie vypína (komunikácia použiva alternatívnu cestu, kým táto funguje).
Pozn: hodnota parametra mení aj poradie skúšania alternatívnych komunikačných ciest v prípade ich nefunkčnosti. Ak je hodnota nenulová, po problémoch s alternatívnou komunikačnou cestou sa vždy vyskúša štandardná komunikačné cesta. Ak je hodnota nulová, skúšajú sa vždy najskôr všetky alternatívne komunikačné cesty a až následne štandardná komunikačné cesta.
sec600

Alternatívna komunikačná cesta


Pomocou parametrov protokolu je možné nakonfigurovať tzv. alternatívnu komunikačnú cestu iba pre konkrétnu stanicu (iba na linkách typu SerialOverUDP Device Redundant a TCP/IP-UDP). Ak zlyhá komunikácia zo zariadením po štandardnej komunikačnej ceste podľa nastavenia komunikačnej linky, testuje sa priechodnosť komunikácie alternatívnou cestou (ak je nakonfigurovaná). Komunikácia alternatívnou cestou prebieha UDP formou identickou ako v prípade linky SerialOverUDP Device Redundant. Používanie alternatívnej komunikačnej cesty danou stanicou signalizuje nastavenie flagu FLB a flagov FLN, FLO, FLP v stave stanice.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, Qi.

Hodnoty typu Ci a Co nie sú určené na bežnú prevádzku, ale iba na servisné účely. Zobrazujú a zapisujú hodnoty modulov v surovom stave bez konverzie na fyzikálnu veličinu. Hodnoty modulov sú 16-bitové a teda číselné v rozsahu 0 až 65535.

Adresa meraného bodu sa skladá z nasledovných parametrov:

 • Všetky typy hodnôt vyžadujú zadanie základnej adresy, tzv. modulu, čo je číslo v rozsahu 0 až 63.
 • Pre hodnoty Di, Do a Qi sa zadáva číslo bitu v rozsahu 0 až 15 pre Di, Do a 0 až 14 pre Qi.
 • Pre typy hodnôt Ai a Ao sa vkladajú údaje pre prevod surovej hodnoty na fyzikálnu veličinu a to tzv. "RTU table index" a minimum/maximum fyzikálnej veličiny. RTU table index určuje rozsah surových hodnôt použitý pre ďalší prepočet (viď tab. č.2). 

Tab. č. 2

RTU table indexMin / MaxPoznámka
1.  0-20 mA0 .. 3600Používa sa pre vstupné Ai hodnoty.
2.  4-30 mA720 .. 3600Používa sa pre vstupné Ai hodnoty.
3.  Pt100-500 .. 1000Používa sa pre vstupné Ai hodnoty.
4.  -4095 .. 4095Nepoužíva sa.
5.  -4095 .. 4095Nepoužíva sa.
6.  -500 .. 1000Nepoužíva sa.
7.  4-20 mA800 .. 4000Používa sa pre výstupné Ao hodnoty.
8.  0-20 mA0 .. 4000Používa sa pre výstupné Ao hodnoty.

Prevod vstupných hodnôt Ai zo surových hodnôt "Surova_Hodnota" na fyzikálnu veličinu (Fyzikal_VALUE) sa realizuje podľa vzorca:

Scale = (Fyzikal_MAX - Fyzikal_MIN) / (RTU_MAX - RTU_MIN)

Offset = ((Fyzikal_MIN * RTU_MAX) - (Fyzikal_MAX * RTU_MIN)) / (RTU_MAX - RTU_MIN)

Fyzikal_VALUE = (Surova_Hodnota * Scale) + Offset

Prevod výstupných hodnôt Ao z fyzikálnej na surovú hodnotu je vykonaný inverznou funkciou:

Surova_Hodnota = (Fyzikal_VALUE - Offset) / Scale

Výpočet hodnoty "Scale" je predtým ošetrený na nulovosť a v takom prípade je zapisovaná hodnota 0. K takémuto stavu dôjde, ak užívateľ nakonfiguruje fyzikálne minimum a maximum rovnaké.

Merané body typu Qi majú možnosť špeciálneho nastavenia pre prevod dvojbitovej vstupnej hodnoty na požadovanú stavovú hodnotu. Implicitný prevod je v tab. č 3.

Tab. č. 3

Binárna hodnotaVýznam
00 (0)FAILED (v D2000 "ERROR")
01 (1)CLOSED (v D2000 "OFF")
10 (2)OPEN (v D2000 "ON")
11 (3)MOVING (v D2000 "TRANS")

Podpora redundantného systému


Protokol podporuje dva režimy činnosti:

 1. Činnosť v stave pripojenia k "hot" serveru (HS). Protokol realizuje aktívnu komunikáciu odosielaním žiadostí o údaje podľa platnej konfigurácie. 
 2. Činnosť v stave pripojenia k "stand-by" serveru (SBS). Protokol iba číta a analyzuje prijaté údaje. Do tohto stavu je možné dostať celú linku a všetky stanice na nej kedykoľvek pomocou parametra protokolu SCAN v konfigurácii aspoň jednej stanice.

Prechod SBS -> SS je realizovaný s prechodovou fázou, kedy sa 1 minútu realizuje čítanie údajov za účelom detekcie kľudu na komunikačnej linke, či predchádzajúci proces D2000 KOM pripojený k HS serveru prešiel do režimu č.2.

Chyby a problémy


Vo fáze štartu alebo aj počas komunikácie sa môžu vyskytovať nasledovné chybové hlásenia. Pre ľahšiu identifikáciu problému zapnite úroveň sledovania komunikácie v konfigurácií príslušnej linky minimálne na úroveň "Monitor", najlepšie však dočasne na úroveň "Monitor & Disk". V prípade nastavenia "Monitor & Disk" bude v podadresári "\TRACE" adresára aplikácie na počítači, kde je bežiaci komunikačný proces vznikať súbor "meno_linky.LOG", kde sa nachádzajú všetky ladiace a chybové informácie.

Chyba:>MTEL700 : Station address error: 'meno_stanice' !
Popis:Adresa tejto stanice nie je platné číslo v požadovanom rozsahu. Vykonajte konfiguračný zásah a upravte adresu na číslo podľa kapitoly konfigurácia stanice.
Chyba:>MTEL700 : Invalid min/max value, difference is zero, point: 'meno_bodu' ! 
Popis:Konfigurácia adresy meraného bodu obsahuje zhodné číslo pre fyzikálne maximum aj minimum, výsledkom čoho by bol nesprávny prepočet na fyzikálnu veličinu.
Chyba:>MTEL700 : Error in address, point: 'meno_bodu' !
Popis:Adresa meraného bodu obsahuje nesprávne údaje. Skontrolujte platnosť a rozsah všetkých adresných parametrov tohto bodu.
Chyba:>MTEL700 : High Security Relay, St: 'meno_stanice', Point: 'meno_bodu', Module: modul, Bit: bit, Unknown DATA2 response nr
Popis:Zlá odpoveď na funkciu HIGH SECURITY RELAY, zápis hodnoty DO bodu. Kontaktujte technickú podporu firmy Ipesoft.
Chyba:>MTEL700 : High Security Relay, St: 'meno_stanice', Point: 'meno_bodu', Module: modul, Bit: bit, Module is faulty or missing !
Popis:Odpoveď na funkciu HIGH SECURITY RELAY, zápis hodnoty DO bodu. Nie je možné zapisovať hodnoty do tohto modulu.
Chyba:>MTEL700 : General Purpose Output Error, St: 'meno_stanice', Point:'meno_bodu', Module: modul, Module is faulty or missing !
Popis:Odpoveď na funkciu GENERAL PURPOSE OUTPUT, zápis hodnoty AO bodu. Do tohto modulu nie je možné zapisovať.
Chyba:>MTEL700 : Detected zero module count in response, St: 'meno_stanice', Addr: adresa_stanice, requested Module: modul, requested MCount: pocet_modulov
Popis:V odpovedi na funkciu DATA STREAMING bol detekovaný nulový počet modulov (žiadne platné dáta).
Chyba:>MTEL700 : Detected non identically module count in response, St: 'meno_stanice', Addr: adresa_stanice, requested Module: cislo_modulu, requested MCount: pocet_modulov_ziadany, acquired MCount: pocet_modulov_ziskany
Popis:V odpovedi na funkciu DATA STREAMING nie je identický počet modulov oproti požadovanému vo výzve. Chýbajúce údaje.
Chyba:>MTEL700 : Cannot get understanding response, St: 'meno_stanice', Addr: adresa_stanice, requested Module: modul, requested MCount: pocet_modulov
Popis:Nie je možné získať zrozumiteľnú odpoveď na výzvu funkcie DATA STREAMING. Nejaké údaje prišli, avšak nečitateľné.
Chyba:>MTEL700 : No response to request, St: 'meno_stanice', Addr: adresa_stanice, requested Module: modul, requested MCount: pocet_modulov
Popis:Nepodarilo sa získať žiadnu odpoveď na výzvu funkcie DATA STREAMING. Stanica neodpovedá.


Chyby v pasívnej fáze komunikácie

Nasledujúce chybové hlásenia môže zobrazovať proces D2000 KOM pripojený k SBS serveru.

Chyba:>MTEL700-SCAN : Line: 'meno_linky', Unknown command response! Data buffer: data
Popis:Neznáma funkcia - odpoveď, údaje sú ignorované.
Chyba:>MTEL700-SCAN : Line: 'meno_linky', Unknown command request! Data buffer: data
Popis:Neznáma funkcia - výzva, údaje sú ignorované.
Chyba:>MTEL700-SCAN : Line: 'meno_linky', Module count number too big! Data buffer: data
Popis:Počet modulov v prijatej správe DATA STREAMING prekročil maximálne povolený počet. Údaje sú ignorované.
Chyba:>MTEL700-SCAN : Line: 'meno_linky", BCH ERROR! Data buffer: data
Popis:Chybná kontrolná suma prijetej správy. Správa sa ignoruje.
Chyba:> Microtel 700 : Scan task, Line 'meno_linky', received valid data during scan stop timeout !
Popis:Počas prechodnej fázy po pripojení na HS boli prijaté platné pakety protokolu Microtel 700. Tento stav môže byť prechodný a trvať maximálne niekoľko sekúnd. V opačnom prípade kontaktujte technickú podporu firmy Ipesoft.

Detaily implementácie protokolu


Podporené a používané funkcie: 

COMMAND 3 - Change of State Scanning

Zisťovanie zmien v blokoch modulov od posledného čítania údajov. Táto funkcia sa nepoužíva po štarte komunikácie (neznáme sú všetky hodnoty) a v prípade čítania nesledujúceho po komunikačnej chybe. V týchto prípadoch sa číta hodnota všetkých nakonfigurovaných meraných bodov.

COMMAND 2 - Data Streaming

Čítanie hodnôt jednotlivých modulov. Optimalizuje čítanie nakonfigurovaných (iba nakonfigurovaných !) susediacich modulov spoločne až do celkového počtu MODULE_CNT jedným datagramom.

COMMAND 7 - High Security Relay

Realizácia zápisu novej hodnoty pre binárny typ meraného bodu Do. Prebieha v dvoch fázach.

COMMAND 4 - General Purpose Output

Realizácia zápisu novej hodnoty pre typy meraných bodov Co alebo Ao.

Tell príkazy


PríkazSyntaxPopis
STALTERPATHSTALTERPATH MenoStanice ON|OFFTell príkaz aktivuje alebo deaktivuje alternatívnu cestu. Po aktivácii alternatívnej cesty sa hlavná trasa prestane používať a nepoužije sa ani keď alternatívna cesta nefunguje.
STWATCHSTWATCH MenoStaniceTell príkaz pošle na stanicu príkazy na vyčítanie hodnôt jednotlivých meraných bodov.

Literatúra


 • MICROTEL 700 Telemetry.

Zmeny a úpravy


 • 9. január 2008 - Pridaná alternatívna komunikačná cesta.
 • 19. september 2017 - Pridaná podpora zadávania viacerých hostov v alternatívnej komunikačnej trase, podpora TCI/IP-UDP linky.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 2. september 2003 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 9. január 2008 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.2 - 19. september 2017 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...