Protokol MODBUS SCT PPU

Podporované typy zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy zariadení


Protokol realizuje komunikáciu s telemetrickými stanicami pre diaľkový odpočet plynu firmy SCT s.r.o. Košice pre účely paralelného odpočtu údajov z fakturačných prepočítavačov veľkoodberu a stredoodberu SPP-Distribúcia a.s..

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia stanice


  • Komunikačný protokol "MODBUS SCT PPU".
  • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 255 (zvyčajne 1).

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Retry Count Maximálny počet opakovaní výzvy. Ak po poslaní tohto počtu výziev nedôjde odpoveď, stanica prechádza do stavu komunikačnej chyby. - 2
Retry Timeout Timeout pred opakovaním výzvy, pokiaľ neprišla odpoveď. ms 500
Wait First Timeout Timeout medzi poslaním výzvy a prvým čítaním odpovede. ms 200
Wait Timeout Timeout medzi čítaniami odpovede. ms 200
Max. Wait Retry Maximálny počet opakovaní čítania odpovede. - 30
Send Valid Data Only Odosielaj do jadra systému D2000 iba platné údaje. Hodnoty s neplatným statusom sa pri nastavení parametra na hodnotu YES do systému s príznakom Invalid neposielajú. YES/NO YES
Future Data Filter Filtrácia hodnôt ktoré majú časovú značku v budúcnosti o hodnotu parametra od aktuálneho času (v hodinách). Nastavenie na hodnotu 0 hodín vypína tento filter. 0-168 hodín 24
History Data Filter Filtrácia hodnôt ktoré majú časovú značku v minulosti o hodnotu parametra od aktuálneho času (v dňoch). Nastavenie na hodnotu 0 dní vypína tento filter. 0-730 dní 31
Full debug Výpis dodatočných ladiacich informácií o komunikácii na linke včítane ladiacich informácií o všetkých získaných hodnotách meraných bodov. YES/NO NO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov pre nevariabilný mód: Ai,Ci,TiA.


Adresa meraného bodu:

V tabuľke č.2 je zoznam podporovaných adries meraných bodov. Adresa sa zadáva ako text - hodnota zo stĺpca "Adresa".

Tab. č. 2

Adresa Typ hodnoty Tech. jednotky Popis
VER Ci - Verzia protokolu (0x01).
ECSID Ci - ID prepočítavača, čísluje sa od 0.
RTURDTM TiA - Čas RTU pri poslednom čítaní aktuálnych údajov z prepočítavača.
ECSDTM TiA - Čas prepočítavača pri poslednom vyčítaní aktuálnych údajov.
P Ai kPa Aktuálny absolútny tlak.
T Ai °C Aktuálna teplota.
F Ai m3/hod Okamžitý prietok.
CLO Ai m3 Aktuálny stav počítadla prepočítaného množstva LO.
CHI Ai m3 Aktuálny stav počítadla prepočítaného množstva HI.
C Ai m3 Aktuálny stav počítadla prepočítaného množstva, vypočítané ako C = 10000 * CHI + CLO.
C8LO Ai m3 Stav počítadla prepočítaného množstva o 8:00 - LO.
C8HI Ai m3 Stav počítadla prepočítaného množstva o 8:00 - HI.
C8 Ai m3 Stav počítadla prepočítaného množstva o 8:00, vypočítané ako C8 = 10000 * C8HI + C8LO.
VH Ai m3 Prepočítané množstvo za predchádzajúcu hodinu.
VD Ai m3 Prepočítané množstvo za predchádzajúci deň.

Všetky hodnoty aktuálnych údajov ("P", "T", "F", "CLO", "CHI" a "C") sú do jadra systému D2000 odosielané s časovou značkou podľa hodnoty "ECSDTM", t.j. s časom prepočítavača pri poslednom vyčítaní aktuálnych údajov. Perióda čítania aktuálnych údajov je nastavená podľa typu použitého prepočítavača, v prípade prepočítavača so sieťovým napájaním je to bežne cca 10 minút.

Nastavenie reálneho času RTU a prepočítavača je realizované diaľkovo z dispečingu SPP-Distribúcia a.s.


Načítanie archívnych údajov

Hodnoty údajov "VH", "CLO" , "CHI" a "C" je možné spätne prečítať z tzv. hodinového archívu (max. 192 hodinových záznamov).
Hodnoty údajov "VD", "C8LO" , "C8HI" a "C8" je možné spätne prečítať z tzv. denného archívu (max. 32 denných záznamov).
Načítanie archívnych hodnôt je možné vyvolať cez Tell príkaz GETOLDVAL s parametrom názvu stanice a času, od ktorého sú archívne údaje požadované.

Literatúra


  • Paralelný prenos údajov z telemetrického systému SPP-Distribúcia a.s. pre potreby VO plynu, Revízia 0.4, (c) SCT s.r.o. Košice, http://www.sct.sk.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 13. august 2010 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...