Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol IEC 62056-21:2002 Serial

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Adresa meraného bodu
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol vykonáva sériovú komunikáciu so zariadeniami podľa medzinárodného štandardu IEC62056-21, mód protokolu C.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Podporené kategórie linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant, RFC2217 Client, MOXA IP Serial Library, MODEM.
 • Pre nastavenie prenosových parametrov pri všetkých kategóriách liniek použite párnu paritu (even parity), 7 dátových bitov a 1 stop bit!
 • Prenosová rýchlosť podľa nastavenia konkrétneho prístroja alebo modemu.
 • Pre kategóriu linky MODEM plne vyhovujú implicitné parametre (záložka "Modem - parametre"), špecifické parametre pre inicializáciu modemu je možné konfigurovať pomocou parametrov protokolu stanice.

Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu, vyberte protokol "IEC62056-21:2002 Serial".

Tab. č. 1


ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Area Code
Spoločná predvoľba pre telefónne modemové spojenie (iba linky kateg. MODEM).

Software 7E1
Nastavenie hodnoty na YES zapína SW emuláciu prenosových parametrov 7 dátových bitov, párna parita pri nastavených prenosových parametroch 8 dátových bitov, žiadna parita (čiže emulácia 7E1 pri nastavení 8N1).YES/NONO

Konfigurácia stanice • Komunikačný protokol "IEC62056-21:2002 Serial".
 • Adresa stanice (zariadenia) je voliteľná. Ak zostane nevyplnená, zariadenie musí odpovedať. V prípade viacerých zariadení na jednej linke (napr. zbernica RS485) musí byť adresa zariadenia nastavená. Adresa zariadenia je max. 32 znakov zostavených z číslic (0...9), veľkých písmen (A...Z), malých písmen (a...z) alebo medzery ( ). Nuly pred platnou číslicou sú ignorované (t.j. adresa 10203 = 010203 = 000010203).

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Modem Telephone Number
Telefónne číslo pre modemové spojenie s touto stanicou (iba linky kateg. MODEM).

Dial Timeout
Maximálna doba čakania na modemové spojenie (iba linky kateg. MODEM).sek60
Dial Retry Count
Maximálny počet opakovaní pokusov o vytáčané modemové spojenie (iba linky kategórie MODEM).1..201
Dial Retry Timeout
Oneskorenie pred ďalším pokusom o vytáčané spojenie po neúspešnom pokuse o spojenie (iba linky kategórie MODEM).sek30
Wait First Timeout
Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.
Poznámka: Zariadenie v identifikačnej správe posiela 3-znakový identifikátor. Norma udáva, že pokiaľ je 3. znak malé písmeno (napr. v identifikátoroch ELm alebo UNi), minimálny reakčný čas takéhoto zariadenia je 20 ms namiesto 200 ms. Pokiaľ je 3. znak veľké písmeno, ešte stále môže byť reakčný čas 20 ms.
ms200
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. Viď poznámku pri parametri Wait First Timeout.ms200
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.1 .. 10020
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000 ms
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.1 .. 203
Disconnect Timeout
Timeout, do ktorého je očakávaná odpoveď na operáciu odpojenia modemu (iba linky kategórie MODEM).sec15
Ack Delay
Oneskorenie po poslaní potvrdenia prijatých dát (ACK).ms100
Baudrate Changeover (Z)
Hodnota parametra 'Z' - Baud rate identification (for baud rate changeover) výzvy Acknowledgement/option select message módu protokolu C.

Voľba AUTO automaticky zistí hodnotu 'Z' z potvrdzujúcej odpovede a použije ju.

300 Baud
600 Baud
1200 Baud
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud
57600 Baud
115200 Baud
AUTO
2400 Baud
Data Readout
Povolenie operácie čítania aktuálnych hodnôt ("data readout").YES/NOYES
Manuf. Spec. Table Readout Nr.1 (Y)
Povolenie čítania "manufacturer specific table" hodnôt, voľba bloku č. 1.
Výber '-' čítanie nerealizuje, voľba '6' až '9' realizuje čítanie príslušnej "manufacturer specific table".
-
6
7
8
9
-
Manuf. Spec. Table Readout Nr.2 (Y)Povolenie čítania "manufacturer specific table" hodnôt, voľba bloku č. 2.
Výber '-' čítanie nerealizuje, voľba '6' až '9' realizuje čítanie príslušnej "manufacturer specific table".
-
6
7
8
9
-
Manuf. Spec. Table Readout Nr.3 (Y)Povolenie čítania "manufacturer specific table" hodnôt, voľba bloku č. 3.
Výber '-' čítanie nerealizuje, voľba '6' až '9' realizuje čítanie príslušnej "manufacturer specific table".
-
6
7
8
9
-
Load Profile
Povolenie čítania historických údajov z profilu.YES/NOYES
Profile
Meno profilu - OBIS kód záťažového profilu používaný pri čítaní historických údajov z profilu.
P.01
Profile Time Mask
Maska dátumu a času používaná pri čítaní historických údajov z profilu. Význam príznaku "z" - viď popis parametra Session Recognition Flag.
Písmeno "z" je použité aj pri nastavovaní času a je nahradené hodnotami 0,1 alebo 2 podľa nastavenia parametra Session Recognition Flag.

zyymmddhhmi
Profile History Depth
Časová hĺbka čítanía historických údajov z profilu.hod24
Time Round
Perióda čítania údajov z profilu.min15
Profile Read Step
Časový rozsah údajov z profilu požadovaný v jednej žiadosti. Zadáva sa ako násobok parametra "Time Round".x Time Round2

Profile Read Level

Úroveň prístupu (access level) použitá pri čítaní historických údajov z profilu.0-95

Profile Read Mode

Spôsob čítanie z profilu:

 • VDEW read command (R5) : použije sa príkaz READ (štandardná úroveň prístupu je R5, dá sa zmeniť parametrom Profile Read Level).
 • VDEW block read command (R6) : použije sa príkaz BLOCK READ (štandardnú úroveň prístupu je potrebné zmeniť na R6 parametrom Profile Read Level).
 • P1 + VDEW read command (R5) : najskôr sa nastaví heslo pre úroveň 1 (viď parameter Password - level 1) a potom sa použije príkaz READ
 • P1 + VDEW block read command (R6): najskôr sa nastaví heslo pre úroveň 1 (viď parameter Password - level 1) a potom sa použije príkaz BLOCK READ

Pri blokovom čítaní sa dáta rozdelia na niekoľko blokov s veľkosťou Profile Read Block Length riadkov. Blokové čítanie má zmysel na linkách s vyššou chybovosťou.

-VDEW read command (R5)

Profile Read Block Length

Veľkosť bloku (počet riadkov) pri blokovom čítaní z profilu - ak Profile Read Mode je VDEW block read command (R6) alebo P1 + VDEW block read command (R6)riadok4

Profile Read Formatted Execution

Možnosť zadať špeciálnu sekvenciu, ktorú môžu pri čítaní profilov niektoré elektromery vyžadovať. Zatiaľ jediná známa je sekvencia F101()
(Sekvencia posielaná elektromeru je v skutočnosti <SOH>E2<STX>F101()<ETX><SOH> ).
-
Password - level 1
Heslo potrebné pre zmeny konfigurácie zariadenia (úroveň 1) použité pri nastavovaní dátumu a času.
"00000000"
Session Recognition Flag
Príznak "z" indikujúci typ času/dátumu používaný zariadením. Elektromery LZQJ od EMH Elektrizitätszähler indikujú typ času/dátumu týmto príznakom (0=Normal Time, 1=Summer Time, 2=UTC Time).
Príznak sa používa v parametroch Time Mask a Date Mask pri nastavovaní času a v parametri Profile Time Mask pri čítaní údajov z profilov.
Pozn: hodnoty Normal Time aj Summer Time spôsobia, že príznak bude nastavený podľa aktuálne nastavovaného resp. čítaného času.
Normal Time
Summer Time
UTC Time
Normal Time
Time Register
Register používaný pri nastavovaní času.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".

0.9.1
Time Mask
Maska používaná pri nastavovaní času.
Písmeno "z" je použité na konverziu času podľa nastavenia parametra Session Recognition Flag.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".
Pozn: niektorým elektromerom vadí príznak letného/zimného času ("z") a vyžadujú masku hhmiss

zhhmiss
Date Register
Register používaný pri nastavovaní dátumu.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".

0.9.2
Date Mask
Maska používaná pri nastavovaní dátumu.
Písmeno "z" je použité na konverziu dátumu podľa nastavenia parametra Session Recognition Flag.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".
Pozn: niektorým elektromerom vadí príznak letného/zimného času ("z") a vyžadujú masku ddmmyy, prípadne požadujú poradie rok-mesiac-deň (zyymmdd alebo yymmdd)

zddmmyy

Time Date Mode

Špeciálne nastavenia používané pri nastavovaní dátumu a času. Tieto môžu byť vyžadované niektorými elektromermi.

 • Normal: žiadne špeciálne nastavenia
 • (00000000): za zapisovaný dátum/čas sa pridáva tento reťazec.
  Príklad: ak Date Mask je zddmmyy, zapíše sa 31.12. 2019 ako (0311219)(00000000)
Normal
(00000000)
Normal

AT Command 1

Špeciálny inicializačný string modemu číslo 1 (iba linky kategórie MODEM).
AT&FE0V1Q0B0X3L0M0
AT Command 2
Špeciálny inicializačný string modemu 1 (iba linky kategórie MODEM).

Vysvetlenie niektorých odporúčaných nastavení:

S37=5   1200bps DTE-DTE speed - obmedzenie rýchlosti pre modemy. Mnohé zariadenia sú osadené modemami s obmedzenou prenosovou rýchlosťou a takéto nastavenie urýchli proces pripojenia. Vyššie prenosové rýchlosti treba testovať jednotlivo.

&D2   DTR drop to hangup - pre zladenie s parametrom modemovej linky (konf. linky, záložka "Modem - parametre", zaškrtnite voľbu "Use DTR for Hangup").

S0=0   Disable auto-answer. Auto-answer nie je použitý.

S30=2   20 sec inactivity timeout - automatické rozpojenie spojenia po uplynutí doby nečinnosti. Nutné pre zabezpečenie rozpadu spojenia po komunikácii s posledným zariadením.ATS37=5&D2S0=0S7=60S30=2
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO

Ignore Number of Periods

Parameter slúži na ignorovanie hodnoty "Number of Periods", ktorú konkrétny elektromer (Schrack LZQJ) posielal vo výpise dát pre register typu Demand Register (class_id=5). Túto posielal medzi OBIS kódom a samotnou hodnotou, čím došlo k neúspešnej snahe D2000 KOM procesu interpretovať hodnotu ako voliteľnú časovú značku a následne k zahodeniu celého načítaného riadku. Príklad takéhoto riadku: 
1.4.0(007)(0224*kW)
Pozn: posielanie "Number of Periods" nie je v súlade s normou IEC62056-21.
YES/NONO

Unicontrols Devices

Zapne spracovanie dát podľa softvérovej implementácie protokolu od spoločnosti Unicontrols.YES/NONO
Unicontrols Read Index
Zapne čítanie indexov profilov (mapa záznamov meraných energií v pamäti) v rámci čítania čítania historických údajov z profilu (iba pre Unicontrols zariadenia). Načítaný index sa ďalej nespracúva a slúži iba ako ladiaca informácia pre Unicontrols.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Di, TxtI, TiA, TiR.

Adresa meraného bodu


Adresa meraného bodu zodpovedá štandardu IEC 62056-61:2002 Object Identification system (OBIS) v zmysle "Annex A - Code presentation".

Podporený je skrátený formát adresy: C.D[.E][*F] ako aj úplný formát adresy A.B.C.D[.E][*F]
(od 31.5.2021 aj formát obsahujúci oddeľovače dvojbodka a pomlčka namiesto bodky, napr. A-B:C.D.E)

kde:

 • A - Value group A (číslo v rozsahu 0..15). Číslo udáva typ média (typ energie), ku ktorému sa meranie vzťahuje. Informácie nevzťahujúce sa k médiu sú označené ako abstraktné dáta.
  • 0 - Abstract objects
  • 1 - Electricity related objects
  • 4 - Heat cost allocator related objects
  • 5 - Cooling related objects
  • 6 - Heat related objects
  • 7 - Gas related objects
  • 8 - Cold water related objects
  • 9 - Hot water related objects
  • All other - reserved
 • B - Value group B (číslo v rozsahu 0..255). Číslo udáva kanál (pre zariadenia s viacerými vstupmi, datakoncentrátory a pod).
  • 0 - No channel specified
  • 1…64 - Channel 1-64
  • 65…127 - Utility specific codes
  • 128…199 - Manufacturer specific codes
  • 200…255 - Reserved
 • C - Value group C (číslo v rozsahu 0..255 alebo znaky 'C', 'F', 'L' alebo 'P'). Číslo udáva typ dát (napr. prúd, napätie, výkon..) a pre rozmedzie 0…89 závisí od value group A:
  • 0…89 -Context specific identifiers (depending on Value group A). For electricity related objects (A = 1):
   • 0 - General purpose objects
   • 1 - Sum(Li) Active power+ (QI+QIV)
   • 2 - Sum(Li) Active power- (QII+QIII)
   • 3 - Sum(Li) Reactive power+ (QI+QII)
   • 4 - Sum(Li) Reactive power– (QIII+QIV)
   • 5 - Sum(Li) Reactive power QI
   • 6 - Sum(Li) Reactive power QII
   • 7 - Sum(Li) Reactive power QIII
   • 8 - Sum(Li) Reactive power QIV
   • 9 - Sum(Li) Apparent power+ (QI+QIV)
   • 10 - Sum(Li) Apparent power– (QII+QIII)
   • 11 - Current : any phase
   • 12 - Voltage : any phase
   • 13 - Sum(Li) Power factor-
   • 14 - Supply frequency
   • 15 - Sum(Li) Active power (abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII))
   • 16 - Sum(Li) Active power (abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII))
   • 17 - Sum(Li) Active power QI
   • 18 - Sum(Li) Active power QII
   • 19 - Sum(Li) Active power QIII
   • 20 - Sum(Li) Active power QIV
   • 21 - L1 Active power+
   • 22 - L1 Active power–
   • 23 - L1 Reactive power+
   • 24-30 L1 etc.. (see 4-10)
   • 31 - L1 Current
   • 32 - L1 Voltage
   • 33 - L1 Power factor
   • 34 - L1 Supply frequency
   • 35-40 L1 Active power... etc. (see 15-20)
   • 41 - L2 Active power+
   • 42 - L2 Active power–
   • 43 - L2 Reactive power+
   • 44-60 - L2 etc. (see 24-40)
   • 61 - L3 Active power+
   • 62 - L3 Active power–
   • 63 - L3 Reactive power+
   • 64-80 - L3 etc. (see 24-40)
   • 81 - Angles
   • 82 - Unitless quantity (pulses or pieces)
   • 83 - Transformer and line loss quantities
   • 84 - Sum(Li) power factor–
   • 85 - L1 Power factor–
   • 86 - L2 Power factor–
   • 87 - L3 Power factor–
   • 88 - Sum(Li) Ampere-squared hours (QI+QII+QIII+QIV)
   • 89 - Sum(Li) Volt-squared hours (QI+QII+QIII+QIV)
   • 91 - L0 current (neutral)
   • 92 - L0 voltage (neutral)
   • 93 - Consortia specific identifiers
   • 94 - Country specific identifiers
   • 96 - Electricity-related service entries
   • 97 - Electricity-related error messages
   • 98 - Electricity list
   • 99 - Electricity data profile
   • 100…127 - Reserved
   • 128...199, 240 - Manufacturer specific codes
   • All other - Reserved
  • 93 - Consortia specific identifiers
  • 94 - Country specific identifiers
  • 96 - General service entries (možné zadať ako znak 'C')
  • 97 - General error messages (možné zadať ako znak 'F')
  • 98 - General list objects (možné zadať ako znak 'L')
  • 99 - Abstract data profiles (možné zadať ako znak 'P')
  • 127 - Inactive objects
  • 128…199, 240 - Manufacturer specific codes
  • 200…255 - Reserved
 • D - Value group D (číslo v rozsahu 0..255). Číslo udáva typy dát v závislosti od Value group A a C, po spracovaní algoritmami. Pre A=1 a C<>0,93…94,95…99:
  • 0 - Billing period average (since last reset)
  • 1 - Cumulative minimum 1
  • 2 - Cumulative maximum 1
  • 3 - Minimum 1
  • 4 - Current average 1
  • 5 - Last average 1
  • 6 - Maximum 1
  • 7 - Instantaneous value
  • 8 - Time integral 1
  • 9 - Time integral 2
  • 10 - Time integral 3
  • 11 - Cumulative minimum 2
  • 12 - Cumulative maximum 2
  • 13 - Minimum 2
  • 14 - Current average 2
  • 15 - Last average 2
  • 16 - Maximum 2
  • 17 - Time integral 7
  • 18 - Time integral 8
  • 19 - Time integral 9
  • 20 - Time integral 10
  • 21 - Cumulative minimum 3
  • 22 - Cumulative maximum 3
  • 23 - Minimum 3
  • 24 - Current average 3
  • 25 - Last average 3
  • 26 - Maximum 3
  • 27 - Current average 5
  • 28 - Current average 6
  • 29 - Time integral 5
  • 30 - Time integral 6
  • 31 - Under limit threshold
  • 32 - Under limit occurrence counter
  • 33 - Under limit duration
  • 34 - Under limit magnitude
  • 35 - Over limit threshold
  • 36 - Over limit occurrence counter
  • 37 - Over limit duration
  • 38 - Over limit magnitude
  • 39 - Missing threshold
  • 40 - Missing occurrence counter
  • 41 - Missing duration
  • 42 - Missing magnitude
  • 55 - Test average
  • 58 - Time integral 4
  • 128...254 - Manufacturer specific codes
  • All other - Reserved
 • E - Value group E (číslo v rozsahu 0..255). Číslo definuje ďalšie spracovanie alebo klasifikáciu v závislostí od Value group A,C,D. Rôzne normou definované klasifikácie v závislosti od Value group:
  • Identification of tariff rates - Electricity related objects (A = 1)
  • Identification of harmonics - Electricity related objects (A = 1), measurement of harmonics of voltage (C = 12, 32, 52, 72, 92), current (C = 11, 31, 51, 71, 91) or active power (C = 15, 35, 55, 75), D = 7 or D = 24
  • Identification of phase angles - Electricity related objects (A = 1); angle measurement (C = 81; D = 7)
  • Identification of transformer and line loss quantities - Electricity related objects (A = 1); transformer and line loss quantities (C = 83)
  • Identification of UNIPEDE voltage dips - Electricity related objects (A = 1), Voltage dips measurement (C = 12, 32, 52, 72, D = 32)
 • F - Value group F (číslo v rozsahu 0..255). Číslo definuje uloženie dát identifikovaných Value group A…E, podľa rôznych fakturačných období. Ak sa nepoužíva, nastavuje sa na 255.

Príklady adries:

0.0.0           Meter address
0.0.1            Identity number
0.9.1            Time
0.9.2            Date
1.2.1            Cumulative P+ Tariff 1
1.2.2            Cumulative P+ Tariff 2
1.6.1            Maximum P+ Tariff 1
1.8.1            Energy P+ Tariff 1
3.6.1            Maximum Q+ Tariff 1
3.6.1*01       01.Pre-value Maximum Q+ Tariff 1

Literatúra


 • International Standard IEC 62056-21, Direct Data Local Exchange, First edition 2002-05.
 • International Standard IEC 62056-61, Object Identification System (OBIS), Second edition 2006-11.
 • Energie-Info, OBIS-Kennzahlen-System, Stand: 03. November 2006, www.vdew.net.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 24. apríl 2009 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...