Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ID-Innovations RFID ASCII protokol

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol zabezpečuje načítanie ID údajov kariet z RFID modulov série ID firmy ID-Innovations.

Konfigurácia komunikačnej linky


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Moxa Redundancy Check Timeout
Perióda prepínania redundantných zariadení Moxa v prípade dlhšej komunikačnej odmlky. Aplikuje sa iba v prípade použitia linky kategórie SerialOverUDP Device Redundant.sec30 sec

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol "ID-Innovations RFID ASCII Protocol".
  • Nie sú vyžadované žiadne adresné parametre. Na linke môže byť pripojený iba jeden snímač ID-Innovations. Vzhľadom ku náhodnému vysielaniu modulov iba v okamžiku načítania karty, by mohlo dochádzať ku konfliktom na prenosovej linke.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ci, Co, TxtI.

Pre správnu funkčnosť je nutné mať nakonfigurované tieto tri merané body:

Typ hodnotyAdresaPopis
TxtI1Hodnota tohto textového vstupu nadobúda hodnotu načítaného ID RFID karty. ID karty je text - hexadecimálne číslo.
Ci1Hodnota tohto celočíselného vstupu narastá v okamihu vystavenia nového načítaného ID karty v textovom meranom bode.
Co1Do tohto meraného bodu je nutné zabezpečiť, po spracovaní načítaného ID z textového vstupu, zápis identickej hodnoty, aká je v celočíselnom vstupe. Táto handshaking metóda zabezpečuje, že sa nestratí žiaden údaj o načítanom ID RFID karty.

Literatúra


  • ID Innovations ID SERIES DATASHEET Classic RFID module products, ID2/12/20/2WR/12WR, Advanced Digital Reader Technology, Manual Rev 22 – 9th Oct 2007

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 17. december 2010 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...