Protokol Honeywell C-Bus

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Inštalácia ovládača KMFB02CB (zastaralé)
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Honeywell C-Bus implementuje komunikáciu so zariadeniami Honeywell. Na komunikáciu  na báze komunikačnej zbernice C-Bus.

Komunikácia podporuje zariadenia Honeywell rady EXCEL (XL20, XL50, 500,....), bola otestovaná aj voči LION Controller-u CLLIONLC01

Konfigurácia komunikačnej linky


Ako fyzické komunikačné rozhranie je možné použiť:

 • ISA kartu KMFB02 (Incos a.s. Žilina) s firmware Ipesoft s.r.o. Žilina (uložený v EPROM). Komunikácia prebieha voliteľne na rýchlostiach 4800 Bd, 9600 Bd alebo 19200 Bd. Karta vyžaduje inštalovať driver KMFB02CB.SYS.
  Parametre:
  • Kategória komunikačnej linky: Honeywell C-Bus.
  • Parametre linky (záložka C-Bus).
  • ID zariadenia – je C-Bus Id pridelené karte KMFB02. Musí ísť o zatiaľ nepoužité číslo v rozsahu 1 až 30 rezervované pre kartu KMFB02 v sieti C-Bus.
  • Prenosová rýchlosť – je prenosová rýchlosť C-Bus zbernice, podporené prenosové rýchlosti sú 4800, 9600 a 19200 Bd.

 • komunikačný počítač KPX02 s firmware Ipesoft s.r.o. Žilina
 • D2000 KOM proces na počítači vybavenom rozhraním RS-485 (otestované na priemyselnom počítači Techbase NPE X500 M3 postavenom na Raspberry PI)
 • D2000 KOM proces komunikujúci cez Moxa N-Port vybavený rozhraním RS-485 (táto kombinácia nemusí spĺňať požiadavky na časovanie protokolu)
  Parametre:


Parametre protokolu linkyDialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:


Tab. č. 1


Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota

DID

Device IDPre linku Honeywell C-Bus tento parameter nie je použítý. Pre ostatné typy liniek má podobný význam ako parameter "ID zariadenia" na linke Honeywell C-Bus: je to C-Bus Id pridelené D2000 KOM procesu. Musí ísť o zatiaľ nepoužité číslo v rozsahu 1 až 30 rezervované pre D2000 KOM proces v sieti C-Bus.1-3030

BR

Baud Rate

Pre linku Honeywell C-Bus tento parameter nie je použítý. Pre ostatné typy liniek má podobný význam ako parameter "Prenosová rýchlosť" na linke Honeywell C-Bus: je to prenosová rýchlosť C-Bus zbernice, podporené prenosové rýchlosti sú 4800, 9600 a 19200 Bd.
Pozn:
pre Line ModeDirect a linku Serial sa parameter musí zhodovať s rýchlosťou komunikácie nakonfigurovanej na linke.

baud9600

LM

Line Mode

Spôsob komunikácie s C-Bus zbernicou:

 • ISA card - použitie ISA karty KMFB02 (dnes zastaralé)
 • KPX02 - použitie komunikačného počítača KPX02
 • Direct - priama komunikácia cez sériové rozhranie RS-485
ISA card
KPX02
Direct
Direct

KL

KOM LatencyParameter umožňuje "dolaďovanie" časových parametrov. Kladná hodnota zmenší čakanie pred vyslaním správy, záporná hodnota čakanie zväčší. Zmenšenie čakania môže kompenzovať pomalosť komunikačného počítača.0.1 ms0

DI

Debug Input

Ladiace výpisy pre vstupné dáta. Parameter je bitová maska, význam jednotlivých bitov je nasledovný:

 • 1.bit - výpis prijatých dát - prioritný task obsluhujúci RS-485 rozhranie (pre Line ModeDirect)
 • 2.bit - výpis prijatých paketov s korektným CRC - prioritný task obsluhujúci RS-485 rozhranie (pre Line ModeDirect)
 • 3.bit - výpis prijatých paketov s korektným CRC - obslužný task linky
 • 4.bit - výpis prijatých hodnôt - obslužný task linky
 • 5.bit - výpis analyzovaných paketov - obslužný task linky
-0

DO

Debug Output

Ladiace výpisy pre výstupné dáta. Parameter je bitová maska, význam jednotlivých bitov je nasledovný:

 • 1.bit - výpis odoslaných dát - prioritný task obsluhujúci RS-485 rozhranie (pre Line ModeDirect)
 • 2.bit - výpis špeciálnych paketov - prioritný task obsluhujúci RS-485 rozhranie (pre Line ModeDirect)
 • 3.bit - výpis odoslaných dát - obslužný task linky
 • 4.bit - výpis skladaných výziev - obslužný task linky
 • 5.bit - výpis ohľadne čítania zoznamu bodov - obslužný task linky
-0


Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Honeywell Excel C-Bus.
 • Adresa stanice je C-Bus Id zariadenia v rozsahu 1 až 30.
 • Je možné vykonávať automatickú synchronizáciu reálneho času staníc EXCEL podľa času PC. Je nutné povoliť synchronizáciu a nastaviť periódu synchronizácie reálneho času "Perióda synchronizácie" zo záložky "Časové parametre" dialógu nastavenia parametrov stanice. Odporúčaná perióda je cca 3 až 12 hodín. Prvá synchronizácia času sa vykoná pri štarte komunikačného procesu D2000 KOM.


Parametre protokolu stanice

Ovplyvňujú správanie sa prístupu ku komunikačnému médiu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
WREXPWrite Request Expiration TimeoutParameter určuje životnosť požiadavky na zápis novej hodnoty do meraného bodu. Ak nie je možné vykonať zápis (napr. pretože nie je funkčná komunikácia s danou stanicou), po uplynutí tohto času sa požiadavka zruší a zapíše sa chybová správa do trace súboru linky.sec60
IPTInit Point Response TimeoutPo odoslaní požiadavky na inicializáciu komunikácie s meraným bodom do zariadenia, musí zariadenie odpovedať do tohto požadovaného timeoutu. Po uplynutí tohto času sa zapíše chybová správa do trace súboru linky.sec6
WPTWrite Point Response TimeoutPo odoslaní požiadavky na zápis novej hodnoty meraného bodu do zariadenia, musí zariadenie odpovedať do tohto požadovaného timeoutu. Po uplynutí tohto času sa zapíše chybová správa do trace súboru linky.sec4
PRPParameter Read PeriodePerióda čítania hodnôt 'parametrov' zo zariadení EXCEL. Zmeny hodnôt parametrov (napr. cez klávesnicu modulov EXCEL) sa neprenášajú automaticky, ale budú prečítané s periódou nastavenou týmto parametrom.sec600

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

IPT=10;WREXP=90;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použitá je náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Di, Do, Co, TxtI, TxtO

  • Adresa meraného bodu je meno I/O objektu nakonfigurovaného v zariadení EXCEL a to string s max. dĺžkou 18 znakov. Adresa môže byť rozšírená o atribúty – viď ďalej.
  • Čítanie a zápis hodnôt "parametrov" zariadení EXCEL je umožnené pomocou meraných bodov s nasledovnými adresami:

$.Px-y

kde x je číslo súboru (od 0 do 127) a y je číslo parametra (1 až 255) v rámci súboru. Napr. $.P0-1 alebo $.P2-3

Čítanie/zápis hodnôt do časových kanálov je realizované prostredníctvom meraných bodov s adresami:

AdresaTyp hodnoty boduPopis
$.TPRFSHDoutZápisom hodnoty FALSE do tohto meraného bodu sa odštartuje čítanie všetkých informácií o všetkých časových programoch. Čítanie je ukončené, keď meraný bod nadobudne hodnotu TRUE.
$.TPLxTxtIBod nadobudne meno časového programu s indexom x (prvý časový program má index 1). Ak taký časový program neexistuje, meraný bod bude mať neplatnú hodnotu.
$.TPWSx-yTxtIMeno týždenného programu pre časový program s indexom x a deň y (y v rozsahu 1 až 7 pre pondelok až nedeľu).
$.TPDSx-yTxtIMeno denného programu s indexom y pre časový program s indexom x. Ak denný program s takýmto indexom neexistuje, meraný bod bude mať neplatnú hodnotu.
$.TPPLx-yTxtIMeno povoleného objektu pre ovládanie s indexom y v časovom programe s indexom x. Ak objekt s takýmto indexom neexistuje, meraný bod bude mať neplatnú hodnotu.
$.TPADSPx-y-zTxtIMeno objektu v akcii s indexom z, denný program s indexom y, časový program s indexom x. Ak takáto akcia neexistuje, hodnota meraného bodu bude neplatná.
$.TPADSTx-y-zTxtIČas vykonania akcie s indexom z, denný program s indexom y, časový program s indexom x. Ak takáto akcia neexistuje, hodnota meraného bodu bude neplatná.
$.TPADSVx-y-zTxtIHodnota priradená objektu v akcii s indexom z, denný program s indexom y, časový program s indexom x. Ak takáto akcia neexistuje, hodnota meraného bodu bude neplatná.
$.TPWWSx-yCoZápis nového denného programu v týždennom programe. Deň s indexom y (y v rozsahu 1 až 7 pre pondelok až nedeľu), časový program s indexom x. Zapisovaná hodnota je index denného programu získaný čítaním pomocou adries $.TPDS.
$.TPWDSx-yTxtOZápis/zrušenie denného programu s indexom y v časovom programe x. Hodnoty:

"DEL" - zruší daný denný program
"NEW;Name" - vytvorí nový denný program s menom "Name", hodnota indexu y sa v tomto prípade ignoruje.

$.TPADSWx-y-zTxtOZápis/zmena/zrušenie akcie s indexom z v dennom programe s indexom y, časový program s indexom x. Hodnoty:

"DEL" - zruší danú akciu.
"NEW;HH:MM;ObjIndex;Value" - vytvorí akciu s časom HH:MM, ovládaný objekt ObjIndex - index zo zoznamu získaného pomocou adries $.TPPL a hodnotou Value. Index akcie z nemá v tomto prípade význam a ignoruje sa.
"SET;HH:MM;Value" - zmena existujúcej akcie na nový čas HH:MM, prípadne hodnotu Value.


Poznámka k čítaniu a ovládaniu časových programov:

Získanie komplexných informácií o časových programoch pomocou statických meraných bodov je prakticky nemožné pre ich veľký počet. Preto je povolená dynamická zmena adresy pre všetky merané body na čítanie/zápis časových programov Tell príkazom SETPTADDR. V kombinácií s aktívnymi schémami je možné realizovať kompletné zobrazovanie a ovládanie časových programov. Ako template konfiguračnej databázy systému D2000 bolo vytvorené vzorové riešenie. Pre bližšie informácie kontaktujte firmu Ipesoft.

 • Merané body, ktoré nemajú obraz v zariadení EXCEL:
AdresaTyp hodnoty boduPopis
$.ALARMTxtITextová premenná s obsahom posledného prijatého alarmu zo zariadenia (rodiča meraného bodu – stanice).
$.LISTTxtITextová premenná so zoznamom objektov získaných zo zariadenia (rodiča meraného bodu – stanice).
$.CNAMETxtITextová premenná s názvom zariadenia (Controller name)
  • Merané body obsahujúce stav Manual/Auto objektu:


Status M/A možno získať alebo meniť nakonfigurovaním meraných bodov typu Di, Dout s adresou, ktorá je rozšírená o atribút - string ".MAN". Hodnota je True – ak je objekt v stave Manual a False – stav Auto. Aby mohol tento meraný bod správne fungovať, musia byť nakonfigurované obidva merané body. Napr. meraný bod s adresou "Tepl_v_Miestnosti_01" a meraný bod s adresou "Tepl_v_Miestnosti_01.MAN". Zmena hodnoty bodu s atribútom ‘.MAN’ znamená zmenu stavu Manual/Auto objektu v zariadení.


  • Zmena stavu Manual/Auto pomocou príznaku A hodnoty objektu:

Status M/A objektu možno získať alebo meniť tiež pomocou príznaku A hodnoty objektu. Objekt s atribútom ".MAN" potom netreba vytvárať. Ak má hodnota nastavený príznak A, je objekt v stave Auto, ak príznak A nie je nastavený, je objekt v stave Manual. Zmenou hodnoty príznaku A možno priamo meniť stav M/A objektu zariadenia.

Inštalácia ovládača KMFB02CB


Operačný systém Windows NT 4.0

Pri inštalácií drivera karty KMFB02 postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Súbor KMFB02CB.SYS skopírujte do adresára \WINNT\SYSTEM32\DRIVERS na disku, kde je inštalovaný operačný systém Windows NT.
 2. Importujte ‘registre‘ zo súboru KMFB02CB.REG pomocou systémovej utility regedit. Stlačte na systémovej lište Start, Run..., napíšte regedit a stlačte ENTER. V menu utility regedit stlačte Registry a Import registry file...". Vyberte súbor KMFB02CB.REG.
 3. Reštartujte počítač.


Operačný systém Windows 2000

Inštalácia drivera vyžaduje súbory:
kmfb02cb.inf - inštalačný súbor
kmfb02cb.sys - vlastný driver

Inštalácia:

 1. Prihláste sa do systému MS Windows 2000 ako Administrátor s administrátorskými právami.
 2. Stlačte tlačidlo START, nájdite Control panel a otvorte ho.
 3. Odštartujte Add/Remove Hardware wizard.
 4. Stláčajte tlačidlo Next dovtedy, pokiaľ Win2000 neukončí hľadanie hardware.
 5. Vyberte Add a new device a stlačte Next.
 6. Vyberte No, I want to select the hardware from a list a stlačte Next.
 7. Vyberte Other devices a stlačte Next.
 8. Stlačte tlačidlo Have a disk.
 9. Nájdite súbor kmfb02cb.inf stlačením Browse...
 10. Potvrďte reštart počítača.

Poznámka: Karta KMFB-02 používa prerušenie INT 5, preto je nutné ho uvoľniť v prípade obsadenia (bežne sa však toto prerušenie nepoužíva, iba v prípade paralelného portu LPT2 alebo sieťovej LAN karty).

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 24. júl 2000 – Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 24. apr. 2001 - Rozšírenie o čítanie/zápis parametrov a zápis reál. času.
 • Ver. 1.2 - 13. júl 2001 - Rozšírenie o časové programy.
 • Ver. 1.3 - 31. január 2020 - podpora iných liniek ako Honeywell C-Bus a podpora iných módov komunikácie ako ISA card.

Súvisiace stránky:

Write a comment...