Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

REST API rozhranie implementované SmartWeb platformou môžeme rozdeliť na nasledovné časti:

 • rozhranie na autentifikáciu
 • rozhranie na prístup k dátam a službám D2000 systému
 • administrátorské rozhranie na monitorovanie volaní do D2000 a stavu SmartWeb servera

Tieto oblasti REST API rozhrania sú popísané v nasledujúcich kapitolách.

Autentifikácia

Podporované spôsoby autentifikácie pre REST API sú HTTP-BASIC a Api Keys.

Pre HTTP-BASIC typ autentifikácie sa posiela používateľské meno a heslo priamo v hlavičke každej HTTP požiadavky. To znamená že každý REST API request automaticky aj autentifikuje používateľa. V prípade neúspešnej autentifikácie server vracia v hlavičke odpovede HTTP  status 404. Z tohto dôvodu nie je potrebné mať explicitné prihlasovanie do REST API rozhrania cez špeciálnu URL. Napriek tomu je optimálne tú funkciu extrahovať, kvôli aplikáciám v ktorých sa používatelia explicitne prihlasujú a teda aplikácia potrebuje overiť zadané meno a heslo.

Pre Api Keys typ autentifikácie sa v HTTP hlavičke "X-API-Key" posiela aplikačný kľuč - vygenerovaný náhodný reťazec, prostredníctvom ktorého je možné sa autentifikovať. Vyhodou tohto spôsobu autentifikácie je, že sa neposiela meno a heslo do D2000 priamo v requeste. Smart Web aplikácia má tento reťazec vo svojej konfigurácii spárovaný s použivateľskym menom a heslom do D2000. Prihlasovacie údaje ako aj aplikačný kľuč sú bezpečne uložené v špeciálnom keystore na disku, vedľa konfiguračného súboru smartweb.json. Správu týchto kľučov je možné editovať cez Smart Web admin konzolu (web aplikáciu) dostupnú na URL: https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/admin.

Overenie úspešnosti autentifikácie je možné spraviť aj samostatne odoslaním prázdnej GET požiadavky s HTTP-BASIC alebo Api Keys autentifikáciou na adresu:

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/auth/login

Taktiež odhlásenie je možné realizovať odoslaním prázdnej GET požiadavky s HTTP-BASIC autentifikáciou na adresu:

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/auth/logout

Volanie explicitného prihlásenia a odhlásenia nie je nevyhnutné, pretože autentifikačné údaje (HTTP BASIC alebo Api Keys) sa aj tak posielajú s každou požiadavkou v HTTP hlavičkách. A odhlásenie prebehne aj automaticky v prípade automatickej expirácie session do D2000 konfigurovateľnej v autentifikačnej časti konfigurácie SmartWeb Platformy. Niekedy  je ale výhodné používať explicitné prihlásenie a odhlásenie v prípadoch keď toto API je využívané napr. z mobilnej aplikácie veľkým počtom používateľov.

Načítavanie hodnôt z archívu

Načítavanie hodnôt z archívu je možné cez GET požiadavku s HTTP hlavičkou Content-Type: application/json na adresu:

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/archive/<meno archívneho objektu>?beginTime=<celé číslo>&endTime=<celé číslo>&oversampleSeconds=<celé číslo>&limitDataLength=<celé číslo>returnFields=<text>

Význam jednotlivých parametrov je nasledovný:

Meno parametraTypPovinnýPopis
beginTimecelé číslo (počet milisekúnd od epochy)ánozačiatok časového intervalu vyžiadaných hodnôt archívu
endTimecelé číslo (počet milisekúnd od epochy)ánokoniec časového intervalu vyžiadaných hodnôt archívu
oversampleSecondscelé číslo (počet sekúnd)niedĺžka intervalu v sekundách pre oversampling dát, ak nie je definovaný vrátia sa originálne dáta
limitDataLengthcelé číslo (počet hodnôt)niemaximálny počet vrátených hodnôt, ak nie je definovaný vrátia sa všetky hodnoty z intervalu
returnFields

text (definované Unival atribúty oddelené čiarkou )

nievyžiadané Unival atribúty, ktoré budú vrátené spolu s časovou známkou a hodnotou. Napr: "Status,Flags"

Napríklad pre nasledujúce HTTP GET volanie:

GET http://localhost/smartWeb/api/rest/v0/d2/archive/H.AdeunisRF1External?beginTime=504501912000&endTime=1504601912000

dostaneme zo servera odpoveď s poľom archívnych hodnôt:

[
	[
		1503492475090,
		23.2
	],
	[
		1503642560209,
		23.2
	],
	[
		1503643165774,
		23.3
	],
	...
]

Každá archívna hodnota je reprezentovaná kvôli veľkosti prenášanej správy samostatným poľom, pričom prvý prvok poľa je vždy časová známka a druhý samotná hodnota. V prípade definovania ďalších návratových polí parametrom returnFields sú tieto parametre vrátené v ďalších prvkoch poľa podľa poradia ako boli definované.

Načítavanie hodnôt EDA vektora

V prípade ak je nakonfigurované spojenie na EDA server, dá sa realizovať načitavanie a zápis hodnôt do EDA vektorov.

Načítavanie hodnôt EDA vektora je možné cez GET požiadavku s HTTP hlavičkou Content-Type: application/json na adresu:

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/eda/<kód eda vektora>?beginTime=<celé číslo>&endTime=<celé číslo>&period=<text>

Význam jednotlivých parametrov je nasledovný:

Meno parametraTypPovinnýPopis
beginTimecelé číslo (počet milisekúnd od epochy)ánozačiatok časového intervalu vyžiadaných hodnôt archívu
endTimecelé číslo (počet milisekúnd od epochy)ánokoniec časového intervalu vyžiadaných hodnôt archívu
periodreťazec alebo číslo identifikujúci prevzorkovaciu perióduniedĺžka intervalu v sekundách pre oversampling dát, ak nie je definovaný vrátia sa originálne dáta

Napríklad pre nasledujúce HTTP GET volanie:

GET http://localhost/smartWeb/api/rest/v0/d2/eda/testvektor?beginTime=1633337999000&endTime=1633339999000

dostaneme zo servera odpoveď s poľom archívnych hodnôt:

{
	"errorCode": "SUCCESS",
	"profilingInfo": {
		"numDbTaskRequests": 1,
		"numDbAccesses": 3
	},
	"values": [
		{
			"status": [
				"Valid"
			],
			"value": 999.9,
			"time": 1633338999000
		},
		{
			"status": [
				"Valid"
			],
			"value": 100.1,
			"time": 1633339000000
		}
	]
}

Atribút errorCode identifikuje stav odpovede z EDA servera. Možné hodnoty sú SUCCESS alebo chybové stavy EDA servera: ERR_INTERNAL_ERROR, ERR_INVALID_PARAM_TYPE, ERR_TIMESTEP, ERR_INVALID_VALUE_TYPE, ERR_DB_ERROR, ERR_VECTOR_NOT_EXIST, ERR_INVALID_VECTOR_TYPE, ERR_LOGON, ERR_VECTOR_NAME, ERR_CONVERT_ERROR, ERR_NOT_IMPLEMENTED, ERR_RANGE_ERROR, ERR_VALUE_STATUS, ERR_END_WITHOUT_RETURN, ERR_SYNTAX_ERROR, ERR_EMPTY_SET_OF_VECTORS, ERR_CACHE_NOT_FOUND, ERR_CACHE_READ_CHANGED, ERR_CACHE_TOO_MANY_READS, ERR_CACHE_READ_WRITE_MISMATCH, ERR_CACHE_RECURSIVE_VECTOR_DEFINITION, ERR_CACHE_NO_MEMORY, ERR_TBLSPACE_NOT_EXIST, ERR_TIMESTEP_FOR_TBLSPACE, ERR_TBLSPACE_ALLREADY_EXIST, ERR_INSUFFICIENT_RIGHTS, ERR_CANCELED, ERR_VERSION_DOESNT_EXIST, ERR_NOT_ARCHIVED, ERR_ARCHIVE_ERROR, ERR_VECTOR_ALREADY_EXISTS, ERR_VERSION_ALREADY_EXISTS, ERR_ENV_DOESNT_EXIST, ERR_BATCH_DOESNT_EXIST, ERR_BATCH_ALREADY_RUNNING, ERR_BATCH_TOO_MANY_BATCHES, ERR_OUT_OF_MEMORY, ERR_PARAM_BLOCK_DOESNT_EXIST, ERR_PARAM_BLOCK_TOO_MANY, ERR_VALIDATION_FAILED.

Atribút profilingInfo uvádza profilovacie informácie o obsluhe požiadavky. V atribúte values sa nachádzajú hodnoty EDA vektora za daný interval.

Zápis hodnôt do EDA vektora

Zápis hodnôt EDA vektora je možné realizovať cez POST požiadavku s HTTP hlavičkou Content-Type: application/json na adresu:

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/eda/<kód eda vektora>

Napríklad pre nasledujúce HTTP POST volanie s nasledujúcim obsahom POST requestu, zapíšeme hodnoty do EDA vektora:

POST http://localhost/smartWeb/api/rest/v0/d2/eda/testvektor

obsah POST requestu
{
	"values":[
		{
			"value":999.9,
			"time":1633338999000,
			"status":["Valid"]
		},
		... <dalsie hodnoty>
	]
}

odpoveď na zápis môže byť nasledovná

{
	"errorCode": "SUCCESS",
	"profilingInfo": {
		"numDbTaskRequests": 2,
		"numDbAccesses": 12
	}
}

Atribút errorCode identifikuje stav odpovede z EDA servera. Možné hodnoty sú uvedené v predchádzajúcej podkapitole.

Volanie D2000 RPC metód

Cez REST rozhranie je možné volať D2000 RPC procedúry napísané v ESL aj v Jave. Volanie ESL RPC procedúr prebieha odoslaním POST požiadavky s HTTP hlavičkou Content-Type: application/json na jednu z adries:

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/rpc/<meno eventu>/<meno RPC metódy>

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/rpc/interface/<meno eventu>/<meno interfacu>/<meno RPC metódy>

 v prípade volania Java RPC su URL nasledovné:

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/rpc/java/<meno eventu>/<meno RPC metódy>

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/rpc/java/interface/<meno eventu>/<meno interfacu>/<meno RPC metódy>

Ak chceme volat RPC metodu smeno procesu namiesto mena eventu je možné použiť nasledovné URL adresy:

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/rpc/japi/<meno procesu>/<meno RPC metódy>

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/rpc/japi/interface/<meno procesu>/<meno interfacu>/<meno RPC metódy>

Telo odosielanej správy je JSON pole s parametrami volanej RPC. Výstupom takejto požiadavky sú hodnoty výstupných parametrov RPC uložené v JSON objekte, ktorého atribúty sú požadované názvy výstupných parametrov definované atribútmi returnAs. Detaily serializácie parametrov RPC metód boli popísaná v predchádzajúcej kapitolePríklad volania RPC s názvom TestInOut na evente E.E.SmartWebApiTutorial s 5 parametrami, pričom prvý, tretí a štvrtý parameter sú vstupno-výstupné a definujú logický názov pre vracané hodnoty parametrov. Vstupné parametre (druhý a piaty) zároveň využívajú implicitnú konverziu na Unival objekt z jednoduchých JSON typov.

POST http://localhost/smartWeb/api/rest/v0/d2/rpc/E.E.SmartWebApiTutorial/TestInOut

Príklad volania RPC metódy
[
 {
  "type": "bool",
  "value": "vTrue",
  "returnAs": "boolParam" // výstupná hodnota bude pod názvom boolParam
 },
 123,
 {
  "type": "real",
  "value": 10.9,
  "returnAs": "realParam", // výstupná hodnota bude pod názvom realParam
  "returnFields": ["ValueTime", "Status"] // k výstupnej hodnote sú požadované aj atribúty ValueTime a Status
 },
 {
  "type": "time",
  "returnAs": "timeParam" // výstupná hodnota bude pod názvom timeParam
 },
 "hello D2000"
]

Kód volanej RPC metódy môže byť napríklad:

RPC PROCEDURE TestInOut(BOOL _bool, IN INT _int, REAL _real, TIME _time, IN TEXT _text)
 _bool := !_bool
 _real := _real / 2
 _time := SysTime
END TestInOut

Výstup z volania RPC je v JSON objekte, ktorý má atribúty podľa požadovaných názvov výstupných parametrov:

Výstup volania RPC metódy
{
 "realParam": {
  "type": "real",
  "value": 5.45,
  "status": [
   "Valid"
  ],
  "valueTime": 1498213794522
 },
 "boolParam": {
  "type": "bool",
  "value": "vFalse"
 },
 "timeParam": {
  "type": "time",
  "value": 1498213794012
 }
}

Volanie D2000 SBA RPC metód

Pretože D2000 nepozná binárny dátový typ, RPC procedúry nie sú na presun binárnych dát vhodné. Na tento účel slúžia Simple Byte Array (SBA) metódy napísané v D2000 Jave.

SBA RPC je v princípe Java RPC metóda, ktorá má jeden vstupný parameter typu pole bajtov (byte[]) a taký istý výstupný parameter.

Stiahnutie binárnych dát z D2000 cez HTTP GET (URL linku)

Na stiahnutie binárnych dát z D2000 na klienta slúži GET príkaz s HTTP hlavičkou Content-Type: application/octet-stream na adrese

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/sba/<meno eventu>/<meno SBA RPC metódy>?fileName=file.dat[&parameterX=hodnotaX&parameterY=hodnotaY&...]

Parametre dotazu (časť za otáznikom) sú automaticky preposlané do SBA metódy tak, ako boli zadané do adresy. Parameter fileName definuje meno sťahovaného súboru pod ktorým webový prehliadač uloží súbor na disk. Ak sa tento parameter nenastaví, tak názov downloadovaného súboru bude implicitne "file.dat". Okrem toho Smart Web server pridáva pre SBA RPC ešte parameter sessionUserName, kvoli identifikácii používateľa ktorý SBA RPC volá.  Ostatné parametre závisia od konkrétnej implementácie volania SBA RPC metódy. SBA RPC metóda všetky zadané parametre dostane vo vstupnom poli bajtov (byte[]).

Nasledujúci príklad ilustruje volanie a implementaciu SBA RPC metódy pre stahovanie konkrétneho súboru pdf reportu z lokálneho súborového systému. Pozor uvedený príklad nie je vôbec vhodný pre reálne použítie a je uvedený iba pre ilustráciu použitia volania SBA RPC. Volanie SBA RPC metódy reportContract_PDF v evente E.E.SmartWebApiTutorial s parametrom id ktorý identifikuje číslo reportu a tým pádom sťahovaného súboru.

GET http://localhost/smartweb/api/rest/v0/d2/sba/E.E.SmartWebApiTutorial/reportContract_PDF?fileName=report.pdf&id=10

Implementácia SBA RPC metódy je nasledovná:

package app.runnables;

import app.wrappers.E$E.SmartWebApiTutorial__$WRAPPER$__;

import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;


public class E$E.SmartWebApiTutorial extends E$E.SmartWebApiTutorial__$WRAPPER$__ {

  public byte[] reportContract_PDF(byte[] urlParamsBytes) throws IOException {
		// naparsovanie poslaných URL paramatrov do hash-mapy
    final HashMap<String, String> parameters = getParametersFromUrlQueryString(urlParamsBytes);
		// Vyparsovanie parametra id do premennej
    final long contractId = Long.parseLong(parameters.get("id"));
		// Získanie mena aktuálneho používateľa volajúceho SBA RPC
    final String userName = parameters.get("sessionUserName");
    System.out.println("DEBUG: Downloading contract with id " + contractId);
    // Vyrobenie cesty k súboru s daným reportom
    Path path = Paths.get("D:/D2000/Contract" + contractId + ".pdf");
		// Načítanie obsahu súboru a jeho vrátenie ako pole bajtov
    return Files.readAllBytes(path);
  }

	/**
	 * Utility metóda, vráti naparsované URL parametre z vstupného poľa byte[]
	 **/	
  private HashMap<String, String> getParametersFromUrlQueryString(byte[] urlQueryStringBytes) throws UnsupportedEncodingException {
    final String urlParamsString = new String(urlQueryStringBytes, "UTF-8");
    final List<String> paramPartsList = Arrays.asList(urlParamsString.split("&"));
    final HashMap<String, String> parameters = new HashMap<String, String>();
    for (String paramPartsString : paramPartsList) {
      final String[] paramParts = paramPartsString.split("=");
      final String paramName = paramParts[0];
      final String paramValue = paramParts.length > 1 ? paramParts[1] : null;
      parameters.put(paramName, paramValue);
    }
    return parameters;
  }
};

Posielanie binárnych dát do D2000 cez HTTP POST

Posielanie binárnych dát do D2000 je možné cez HTTP POST metódu na identickú url linku pri sťahovaní binárnych dát, s tou istou HTTP hlavičkou Content-Type: application/octet-stream.  

POST https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/sba/<meno eventu>/<meno SBA RPC metódy>

Pri posielaní binárnych dát nie je možné poslať špecifické URL parametre priamo do SBA RPC metódy.  Hodnota vstupného parametra SBA RPC metódy bude v tomto prípade binárny obsah posielaný v tele POST requestu. Klient ale nie je žiadnym spôsobom obmedzený typom obsahu, ktorý posiela cez HTTP POST request. Jediná požiadavkou je, aby binárny obsah vedela rozkódovať príslušná implementácia SBA RPC metódy, analogicky ako v predchádzajúcom prípade keď sme ilustrovali rozkódovanie URL parametrov špeciálnou utility metódou  getParametersFromUrlQueryString(). Ak klient potrebuje posielať s binárnym obsahom aj dodatočné vstupné parametre (napr. identifikujúce tento obsah), je zakódovanie a rozkódovanie takéhoto obsahu v SBA RPC plne v jeho kompetencii. Nasledujúca kapitola obsahuje odporúčaný spôsob takéhoto kódovania.

Odporúčaný spôsob kódovania vstupných parametrov spolu s binárnym obsahom

V prípade že so samotným binárnym obsahom potrebujeme v rámci volania SBA RPC metódy posielať aj ďalšie vstupné parametre, odporúčame kódovať parametre ako aj priložený obsah do zip streamu. Výhodou takéhoto riešenia je univerzálnosť a jednoduchosť použitia vo väčšine programovacích jazykov (ZIP kompresia býva väčšinou dobre podporená buď v štandardnej knižnici daného jazyka alebo v nejakej inej voľne dostupnej verzii knižnice).

Uvádzame príklad kompresie viacerých parametrov do jedného ZIP byte streamu v Jave na strane klienta:

/**
 * Proposal method how to serialize multiple key-value pairs to byte array
 */
 @SuppressWarnings("unused")
 private byte[] writeParameters(Map<String, byte[]> params) throws IOException {
   try (ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream()) {
     try (ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(baos)) {
       for (Map.Entry<String, byte[]> entry : params.entrySet()) {
         final ZipEntry zipEntry = new ZipEntry(entry.getKey());
         zipEntry.setSize(entry.getValue().length);
         zos.putNextEntry(zipEntry);
         zos.write(entry.getValue());
         zos.closeEntry();
       }
     }
     return baos.toByteArray();
   }
 }

Príklad rozkódovania ZIP byte streamu na strane SBA RPC potom bude:

/**
 * Proposal method how to deserialize multiple key-value pairs from byte array
 */
@SuppressWarnings("unused")
private Map<String, byte[]> loadParameters(byte[] inputBytes) throws IOException {
  final Map<String, byte[]> dataParts = new HashMap<String, byte[]>();
  try (ByteArrayInputStream byteArrayInputStream = new ByteArrayInputStream(inputBytes)) {
    try (ZipInputStream zipInputStream = new ZipInputStream(new ByteArrayInputStream(inputBytes))) {
      ZipEntry zipEntry = zipInputStream.getNextEntry();
      byte[] buffer = new byte[4096];
      while (zipEntry != null) {
        final ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
        int len;
        while ((len = zipInputStream.read(buffer)) > 0) {
          outputStream.write(buffer, 0, len);
        }
        final byte[] data = outputStream.toByteArray();
        dataParts.put(zipEntry.getName(), data);
        zipEntry = zipInputStream.getNextEntry();
      }
    }
  }
  return dataParts;
}

Automatické kódovanie vstupných parametrov spolu s binárnym obsahom

Ako alternatíva k predchádzajúcej možnosti kódovania vstupných parametrov spolu s obsahom na strane klienta je volanie SBA RPC metódy cez HTTP POST s inou hodnotou HTTP hlavičky: Content-Type: multipart/form-data. V tomto prípade sa telo POST volania kóduje podľa definovaného štandardu na posielanie formulárov aj s binárnymi súbormi z prehliadača. SmartWeb podporuje aj tento formát na volanie SBA RPC metód. Vstupný parameter pri volani SBA RPC metódy bude v tomto prípade obsahovať obsah hodnôt jednotlivých polí formulára zazipovaný spôsobom ako bol popísaný v predchádzajúcej kapitole. T.j. na rozkódovanie parametrov je možné využiť už uvedenú Java metódu loadParameters

Smart Web server v tomto prípade tak isto ako pri stiahnutí binárnych dát z D2000 cez HTTP GET, automatický pridáva pre SBA RPC aj parameter sessionUserName, kvoli identifikácii používateľa ktorý SBA RPC volá.

Write a comment...