Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Inicializácia DB-Net
Konfigurácia meraných bodov
Chyby a problémy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje zber dát so zariadeniami firmy AMiT (modulárny riadiaci systém ADiS, kompaktné riadiace systémy ART267, ART4000, AMiRiS, AMAP, atď. a terminály, napr. APT3000, atď.) po komunikačnej sieti DB-Net. Komunikácia vyžaduje inštaláciu ovládača pre komunikáciu v sieti DB-Net ATOUCH32 (stiahnutie je možné z www stránok firmy AMiT http://www.amit.cz). Komunikácia bola testovaná a odladená na verziách ovládača ATOUCH32 V2.10, V2.30, V2.40, V2.60, V2.90 a V3.30.

Obmedzenia: Protokol nepodporuje databázové premenné "vlastnej stanice", to znamená na PC kde beží ovládač ATOUCH32, ale umožňuje čítanie/zápis premenných na procesných staniciach. Ovládač DB-Net je jedno aplikačný, to znamená, že ho môže v rovnakom čase používať iba jedna aplikácia (v našom prípade proces D2000 KOM).

V prípade používania starších verzii ATOUCH32 V2.x musí byť nakonfigurovaná iba jedna komunikačná linka pre komunikáciu DB-Net. Verzie ATOUCH32 V3.x umožňujú tzv. viacvláknovú (multithread) prevádzku, kedy je možné pripojiť k ovládaču ATOUCH32 viac liniek, ktoré budú komunikovať paralelne a urýchliť tým komunikáciu. Inicializáciu ovládača musí vykonať iba jedna linka, viď parameter protokolu linky "Init File" - Poznámka 2. Pozor, stále platí pravidlo jednoaplikačnosti ovládača ATOUCH32, čiže všetky tieto linky musia byť v rámci jedného PC nakonfigurované v rámci jedného KOM procesu. Túto vlastnosť je možné použiť v D2000 V9.00.021 rel.021 a vyššie.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: API

Parametre protokolu linky

Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

Plný názovPopisJednotka / rozmerImplicitná hodnota
HW Init File
Plná cesta na súbor na disku, kde je uložená konfigurácia DB-Net.

Poznámka 1: Ak sa nepoužíva parameter protokolu linky "Init File" (prázdny string), potom všetky stanice musia mať správne nakonfigurované parametre protokolu stanice popísané nižšie. Parametre DB-Net IP alebo UPD komunikácie je možné konfigurovať iba s pomocou "Init File" súboru.

Poznámka 2: Ak nechcete, aby vo viacvláknovom režime táto linka inicializovala ovládač ATOUCH32, použite hodnotu "---" , t.j. 3x znak "mínus". Jedna z liniek v rámci KOM procesu však musí mať nakonfigurovanú platnú cestu na existujúci init súbor a tá potom vykoná inicializáciu aj pre všetky ostatné linky.

--

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: AMiT ATOUCH32 DB-Net.
 • Adresa stanice je adresa zariadenia v sieti DB-Net (hodnota položky "Station" v inicializačnom stringu/súbore - 16-bitové číslo). V konfigurácii, ani v sieti nesmú byť dve stanice s rovnakou adresou, vrátane adresy "vlastnej stanice".


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Plný názovPopisJednotka / rozmerImplicitná hodnota
My Station
Adresa "vlastnej stanice", to zn. stanice (PC), kde beží ovládač ATOUCH32.-31
COM Port
Port COM, cez ktorý je realizovaná komunikácia.-1
COM Speed
Prenosová rýchlosť komunikácie.-19200
Max. Transactions Error
Maximálny počet neúspešných príkazov na čítanie za sebou, aby bola komunikácia so stanicou označená za zlyhanú a je nastavený stav stanice StCOMERR. Ak prekročí počet neúspešných čítaní meraných bodov dvojnásobok tejto hodnoty, je zastavené čítanie zvyšných meraných bodov za účelom urýchlenia komunikácie (stanica sa považuje za úplne nedostupnú).-10
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania linky - trasovacie výpisy obsahujú aj podrobnosti o prijatých hodnotách meraných bodov.-False
Enable Matrix Read
Optimalizácia čítania maticových premenných pre pomalé siete (GPRS a podobne). Optimalizujú sa čítania premenných maticových typov (INT MATRIX, LONG MATRIX, FLOAT MATRIX a DBNETTIME MATRIX). Pokiaľ majú viaceré merané body ten istý WID a typ, generuje sa pre ne jediná požiadavka na čítanie, ktorá zahŕňa rozsah riadkov a stĺpcov všetkých týchto bodov.-False

Inicializácia DB-Net


Ovládač DB-Net vyžaduje pri štarte dodať konfiguračný súbor alebo string s konfiguráciou DB-Net siete v konkrétnej aplikácii. Ak používate komunikáciu iba cez štandardný COM port, je možné vytváranie konfiguračného súboru na disku obísť pomocou parametrov protokolu My Station, COM Port a COM Speed, ktoré musí mať nakonfigurované jedna zo staníc.

Ak je na linke (aspoň jednej) nakonfigurovaný parameter Init File, všetky nakonfigurované parametre protokolu My Station, COM Port a COM Speed na staniciach sú ignorované. Použije sa konfiguračný súbor na disku, cestu naň ukazuje hodnota parametra protokolu Init File.
Pre bližšie informácie o formáte obsahu tohto súboru viď online manuál ATOUCH32.

Príklad obsahu konfiguračného súboru:

[General]
MyStation=0
UDP.MyPort=222
UDP.MyPassword=111222333

[COM]
Com=2
Speed=38400
Station=1
Station=2
Station=4
Station=13

[COM]
Com=3
Speed=9600
OfsNet=32
Station=33
Station=34
Station=36
Station=45 

[UDP]
Address=192.168.168.1
Password=444555666
Offset=10
Station=10
Station=20
Station=30

[UDP]
Address="segment100.firmaXY.cz"
Password=777888999
Port=333
Offset=100
Timeout=5000
Station=105
Station=106
Station=107

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do, TxtI, TxtO, TiA, ToA, TiR, ToR.

Adresa meraného bodu pozostáva z:

 • WID - číselné meno premennej, je jednoznačné v rámci siete DB-Net. Povolený rozsah 0 až 65500, hodnota je prideľovaná parametrizačným nástrojom PSP3 alebo DetStudio. Číslo sa zadáva dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).
 • Typ - typ hodnoty premennej, môže byť INT, LONG, FLOAT a maticové typy INT MATRIX, LONG MATRIX alebo FLOAT MATRIX. Typy INT a INT MATRIX sú 16 bitové a ak sú nakonfigurované ako typy hodnôt Ai, Ao sú interpretované ako znamienkové a v prípade Ci,Co ako neznamienkové. Podobne typy LONG a LONG MATRIX (rozsah 32 bitov) sú v prípade Ai, Ao interpretované ako znamienkové a v prípade Ci,Co ako neznamienkové. Typy FLOAT a FLOAT MATRIX sú 32 bitové float hodnoty v rozsahu približne od ±10-36 do ±1038 . Pre typy hodnôt TiA a ToA je možný výber DBNETTIME a DBNETTIME MATRIX. DBNETTIME je v skutočnosti typ LONG interpretovaný ako absolútny čas v DBNet formáte (počet sekúnd od 1-1-1980 0:0:0). Pre typy hodnôt TxtI a TxtO je možné nastaviť INT MATRIX. Riadok z matice INT je interpretovaný ako text, každý INT element matice je jeden znak. Typy INT a LONG môžu byť interpretované ako relatívny čas - t.j. počet sekúnd.
 • Riadok, Stĺpec - Poloha hodnoty v maticových typoch, prvý riadok alebo stĺpec má hodnotu 0.
 • Počet riadkov, Počet stĺpcov - V prípade typov hodnôt TxtI a TxtO sa zadáva iba počet stĺpcov, čo je vlastne dĺžka textu. Pre iné typy hodnôt je implicitná hodnota počtu riadkov aj počtu stĺpcov 1. Ak je nakonfigurovaný počet riadkov alebo stĺpcov vyšší ako 1, je použitý pre ukladanie hodnôt celej matice alebo výrezu z matice do cieľového stĺpca štruktúry. Číta sa časť matice [Riadok, Stĺpec .. Riadok + Počet riadkov -1, Stĺpec + Počet stĺpcov - 1].
  Príklad: Riadok=1, Stĺpec=2, Počet riadkov=20, počet stĺpcov=30. Čítajú sa riadky 1 až 20, stĺpce 2 až 31, tj. časť matice [1,2 .. 20,31].
 • Bit - číslo bitu pri typoch hodnôt Di, Dout. Môže byť v rozsahu 0 až 15 pre typy INT a INT MATRIX alebo 0 až 31 pre typy LONG a LONG MATRIX.

Chyby a problémy


Vo fáze štartu alebo aj počas komunikácie sa môžu vyskytovať nasledovné chybové hlásenia. Pre ľahšiu identifikáciu problému zapnite úroveň sledovania komunikácie v konfigurácií príslušnej linky minimálne na úroveň "Monitor", najlepšie však dočasne na úroveň "Monitor & Disk". V prípade nastavenia "Monitor & Disk" bude v podadresári "\TRACE" adresára aplikácia vznikať súbor "meno_linky.LOG", kde sa nachádzajú všetky ladiace a chybové informácie. Ak sa Vám nepodarí chybu odstrániť a problémy pretrvávajú, kontaktujte technickú podporu firmy Ipesoft.

Chyba:DB-Net Station Address Error - 'StationName', Address : 'StationAddress'
Popis:Chybná adresa stanice, skontrolujte záložku "Adresa" v konfiguračnom dialógu príslušnej stanice (v procese D2000 CNF) a prípadne uložte konfiguráciu stanice a vykonajte reštart procesu D2000 KOM.
Chyba:DB-Net Point Address Error - 'PointName', Address : 'PointAddress'
Popis:Chybná adresa meraného bodu, skontrolujte záložku "Adresa" v konfiguračnom dialógu príslušného meraného bodu (v procese D2000 CNF) a prípadne uložte konfiguráciu meraného bodu.
Chyba:DB-Net ATOUCH32 ERROR - 0xXY - AtchInitFromStringA
Popis:Chyba pri volaní ATOUCH32 funkcie AtchInitFromStringA. Skontrolujte konfiguráciu staníc a parametrov protokolu. Pri štarte proces D2000 KOM vypíše tvar konfiguračného stringu (musí byť zapnutá úroveň sledovania komunikácie v konfigurácií linky minimálne na "Monitor"), a skontrolujte či súhlasí s požadovaným stavom.
Chyba:DB-Net ERROR - CreateSemaphore - ErrNr - popis chyby
Popis:Systémová chyba volania Windows API. Vykonajte reštart operačného systému.
Chyba:DB-Net ATOUCH32 ERROR - 0xXY - AtchReqGetVariable
DB-Net ATOUCH32 ERROR - 0xXY - AtchReqPutVariable
Popis:Chyba pri volaní ATOUCH32 funkcie AtchReqGetVariable alebo AtchReqGetVariable pre čítanie/zápis hodnoty databázovej DB-Net premennej. Z predchádzajúcich výpisov sledovania komunikácie sa dá zistiť, ktorý meraný bod má problémy a skontrolujte jeho konfiguráciu.
Chyba:DB-Net ERROR - Reading 'PointName' - TNRES=0 !
DB-Net ERROR - Reading 'PointName' - TNRES=1 (reading on progress) !
DB-Net ERROR - Reading 'PointName' - TNRES=Invalid !
DB-Net ERROR - Writing 'PointName' - TNRES=0 !
DB-Net ERROR - Writing 'PointName' - TNRES=1 (reading on progress) !
DB-Net ERROR - Writing 'PointName' - TNRES=Invalid !
Popis:Chyby transakcií čítania/zápisu hodnoty databázovej DB-Net premennej. Nemali by nastať.
Chyba:DB-Net ERROR - Reading 'PointName' - TNRES=4 (station not responded) !
DB-Net ERROR - Writing 'PointName' - TNRES=4 (station not responded) !
Popis:Chyby transakcií čítania/zápisu hodnoty databázovej DB-Net premennej. Stanica neodpovedá, pretože je vypnutá, je problém s komunikačným vedením alebo je chyba v konfigurácií (napr. zlá prenosová rýchlosť, adresa alebo port). Táto chyba sa môže, hlavne pri čítaní, vyskytovať aj sporadicky.
Chyba:DB-Net ERROR - Reading 'PointName' - TNRES=4 (station responded) !
DB-Net ERROR - Writing 'PointName' - TNRES=4 (station responded) !
Popis:Chyby transakcií čítania/zápisu hodnoty databázovej DB-Net premennej. Stanica odpovedala s chybou. Pravdepodobne ide o pokus o čítanie alebo zápis premennej, ktorá nemá v danom zariadení obraz. Skontrolujte konfiguráciu príslušného meraného bodu a porovnajte ju s výpisom z parametrizačného software AMiT PSP3 alebo DetStudio.
Chyba:DB-Net ATOUCH32 ERROR - 0xXY - AtchInitFromFileA
Popis:Chyba pri volaní ATOUCH32 funkcie AtchInitFromFileA. Skontrolujte, či parameter protokolu INIFILE má iba jedna nakonfigurovaná stanica a či ukazuje na existujúci súbor na disku.

Literatúra


 • AMiT Atouch32 v3.30 online manuál. Revize: 12.7.2011, Verze dokumentu: 1.34.

Zmeny a úpravy


 • 23. jan. 2004 – doplnený parameter protokolu INIFILE a tým aj možnosť konfigurácie UDP a MODEM komunikácie.
 • 6. sept. 2006 - doplnený textový typ TxtI a TxtO, doplnený absolútny čas. Nové zadávanie parametrov protokolu stanice a linky.
 • 8. jan. 2008 - zmeny v konfigurácii matíc, DBNETTIME, cieľový stĺpec.
 • 22. máj 2009 - doplnené relatívne časy.
 • 25. október 2012 - podpora viacvláknového režimu ovládača ATOUCH32.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 26. marec 2002 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 – 23. jan. 2004 – Opravy dokumentu po zmenách v inicializácií.
 • Ver. 1.2 - 6. sept. 2006 - Aktualizácia.
 • Ver. 1.3 - 8. jan. 2008 - Aktualizácia.
 • Ver. 1.4 - 22. máj 2009 - Aktualizácia.
 • Ver. 1.5 - 1. okt. 2009 - Doplnenie funkčnosti parametra protokolu "Max. Transactions Error".
 • Ver. 1.6 - 25. okt. 2012 - Aktualizácia.

Súvisiace stránky:

Write a comment...