Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia SetTermProc slúži na nastavenie užívateľskej “Terminate” procedúry. Táto bude volaná pri predčasnom ukončení užívateľského procesu. Užívateľský proces je predčasne ukončený z rozhrania D2000 ObjApi v prípade, že je ukončený beh procesu D2000 Server).
Deklarácia
void SetTermProc(RegisterTermProc proc)

Parametre
Parameter proc definuje užívateľskú “Terminate” procedúru.

Súvisiace stránky:

Write a comment…