Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia SET BIND


Funkcia
Spojenie riadku lokálnej premennej typu RECORD s riadkom objektu typu Štruktúrovaná premenná alebo ukončenie spojenia.
Deklarácia
SET _locRecord_Row BIND structObj_Row

 
alebo
 
SET _locRecord_Row  BIND NONE

Parametre
_locRecord_Row in Odkaz na riadok lokálnej premennej typu Record.
structObj_Row in Odkaz na riadok objektu typu Štruktúrovaná premenná.

Popis
Typ štruktúr v parametroch _locRecord_Rowa structObj_Row musí byť rovnaký (ináč akcia generuje chybu _ERR_RECORD_NO_COMP).

Akcia spojí daný riadok lokálnej premennej typu Record s daným riadkom objektu typu Štruktúrovaná premenná. Spojenie má za následok, že všetky akcie vykonávané nad položkami (lokálnej premennej) takto spojeného riadku sú realizované prenesene na príslušné položky objektu typu Štruktúrovaná premenná (čítanie / nastavovanie hodnoty, zmena asociovaného objektu pri položkách typu Objekt - akcia SET AS alebo akcia SET WITH).

Akcia SET _locRecord_Row BIND NONE zruší spojenie riadkov a všetky hodnoty rozpojeného riadku nadobudnú nedefinovanú hodnotu.

Pozri tiež kapitolu Lokálne premenné v skripte.

Súvisiace stránky:

Write a comment…