Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Zmena jednej hodnoty je implementovaná formou priradenia.
Deklarácia
dstIdent := expression [TIME timeExpression] 

Parametre
dstIdent in Cieľ hodnôt (identifikátor riadku, alebo celej štruktúry).
expression in Výraz definujúci hodnotu.
TIME timeExpression in Výraz typu Absolútny čas - čas vzniku hodnoty (nepovinný parameter).

Popis
Hodnota vzniknutá priradením má čas vzniku hodnoty aktuálny čas. Ak je uvedený nepovinný parameter TIME, vyhodnotí sa výraz timeExpression a jeho výsledok sa použije ako čas vzniku hodnoty.

Parameter dstIdent je identifikátor jednej hodnoty:
 • objektu alebo lokálnej premennej typu Int, Bool, Real, Time, Text
  Výraz expression musí byť daného typu. Ak nie je, skript sa pokúsi hodnotu konvertovať na správny typ. Ak sa to nepodarí, výsledná hodnota je neplatná (Invalid).


 • lokálnej premennej typu RECORD alebo objektu typu Štruktúrovaná premenná
  priradenie je možné len do jednej položky konkrétneho riadku štruktúry. Ostatné pravidlá priradenia sú zhodné s jednoduchým typom.
   RECORD (SD.RecordDef) _lArr
   REDIM _lArr[10]
   _lArr[2]^Int := 1
   

 • lokálnej premennej typu ALIAS (netypový)
  Ak nie je asociovaná s objektom systému, vzniká chyba _ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS. Ináč je výraz vyhodnotený a výsledná hodnota priradená objektu, ktorý je asociovaný s lokálnou premennou.

 • ALIAS _a
   SET _a AS U.Int
   _a := 1 
   WAIT
   

 • lokálnej premennej typu ALIAS (typový)
  Priradenie je možné len do jednej položky konkrétneho riadku štruktúry. Ak nie je asociovaná s objektom systému, vzniká chyba _ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS. Ináč je výraz vyhodnotený a výsledná hodnota priradená objektu políčka.
   ALIAS (SD.RecordDef) _aArr
   SET _aArr AS SV.Struktura
   _aArr[2]^Int := 1
   WAIT 

Poznámka:
Ak priradením meníme hodnotu objektu v systéme, má priradenie charakter "žiadosti" o zmenu hodnoty. Skript po priradení pokračuje vykonávaním ďalších akcií a nie je zaručené, že objekt svoju hodnotu zmenil (je to dané aktuálnymi časovými pomermi - zaťažením systému).
Príklad
 INT _prevValue
 
 _prevValue := U.Int       ; odložím si predchádzajúcu hodnotu objektu
 U.Int := U.Int + 1       ; zvýšim hodnotu objektu o 1
 IF U.Int = _prevValue THEN    ; skontrolujem hodnotu
  ; priradenie ešte neprebehlo
 ELSE
  ; priradenie je realizované
 ENDIF 

 
Prípad, že priradenie ešte neprebehlo, je pravdepodobnejší. Čakanie na realizáciu priradenia (na jeho dokončenie) umožňuje akcia WAIT.

Súvisiace stránky:

Write a comment…