Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia GETARCHARR_TO_CNT


Funkcia
Čítanie archívnych hodnôt z časového intervalu.
Deklarácia
GETARCHARR_TO_CNT archIdent, _retCNTHandle, pageSize, timeFromIdent_TmA, timeToIdent_TmA, stepIdent_Int, maxValsIdent_Int, statusIdent_Int[, archivInstance_Int]
Parametre
archIdentin

Odkaz na jednu archívnu hodnotu, odkaz na objekt alebo odkaz na položku objektu typu Štruktúrovaná premenná (poznámka: hodnoty objektu alebo položky sa musia archivovať).

Upozornenie: Ak sa parameter odkazuje na objekt, ktorý je viacnásobne archivovaný, nie je určené, hodnoty ktorého archívneho objektu sa použijú pre akciu.

retCNTHandleoutPremenná, ktorá bude po úspešnom načítaní obsahovať identifikátor dátového kontajnera.
pageSizeoutPožadovaná veľkosť jednej stránky.
timeFromIdent_TmAinIdentifikátor typu AbsTime - začiatok intervalu.
timeToIdent_TmAinIdentifikátor typu AbsTime - koniec intervalu.
stepIdentinIdentifikátor typu Int - časový krok pre prevzorkovanie hodnôt v archíve.
maxValsIdent_IntinMaximálny počet hodnôt. Ak je v žiadanom intervale väčší počet hodnôt, budú orezané a akcia vráti v identifikátore statusIdent_Int upozornenie _ERR_MORE_DATA.
statusIdent_IntoutÚspešnosť čítania.
archivInstance_IntinNepovinný identifikátor typu Int - identifikácia inštancie archívu. Ak nie je uvedený, nahradí sa hodnotou 0.
Popis

Akcia prečíta archívne hodnoty pre archívny objekt archIdent z časového intervalu od timeFromIdent_TmA do timeToIdent_TmA s krokom stepIdent_Int (v sekundách). Maximálny počet hodnôt je daný hodnotou identifikátora maxValsIdent_Int.
Prečítané archívne hodnoty usporadúva do tzv. stránok s veľkosťou pageSize hodnôt. Jednotlivé stránky umiestňuje do dátového kontajnera, ktorý akcia interne vytvorí. Jeho identifikátor (celočíselnú hodnotu) poskytne prostredníctvom parametra retCNTHandle. Za zrušenie obsahu kontajnera je zodpovedný užívateľ. Akcia kontajner vytvorí vždy, ak došlo k prečítaniu nenulového počtu hodnôt (hodnoty boli načítane aj keď parameter statusIdent_Int nadobudol hodnotu _ERR_MORE_DATA).

Dátový kontajner vytvorený akciou GETARCHARR_TO_CNT obsahuje hodnoty na jednotlivých stránkach v pamäťovo optimálnej štruktúre, preto pre prácu s väčším množstvom dát je táto akcia vhodnejšia.
Stránky sú v kontajnery identifikované celočíselnou hodnotou od . Počet stránok je možné zistiť volaním akcie CNT_GETNR. K jednotlivým stránkam pristupuje akcia CNT_FIND. Akcia ako výstupný parameter _value musí použiť lokálnu štruktúrovanú premennú (akcia zmení rozmer podľa potreby).
Ak obsahuje jeden stĺpec, tento bude naplnený hodnotami (s časovou značkou).
Ak obsahuje dva stĺpce, prvý bude naplnený hodnotami (s časovou značkou), druhý archívnymi príznakmi.
Ak obsahuje viac stĺpcov, tieto nebudú inicializované.
Kontajner vyprázdni akcia CNT_DESTROY.

Ostatné CNT_* akcie nie sú pre takto vytvorený kontajner povolené a ich prípadné použitie vyvolá run-time error _ERR_INVALID_HANDLE.

Parameter stepIdent_Int určuje prevzorkovanie (v sekundách) čítaných hodnôt. Ak je jeho hodnota 0, čítanie sa neprevzorkováva.

Ak parameter archIdent obsahuje odkaz na objekt typu Archivovaná hodnota, činnosť akcie je popísaná vyššie. Ak obsahuje odkaz na objekt, ktorý nie je archívny alebo položku štruktúrovanej premennej, ktorá nie je typu Objekt, systém sa snaží nájsť archívny objekt (objekt typu Archivovaná hodnota), ktorý danú hodnotu archivuje.
Ak je parameter archIdent odkaz na položku štruktúrovanej premennej typu Objekt, táto ukazuje na určitý objekt v systéme. Ak je tento objekt archívny, dáta budú načítané z neho. Ak nie je, systém sa snaží nájsť archívny objekt, ktorý danú hodnotu archivuje.

Návratový kód statusIdent_Int môže nadobúdať jednu z nasledujúcich hodnôt:


 • _ERR_TRANS_ABORT
 • _ERR_TRANS_ERROR
 • _ERR_TRANS_IGNORED
 • _ERR_NO_ERROR
 • _ERR_NO_DATA - v danom intervale nie sú žiadne dáta
 • _ERR_MORE_DATA - v danom intervale je viac hodnôt ako maxValsIdent_Int
 • _ERR_OBJECT_IS_NOT_IN_ARCHIVE

Chyba _ERR_MORE_DATA má len informatívny charakter a žiadaný počet dát je prístupných. Ak je hodnota identifikátora stepIdent_Int=0, hodnoty z daného časového intervalu nebudú prevzorkované.

Hodnota parametra archivInstance_Int udáva inštanciu archívu, ktorá realizuje požiadavku. Ak nie je uvedený (alebo má hodnotu 0) požiadavku realizuje aktívna inštancia archívu.

Príklad
Nasledujúci príklad demonštruje použitie akcií GETARCHARR aj GETARCHARR_TO_CNT:

E.GetArch, H.SingleStorage, SD.ArchVal, SD.ArchValOne, SD.ArchValOneBool


2 Comments

 1. Anonymous

  Prečo táto akcia nemôže plniť kontajner rovno s kľúčom na časovú značku?

 2. Anonymous

  Táto akcia existuje najmä ako optimalizácia pri čítaní veľkého množstva dát z archívu. Nie je nutné mať jedno dlhé pole. Ked sú dáta v stránkach tak to zase znižuje fragmentáciu pamäte.

Write a comment…