Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ESL Profiler je nástroj, ktorý umožňuje:

  • zber informácií o vykonávaní jednotlivých akcií všetkých ESL skriptov v rámci ich interpretra (procesy EVH, HIS, SEE),
  • uložiť získané informácie do CSV súborov.

Ďalšie spracovanie CSV súborov zjednodušuje ESL_Profiler.xls, ktorý umožní prečítať vygenerované CSV súbory a dáta koncentrovať do jednej tabuľky.

Proces tvorby a spracovania štatistík predstavuje:

  1. Generovanie vstupných CSV súborov
  2. Generovanie reportu zo vstupných CSV súborov

1. Generovanie vstupných CSV súborov


Pre analýzu vykonávania ESL akcií je potrebné vykonať zber dát a vygenerovanie štatistík. Vygenerovanie štatistík je možné len pre ESL skripty, ktoré boli prvý krát naštartované v čase, keď bola zapnutá ladiaca premenná DBG.ACTIONS.ENABLE_PROFILE_INFO. Štandardne je táto voľba vypnutá. Jej zapnutie pri štarte procesu je možné parametrom /E+DBG.ACTIONS.ENABLE_PROFILE_INFO na príkazovom riadku, alebo počas behu prostredníctvom procesu D2000 System Console.

Funkcia %ESLProfileStart(BOOL in init) inicializuje (@TRUE) alebo ukončí (@FALSE) režim "profile" a zapíše získané dáta.

Upozornenie: Zber dát sa ukončí aj zatvorením skriptu, ktorý tento zber dát inicioval.

Priebeh zberu dát:

  • V momente, keď je v niektorom skripte zavolaná funkcia %ESLProfileStart(@TRUE), začne sa zaznamenávať každý vykonávaný riadok vo všetkých bežiacich ESL skriptoch.
  • Po zavolaní funkcie %ESLProfileStart(@FALSE) sa zapíšu zozbierané informácie z jednotlivých skriptov do súboru Esl.<nazov_skriptu>_<id_instancie>.csv v adresári \Log, ktorý je podadresárom programového adresára.
  • Ak dôjde k ukončeniu niektorého skriptu alebo zatvoreniu schémy pred volaním %ESLProfileStart(@FALSE), bude súbor *.csv generovaný okamžite.

Formát *.csv súboru:

line Číslo riadku.
count Počet opakovaní riadku.
line duration Celkový čas vykonávania riadku.
action duration Čas pasívneho čakania akcie na vykonanie požadovanej činnosti.
action status Parameter signalizuje stav použitej akcie.
line text Text vykonávaného riadku.
ActionType Vyplnené, ak sa na riadku vykonáva synchrónna akcia %HI_*.
Use Pragma Vyplnené, ak sa využila vlastnosť akcie PRAGMA.
DataSize Veľkosť dát, ktoré neboli kopírované medzi procedúrami v jednom ESL skripte pri použití akcie PRAGMA.
Use PragmaRPC Vyplnené, ak sa využila vlastnosť akcie PRAGMA pre RPC procedúry.
DataSizeRPC Veľkosť dát, ktoré neboli kopírované medzi RPC procedúrami ESL skriptov na rovnakom event handleri, ak sa využila vlastnosť akcie PRAGMA pre RPC procedúry.

2. Generovanie reportu zo vstupných CSV súborov


Po otvorení súboru ESL_Profiler.xls spustite makro na generovanie reportu stlačením tlačidla "Generovať report" na hárku "MainForm". Otvorí sa dialógové okno, v ktorom vyberiete adresár obsahujúci csv súbory, z ktorých sa bude report generovať. Načíta sa zoznam týchto súborov (bez podadresárov) do hárku "FileList" a vytvorí sa:

  • hárok s menom vo formáte [yymmddhhmmss], ktorý naplní dátami z csv súborov (názov hárku reprezentuje čas generovania),
  • hárok s menom vo formáte [yymmddhhmmss]P, ktorý naplní demo tabuľkou z dát s preddefinovanými agregačnými stĺpcami (t.j. "kontingenčnou tabuľkou").

Každé generovanie nového reportu premaže hárok "FileList" novým zoznamom csv súborov. Hárky s novými dátami pridáva vždy za tento hárok.

Vhodnou úpravou "kontingenčnej tabuľky" je možné dosiahnuť požadovaný report. Zobraziť editor "kontingenčnej tabuľky" je možné vyvolaním popup menu (kliknutím pravého tlačidla nad touto tabuľkou) a vybratím voľby Show Field List.

Súvisiace stránky:

Write a comment…