Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia CLOSE


Funkcia
Zatvorenie grafu, grafickej schémy alebo zostavy.
Deklarácia
CLOSE grObjIdent [INSTANCE instanceExprInt]

 
alebo
 
CLOSE grObjIdent  ON procIdent [INSTANCE instanceExprInt]

 
alebo
 
CLOSE grObjIdent  ON ALL [INSTANCE instanceExprInt]

 
alebo
 
CLOSE DIRECT

Parametre
grObjIdent in Odkaz na objekt typu Graf, Schéma alebo Zostava.
procIdent in Identifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).
instanceExprInt in Výraz typu Int - číslo inštancie objektu.

Popis
Akcia zatvorí daný grafický objekt (voliteľne aj danú inštanciu) na danej konzole (procese D2000 HI - ak nie je uvedený, tak na SELF.HIP) alebo na všetkých aktuálne bežiacich.

Akcia s klauzulou DIRECT je povolená len pre:
 • skript aktívnej schémy - spôsobí zatvorenie danej schémy (schéma, ktorej patrí skript, ktorý vykonal akciu CLOSE DIRECT)
 • skript server eventu otvoreného akciou OPENEVENT - ukončenie skriptu (následné akcie nemusia byť vykonané - z tohto dôvodu sa odporúča umiestniť akciu CLOSE DIRECT ako poslednú v RPC procedúre)

Príklady
Zatvorenie grafu v procese SELF.HIP
 
 BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ
 SET _newGraph AS D.graf
 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
  OPEN _newGraph ; otvorenie grafu v procese SELF.HIP
  DELAY 2[s]
  CLOSE _newGraph ; zatvorenie grafu v procese SELF.HIP
 ENDIF 
 END 

 
Zatvorenie inštancie grafu vo všetkých procesoch HIP
 
 BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ
 SET _newGraph AS D.graf
 
 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
  OPEN _newGraph ON ALL INSTANCE 0 ; otvorenie 1. inštancie grafu
  OPEN _newGraph ON ALL INSTANCE 1 ; otvorenie 2. inštancie grafu
  DELAY 2[s]
  CLOSE _newGraph ON ALL INSTANCE 1 ; zatvorenie 2. inštancie grafu
 ENDIF 
 END 

 
Zatvorenie určitej inštancie grafu v procese HIP
 
 BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ
 SET _newGraph AS D.graf

 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
  OPEN _newGraph ON srvskol1v.HIP INSTANCE 0 ; otvorenie 1. inštancie grafu
  OPEN _newGraph ON srvskol1v.HIP INSTANCE 1 ; otvorenie 2. inštancie grafu
  DELAY 2[s]
  CLOSE _newGraph ON srvskol1v.HIP INSTANCE 1 ; zatvorenie 2. inštancie grafu
 ENDIF 
 END 


Súvisiace stránky:

Write a comment…