Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je systémový proces, ktorý zabezpečuje prístup informačného systému reálneho času D2000 k údajom uloženým v externých databázových zdrojoch. Je základným prvkom pri riešení problematiky vertikálnej integrácie informačných systémov v priemyselných podnikoch.

Proces D2000 DBManager sprístupňuje externé databázové zdroje prostredníctvom štandardných ODBC ovládačov jednotlivých databázových systémov. Umožňuje čítanie aj zapisovanie dát s možnosťou riadenia prístupu.

Proces D2000 DBManager bol testovaný a mal by fungovať s týmito databázami:

 • Oracle Database (verzie 9i, 10g, 11g, 12c)
  Poznámka: odporúčame aplikovať dostupné patche na Oracle klienta aj Oracle ODBC ovládač - staršie verzie ovládača a Oracle klienta trpeli rôznymi chybami (presakovanie pamäte, nestabilita a pod.)
 • Microsof SQL Server (verzie 2000 - 2005)
 • Microsoft Access (verzie 2000 - XP)
 • PostgreSQL (verzie 9.x a vyššie)
 • Sybase Anywhere (verzie 6 - 12)
 • Informix (verzia 4.10.00.16554, nutné zapnúť na záložke Advanced voľbu Scrollable Cursors a na záložke Environment nastaviť Cursor Behavior na hodnotu "1 - Preserve")
 • Firebird (verzia 2.0.4, natívny ODBC ovládač alebo ovládač od GM - Software)
  Poznámka 1: Natívny ODBC ovládač (verzia 2.0.0.148) neumožňuje editovanie v stránkovom prístupe (browser v HI, akcie PG*). Navonok editovanie funguje, ale do databázy sa zmeny nezapíšu.
  Poznámka 2: ODBC ovládač firmy GM - Software umožňuje pridávanie dát v stránkovom prístupe a editáciu, ale zobrazuje iba prvý riadok v tabuľke.

Od verzie D2000 v. 7.0 existuje okrem tradičnej verzie procesu D2000 DBManager aj variant, pracujúci iba s databázami Oracle (dbmanager_ora.exe). Tento variant nepoužíva ODBC rozhranie, ale pristupuje k databáze cez OCI (Oracle Client Interface) a je dostupný nielen na platforme Windows ale aj pre OpenVMS, HP-UX a Linux. Pri použití dbmanager_ora.exe konfiguračný dialóg objektu typu Databáza v položke DSN (Data Source Name) v skutočnosti obsahuje TNS (Transparent Network Substrate, viď popis súboru tnsnames.ora v dokumentácii Oracle).

Výhody použitia dbmanager_ora.exe oproti dbmanager.exe:

 • Dostupnosť aj pre platformy OpenVMS a HP-UX.
 • Možnosť stránkového prístupu k indexovo organizovaným tabuľkám databázy Oracle (IOT-index organized tables). ODBC ovládače Oracle majú chybu (testované pre verzie 9.02.00.00 až 9.02.00.06), ktorá spôsobuje pád aplikácie pri stránkovom prístupe k IOT a preto ODBC verzia procesu D2000 DBManager neumožní stránkový prístup, ak zistí, že tabuľka je IOT.
 • Menšie strácanie systémových prostriedkov: ODBC ovládače pre Oracle (testované pre verzie 9.02.00.00 až 9.02.00.06) pri cykle connect/disconnect neuvoľnia 4 handles, OCI rozhranie neuvoľní iba 1 :-).. V každom prípade odporúčame nastaviť dostatočne veľké množstvo predpripravených spojení na objekte typu Databáza, aby nedochádzalo k častému zatváraniu a otváraniu spojení.
 • Možnosť zapnutia ladiacich výpisov o stave Oracle clustera (viď parameter /DBCY).

Súvisiace stránky:

1 Comment

 1. Dbmanager podporuje štartovací parameter /NQ na lepšiu podporu práce s PostgreSQL (citlivosť na malé/veľké písmená v názvoch tabuliek a stĺpcoch).

Write a comment…