Je systémový proces, ktorý zabezpečuje prístup informačného systému reálneho času D2000 k údajom uloženým v externých databázových zdrojoch. Je základným prvkom pri riešení problematiky vertikálnej integrácie informačných systémov v priemyselných podnikoch.

Proces D2000 DBManager sprístupňuje externé databázové zdroje prostredníctvom štandardných ODBC ovládačov jednotlivých databázových systémov. Umožňuje čítanie aj zapisovanie dát s možnosťou riadenia prístupu.

Proces D2000 DBManager bol testovaný a mal by fungovať s týmito databázami:

Poznámka: od verzie D2000 v 11.2.57, patche 14.1.2018 a novšie je implementovaný štartovací parameter /DBS na podporu práce s dlhými reťazcami (>4000 znakov).

Od verzie D2000 v. 7.0 existuje okrem tradičnej verzie procesu D2000 DBManager aj variant, pracujúci iba s databázami Oracle (dbmanager_ora.exe). Tento variant nepoužíva ODBC rozhranie, ale pristupuje k databáze cez OCI (Oracle Client Interface) a je dostupný nielen na platforme Windows ale aj pre OpenVMS, HP-UX a Linux. Pri použití dbmanager_ora.exe konfiguračný dialóg objektu typu Databáza v položke DSN (Data Source Name) v skutočnosti obsahuje TNS (Transparent Network Substrate, viď popis súboru tnsnames.ora v dokumentácii Oracle).

Výhody použitia dbmanager_ora.exe oproti dbmanager.exe:

Procesy systému