Obrázok znázorňuje členenie pracovnej plochy editora skriptov. Pre každý novo otvorený skript sa automaticky vytvorí nová záložka.


1Nástrojový panel (toolbar).
2

Break point pri ladení skriptu .

3Zdrojový text editovaného skriptu - jednotlivé akcie tvoriace skript.
4
Časť okna v záložkách zobrazujúca:
  • Kompilácia - chyby pri preklade (syntaktická, sémantická kontrola),
  • Ladenie   - ladiace výpisy,
  • Poznámky - poznámky nachádzajúce sa v skripte
  • Sledovanie - hodnoty premenných.
  • Vyhodnotenie - vyhodnotenie výrazu
Pomer medzi touto časťou okna a plochou pre editovanie textu je možné meniť po zmene tvaru myši na  (po prechode myši na ich rozhranie) a so súčasným stlačením ľavého tlačidla myši a potiahnutím okraja do želanej pozície.
5Statový riadok
6Minimapa pre rýchlu navigáciu v skripte

Poznámky:
Pri zatvorení editora skriptov sa zatvoria všetky záložky a okno sa skryje.

Pri zatváraní záložiek platia tieto pravidlá:

Vlastnosti editora:


 

Popup menu


Nad zdrojovým textom skriptu (časť 4 na obrázku) je možné vyvolať popup menu (kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením klávesy Menu na klávesnici) s týmito položkami:

Nastavenia editora

Všeobecné nastavenia

Umožňujú užívateľovi personalizovať editor pomocou rôznych nastavení ako je typ a veľkosť písma, zalamovanie slov atď.

Statická analýza

Umožňuje zapnúť/vypnúť rôzne typy validácie kódu a ich závažnosť. Závažnosť ovplyvňuje ako bude chyba zobrazená v editore

Konfigurácia vzhľadu

ESL editor pre zlepšenie prehľadnosti ESL skriptu farebne rozlišuje jednotlivé slová podľa ich typu. Editor umoňuje vybrať z troch farebných schém - svetlá, tmavá a vysoký kontrost.ESL Editor v rámci Stringu rozpoznáva odkazy do slovníka. V prípade, že bol identifikovaný odkaz do slovníka (kľúč), ktorý nie je definovaný, bude farbený ako Chyba (viď dialóg vyššie).

Príklad:

Kľúč D2_ActAlarm v slovníku existuje a D2_ActAlarmAAAAA v slovníku neexistuje.

Príklad zobrazenia RPC procedúry