Funkcia %JSON_ArraySetLength


Funkcia
Nastaví dĺžku poľa na zadanú hodnotu.


Deklarácia


%JSON_ArraySetLength(
   INT in handle
   INT in length
 )


Parametre


handleHandle na JSON pole
lengthNová dĺžka poľa


Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia nastaví dĺžku poľa na zadanú hodnotu. Ak je nová dĺžka menšia ako pôvodná, položky na konci poľa budú odstránené. Ak je nová dĺžka väčšia ako pôvodná dĺžka poľa, Nové položky budú nastavené na hodnotu null.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON pole alebo je zadaná dĺžka menšia ako 0, vyvolá sa výnimka.


Príklad


 INT _arr
 _arr := %JSON_CreateArray()
 
 %JSON_ArraySetLength(_arr, 2)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 1, 1.234)
 %JSON_ArraySetValue(_arr, 2, 3.142)

 %JSON_FreeArrayHandle(_arr)