Funkcia
Funkcia vráti hodnotu urlState, ktorá bola do URL uložená funkciami %HI_NavHistoryPushState resp. %HI_NavHistoryReplaceState. Na základe tejto hodnoty je možné programovo nastaviť užívateľské rozhranie do uloženého stavu.
Deklarácia
TEXT %NavHistoryGetInitialState()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Ak v URL nebol uložený žiadny stav, funkcia vráti prázdny reťazec.