V tejto kapitole je na príkladoch vysvetlené, ako nakofigurovať spojenie na strane D2000 aplikácie pre potreby SmartWeb platformy. Na komunikáciu medzi SmartWeb aplikáciou a D2000 sa využíva JAPI knižnica ktorá komunikuje s procesom D2Connector na strane D2000. Predpokladom tejto kapitoly je aktívna D2000 aplikácia (prinajmenšom kernel), ku ktorej sa môžeme pripojiť. Spôsoby pripojenia sú rozdelené do troch kategórií, pričom možnosti z jednotlivých kategórií možno ľubovoľne kombinovať. 

Pripojenie je možné nadviazať dvomi základnými spôsobmi:

Z hľadiska zabezpečenia pred odpočúvaním je možné nadviazať:

Z hľadiska pripojenia k „hot" kernel-u v redundantnej skupine:

Parametre pre spustenie D2Connector-a

D2Connector je proces systému D2000 a je distribuovaný ako konzolová aplikácia (d2connector.exe). Akceptuje štandardné parametre procesov D2000 pre spustenie z príkazového riadku, ktoré sú popísané v Online referenčnej príručke systému D2000. Okrem toho akceptuje nasledovné parametre príkazového riadku:

D2Connector nadväzuje spojenie vždy len jedným spôsobom z ôsmych možných kombinácií. Tzn. buď sa aktívne pripája, alebo počúva, ale nie obidvoje naraz. Rovnako komunikuje buď nezabezpečeným alebo zabezpečeným spôsobom, ale nikdy neumožňuje obidva spôsoby súčasne. Buď je pripojený stále k jednému Kernel-u alebo sa prepína na aktuálny „hot". V prípade, že sa ku D2000 aplikácií pripája viac rôznych klientských aplikácií, ktoré vyžadujú rôzne spôsoby pripojenia, je potrebné naštartovať pre každý spôsob samostatnú inštanciu D2Connectora.

Základný spôsob pripojenia

Ide o nezabezpečené spojenie, ktoré iniciuje JAPI.

D2Connector môžeme naštartovať bez parametrov a bude počúvať na pripojenie na porte 3120

> d2connector.exe

alebo zmeniť počúvajúci port napríklad na 3121:

> d2connector.exe --CONNECTOR_LISTEN_PORT=3121

Nadviazanie reverzného spojenia

Ide o nezabezpečené spojenie medzi D2Connector-om a SmartWeb aplikáciou nachádzajúcou sa v DMZ, z ktorej nedokáže iniciovať TCP spojenie. Môže však počúvať na prichádzajúce TCP spojenie, ktoré bude iniciovať D2Connector.

Klientská aplikácia je umiestnená na počítači portal.dmz.customer.com a počúva na porte 3125 na všetkých svojich sieťových rozhraniach. D2Connector spustíme v režime pripájania sa:

> d2connector.exe --DCC=portal.dmz.customer.com:3125

Nadviazanie zabezpečeného spojenia

Ide o spojenie medzi D2Connector-om a JConnector-om zabezpečené protokolom TLS v1.2. Postup je podobný pre štandardné aj reverzné spojenie, príklad preto zahŕňa obidve možnosti.

Pre nadviazanie TLS spojenia je potrebné, aby bol jeden z účastníkov v roli „TLS servera" a druhý „TLS klienta", pričom tieto roly nie sú závislé na tom, kto inicioval TCP spojenie. „TLS server" sa preukazuje certifikátom, ku ktorému vlastní aj súkromný kľúč. „TLS klient" overuje platnosť certifikátu a pravosť kľúčov5. Pre JAPI je „TLS server" vždy D2Connector a „TLS klient" vždy JConnector.

Predpokladom pre vytvorenie zabezpečeného spojenia je, že máme RSA kľúčový pár a k nemu X.509 certifikát. Certifikát je uložený v súbore vo formáte *.crt a musí mať k jeho kópii prístup aj D2Connector aj JConnector. Privátny kľúč je uložený v nešifrovanej forme v súbore vo formáte *.pem a prístup k nemu musí mať iba JConnector. Vzhľadom k tomu, že JConnector považuje D2Connector za dôveryhodný iba na základe toho, že sa preukázal rovnakým certifikátom, ako očakával, použitý certifikát môže byť „self-signed" a nie je vôbec potrebné získať certifikát od nejakej certifikačnej autority.

POZOR: Z bezpečnostného hľadiska je veľmi dôležité, aby bol súbor s certifikátom uložený tak, aby ho nikto bez príslušného oprávnenia nemohol zmeniť. (Na čítanie môže byť verejný.) Takisto je veľmi dôležité, aby súbor so súkromným kľúčom mohol prečítať iba D2Connector a nikto ho nemohol zmeniť. V prípade porušenia týchto podmienok hrozí kompromitácia dôveryhodnosti certifikátu a otvára sa možnosť odpočúvania zabezpečenej komunikácie.

D2Connector je potrebné spustiť s parametrami --CONNECTOR_TLS_CERT a --CONNECTOR_TLS_PK, ktoré odkazujú na súbory s certifikátom a súkromným kľúčom. V príklade je certifikát uložený v súbore certificate.crt a súkromný kľúč v súbore private.pem. Podľa potreby sa môže použiť aj parameter --DCC alebo --CONNECTOR_LISTEN_PORT.

> d2connector.exe --CONNECTOR_TLS_CERT=certificate.crt --CONNECTOR_TLS_PK=private.pem

Vytvorenie certifikátu pre účely zabezpečeného spojenia

Pre vytvorenie „self-signed" certifikátu je možné použiť napríklad aplikáciu OpenSSL z príkazového riadku. Najskôr musíme vytvoriť kľúčový pár pre RSA šifru. V príklade generujeme 2048 bitový kľúčový pár do súboru private.pem.

> openssl.exe genrsa -out private.pem 2048

Ku kľúčovému páru vytvoríme „Certificate Signing Request" žiadosť o vystavenie certifikátu, ktorá bude uložená v súbore request.csr. OpenSSL sa opýta na viaceré údaje, ktoré zapíše do žiadosti a ktoré budú vo výslednom certifikáte uvedené. JAPI však tieto údaje neskúma a nekontroluje.

> openssl.exe req -new -key private.pem -out request.csr

Následne podpíšeme žiadosť vygenerovaným súkromným kľúčom, čím z neho vytvoríme „selfsigned" certifikát, ktorý bude v súbore certificate.crt. Certifikát bude mať platnosť 365 dní počínajúc aktuálnym časom.

> openssl.exe x509 -req -days 365 -in request.csr -signkey private.pem -out certificate.crt