Protokol LonTalk

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol LonTalk podporuje komunikáciu s "neurónovými" čipmi 3150 a 3120 technológie LonWorks firmy Echelon čítaním/zápisom hodnôt sieťových premenných do meraných bodov. Komunikácia prebieha prostredníctvom RNI interface zariadení firmy Echelon (SLTA, PCLTA, iLON-10, ...) a systémového Windows drivera, ktorý sa nainštaluje po inštalácii software "Echelon OpenLDV". Tento je možné získať na lokalite http://www.echelon.com/. Aktuálne testovaná verzie sú "Echelon OpenLDV 4.0" a "Echelon OpenLDV 5.0". Komunikácia bola overená na týchto rozhraniach:


Výmena dát je realizovaná množinou SNVT (Standard Network Variable Types) a pomocou niektorých užívateľských typov.

Konfigurácia komunikačnej linky


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

Parameter


Popis


Jednotka


Náhradná hodnota


Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO
Open/Close Interval
Interval, po uplynutí ktorého je vykonaná re-open operácia nad daným interface. Hodnota 0 túto funkciu vypína.min0

Konfigurácia komunikačnej stanice


Komunikačný protokol: Echelon LonTalk.
Adresa stanice (nódu) sa skladá z povinných (tzv. "Subnet/Node Addressing") adresných parametrov:

Neuron ID je nepovinný adresný parameter. V prípade, že je zadaný, vykonáva sa polling sieťových premenných nódu touto adresou. Neuron ID adresa sa zadáva v hexadecimálnom tvare.

V prípade, že je potrebné odoslať hodnotu sieťovej premennej s iným typom adresy ako je "Subnet/Node Addressing", je možné voliteľne nakonfigurovať Group alebo Broadcast adresné parametre.


Parametre protokolu stanice


Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Rpt_timer

Hodnota parametra rpt_timer sa ukladá do adresného poľa SendAddrDtl pri vysielaní paketov "Poll request" a "Write NV value". Viď Poznámka 1.

Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies the time interval between repetitions of an outgoing message when unacknowledged–repeated service is used.

0 .. 153
Retry
Hodnota parametra retry sa ukladá do adresného poľa SendAddrDtl pri vysielaní paketov "Poll request" a "Write NV value". Viď Poznámka 1.

Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies the number of retries for acknowledged, request/response, or unacknowledged–repeated service (0–15). The maximum number of messages sent is one more than this number.
0 .. 151
Tx_timer
Hodnota parametra tx_timer sa ukladá do adresného poľa SendAddrDtl pri vysielaní paketov "Poll request" a "Write NV value". Viď Poznámka 1.

Popis parametra z dokumentácie 1: This field specifies the time interval between retries when acknowledged or request/response service is used. The transaction retry timer is restarted when each attempt is made, and also when any acknowledgement or response (except for the last one) is received. For request/response service, the requesting node should take into account the delay necessary for the application to respond when setting the transaction timer.
0 .. 153
Response TimeoutČasový limit pre príjem odpovede na žiadosti poll. Celkový čas je tx_timer * retry + Response timeout.ms500
Write ACK Timeout
Časový limit pre príjem potvrdenia vyslaného paketu s novou hodnotou. Celkový čas je tx_timer * retry + Write ACK timeout.ms1500
Write ACK Immediately
Ak je hodnota YES, zápisy nových hodnôt do siete nečakajú na potvrdenie zo siete (s timeoutom Write ACK Timeout), ale sú okamžite potvrdené ako úspešne prijaté.YES/NOYES
Skip Reading after Failed Polling
Nastavenie parametra na YES vykoná ukončenie čítania hodnôt meraných bodov pomocou pollingu na danej stanici (nóde). Pomáha urýchliť čítanie hodnôt zo sieťových premenných v prípade, že niektoré nódy nekomunikujú (sú vypnuté). Komunikácia vtedy nie je zdržovaná čakaním na odpovede pollingu z nefunkčných nódov. Polling začne vždy štandardne, avšak po prvej chybe čítania pollingom je čítanie hodnôt zvyšných sieťových premenných pollingom prerušené a pokračuje sa v čítaní ďalším nódom.YES/NONO

Poznámka 1:

Hodnoty rpt_timer, retry a tx_timer môžu nadobúdať hodnoty 0 až 15. Prevodová tabuľka na časy v milisekundách je uvedená v dokumente "Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórie LonWorks" alebo v Literatúre č.1.

Konfigurácia meraných bodov


Adresa meraného bodu vyžaduje zadať:

Typ hodnoty struct

Tento typ hodnoty umožňuje rozložiť dáta s ľubovoľnou dĺžkou na jednotlivé byty alebo bity. Je nutné zadať index bytu 'byte' (počítaný od 1) a prípadne číslo bitu (0 až 7) pre typ hodnoty meraného bodu Di. Vyseparované byty sú interpretované ako neznamienkové čísla 0 až 255.

Pozn: pomocou utility nodeutil je možné:

Literatúra


  1. NEURON Chip Distributed Communications and Control Processors MC143150, MC143120. Motorola Inc. 1994, REV 3.
  2. LonWorks Host Application Programmer’s Guide, Rev. 2, Echelon corp. 078-0016-01B.
  3. LonWorks PC LonTalk Adapter User’s Guide, Rev. 1.0, Echelon corp. 078-0122-01A.
  4. OpenLDV Programmer’s Guide, Echelon corp. 078-0275-01D.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentuKomunikačné protokoly