Protokol MODBUS Server

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu linky
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol realizuje serverovskú (slave) komunikáciu s ľubovoľnými zariadeniami podporujúcimi štandard MODBUS RTU vo verziách sériovej komunikácie a MODBUS TCP.

Konfigurácia komunikačnej linky


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Silent Interval
Oneskorenie vkladané pred začiatkom vysielania každého dátového paketu.ms50
No Request Timeout
Ak po uplynutí tohto timeoutu nepríde žiadna platná výzva, prejdú všetky stanice na linke do stavu komunikačnej chyby. Hodnoty výstupných meraných bodov sa však nikdy nestanú neplatnými (serverovský protokol).mi:ss1:00
Single Server
Ak je hodnota parametra nastavená na YES, KOM proces odpovie chybou SLAVE_DEVICE_FAILURE na každú dátovú výzvu na stanicu, ktorú nemá nakonfigurovanú. Ak je hodnota parametra nastavená na NO, KOM proces takúto výzvu ignoruje a nijako na ňu neodpovedá.YES/NOYES
Moxa Timeout
Perióda prepínania redundantných zariadení Moxa v prípade komunikačnej chyby alebo problémov. Keďže toto je serverovský protokol, kde sú očakávané žiadosti z externých zariadení, za chybu je považovaný aj výpadok komunikačných žiadostí na dobu dlhšiu ako je hodnota tohto parametra. Aplikuje sa iba v prípade použitia linky kategórie SerialOverUDP Device Redundant.sec10 sec

Konfigurácia stanice


Je možné nakonfigurovať viacero staníc s rôznymi adresami na jednej linke, KOM proces bude odpovedať príslušnej stanici. Viď tiež parameter protokolu linky Single Server.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Addressing model
Nastavenie adresného modelu protokolu MODBUS:
"MODBUS PDU"
dáta sú adresované od 0 do 65535.
"MODBUS data Model"
dáta sú adresované od 1 do 65536.

Poznámka: Implicitná hodnota je MODBUS PDU, v prípade nastavenia MODBUS data Model je objekt s adresou X adresovaný v MODBUS PDU ako X-1.
Po zmene nastavenia tohto parametra reštartujte príslušný komunikačný proces.

"MODBUS PDU"
"MODBUS data Model"
"MODBUS PDU"

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Di, Do, Ci, Co.

Adresa meraného bodu:

V protokole MODBUS je základný adresný priestor rozdelený na registre typov Coils (čítanie/zápis), Discrete Inputs (čítanie), Holding Registers (čítanie/zápis) a Input Registers (čítanie).

V každom adresnom priestore daného typu registra je nezávislá adresácia s veľkosťou adresy 2 bajty, to znamená fyzicky adresy od 0 do 65535.

Tvar adresy meraného bodu:
Tvar adresy je [I|U|L|Ll|S|Sl|f|F|C|D]Fn.Address[.BitNr] kde:

Implementácia protokolu podporuje nasledovné funkcie (príkazy MODBUS klienta voči D2000 KOM procesu):

Poznámka: Je treba si uvedomiť že toto je serverovský typ protokolu, primárne určený na odosielanie hodnôt mimo systém D2000. Preto by mali byť merané body konfigurované ako výstupné (Ao,Co,Do) tak, aby sa im dali, buď priamo alebo prostredníctvom riadiacich objektov, ovládať hodnoty. Ak je meraný bod nakonfigurovaný ako vstupný (Ai,Ci,Di), nevie KOM proces odoslať platnú hodnotu pri čítaní funkciami 1 až 4 až do okamihu, kým nie je zapísaná zvonka funkciami 5, 15, 6 alebo 16.

Ak KOM proces nemá platnú hodnotu meraného bodu alebo je prijatá žiadosť na čítanie neexistujúceho meraného bodu, je pri výzve na čítanie odoslaná implicitná hodnota False alebo 0 (protokol MODBUS nepodporuje prenos kvality hodnoty).

Literatúra



O protokole Modbus si môžete prečítať aj blogy


Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


Komunikačné protokoly