Upozornenie: Objekty typu Topológia nie sú súčasťou štandardnej verzie systému D2000.

Topologická sieť je reprezentovaná jedným objektom systému typu Topológia, N objektmi typu Topologický uzol a M objektmi typu Topologická linka. Topologickú sieť možno popísať pomocou grafu v chápaní teórie grafov, kde uzol reprezentuje vrchol grafu a linka reprezentuje orientovanú hranu grafu. Topologická linka je definovaná dvojicou uzlov, ktoré spája - zdrojový a cieľový uzol.

Poznámka: Objekty typu Topologický uzol a objekty typu Topologická linka sú súčasťou objektu typu Topológia a preto je možné konfigurovať len prostredníctvom konfigurácie objektu typu Topológia.


Kontrola platnej konfigurácie topológie

Kontrola správnosti konfiguračných parametrov topológie sa vykoná po stlačení tlačidla Ulož v konfiguračnom okne. Pre platnú konfiguráciu musí platiť:


Funkcionalita topológie

Proces D2000 TOPOLOGY vypočítava hodnoty objektov typu Topologická linka na základe hodnôt topologických uzlov celej topológie a topológií k nej pripojených pomocou topologických uzlov typu Vývod. Výsledkom výpočtu je jedna z nasledujúcich hodnôt topologickej linky:


Popis prvkov topológie


Vyhodnocovanie topológie

Topológia sa vyhodnocuje tak, že pre každý zdrojový uzol (uzol typu Zdroj alebo Zem) sa prejdú všetky linky naň pripojené (prechodom cez Trafo sa napätie transformuje, prechodom cez zopnutý spínač sa napätie nemení, prechodom cez spínač v stave UNKNOWN vznikne napätie s príznakom weak, cez rozopnutý spínač napätie neprejde). Následne sa ako vypočíta hodnota linky ako súčet príspevkov od všetkých zdrojových uzlov podľa nasledovných pravidiel (priorita pravidiel klesá od prvého po posledné pravidlo):


Debugovanie topológie


Štartovacie parametre procesu D2000 TOPOLOGY

Štartovací parameter /FM (Full mode) slúži na úplný prepočet topológie po zmene hodnoty riadiaceho objektu niektorého spínača. Bez parametra /FM sa po zmene hodnoty riadiaceho objektu spínača zisťujú topológie, ktoré sú prepojené na topológiu, ktorá obsahuje zmenený spínač a následne sa prepočítajú objekty v týchto topológiách. S parametrom /FM sa nezisťujú prepojené topológie ale prepočítajú sa všetky. Príkaz má význam na urýchlenie výpočtov v konfiguráciách, kde je väčšie množstvo vzájomne poprepájaných topológií.

Štartovací parameter /QM (Quick mode) slúži na zrýchlený prepočet topológie po zmene hodnoty riadiaceho objektu niektorého spínača. Bez parametra /QM sa počíta pre každý zdrojový uzol (zdroj typu Zdroj alebo Zem) príspevok ku hodnote každej linky, na ktorú sa napätie zdroja dostane (cez uzly typu Vetvenie, Trafo a zopnuté uzly typu Spínač). T.j. pre každý zdrojový uzol sa prechádza celá dostupná topológia (a na nej závislé topológie).
S parametrom /QM sa výpočet zastavuje, pokiaľ už iný zdroj prispel k hodnote linky rovnakou hodnotou v rovnakom smere ako aktuálne vyhodnocovaný zdrojový uzol. Okrem rýchlejšieho výpočtu je vedľajší dôsledok, že po zapnutí debug kategórie DBG.TOPOLOGY.SUBVALUES a výpise príspevkov od jednotlivých zdrojových uzlov nebude vidieť na linke príspevky od všetkých zdrojových uzlov, ale pre každé napätie (napr. GND, GNDw, U1, U1w ... U10w) príspevok najviac jedného zdrojového uzla.