Obsluha výnimočných udalostí v monitorovanom procese

V systéme D2000 sú implementované dva typy alarmov - systémové a procesné alarmy. Systémové alarmy sú definované ako objekty typu Alarm. Tieto objekty vyhodnocuje separátny klient proces D2000 Alarm, ktorý je rodičom systémových alarmov. Procesné alarmy nie sú v systéme reprezentované ako objekt. Definujú sa pre merané a počítané body. Vznikajú a zanikajú v závislosti od stavov daného typu objektov. Sú vyhodnocované procesom výpočtov D2000 Calc (procesné alarmy počítaných bodov) alebo procesom D2000 KOM (procesné alarmy meraných bodov).

Z pohľadu užívateľa procesu D2000 HI sa alarmy delia nasledovne:

Systémový alarm môže byť buď kritický, alebo nekritický v závislosti od jeho konfigurácie v procese D2000 CNF. Prechod zo stavu kritický do stavu nekritický alebo naopak v tomto prípade nie je možný.
Pri procesnom alarme môže nastať prechod medzi stavmi kritický a nekritický alebo naopak v závislosti od jeho konfigurácie v procese D2000 CNF.
Kritické i nekritické alarmy sa po zablokovaní presunú do zoznamu v záložke Blokované alarmy v okne Zoznam alarmov.

Vznik alarmu je indikovaný na pracovnej ploche procesu D2000 HI blikajúcou ikonou žiarovky v ľavom dolnom rohu okna a akustickým signálom (ak je akustické upozornenie povolené - viď skupiny parametrov Kritické alarmy a Nekritické alarmy v okne Nastavenia konzoly (alebo Nastavenia užívateľa) - parametre Zvukové upozornenie na alarm a Zvuk. upozor. na alarm pri otvorenom zozname.

Žiadny alarm - v systéme nie je žiaden aktuálny alarm
Aspoň jeden aktuálny alarm - v systéme je aspoň jeden aktuálny alarm

Ak kliknete na symbol žiarovky v ľavom dolnom rohu plochy procesu D2000 HI, zobrazí sa dialógové okno, ktoré obsahuje zoznam alarmov. Alarmové okno sa môže, v závislosti od konfigurácie, otvoriť automaticky pri vzniku alarmu v systéme - viď skupiny parametrov Kritické alarmy a Nekritické alarmy v okne Nastavenia konzoly (alebo Nastavenia užívateľa) - parameter Otvoriť zoznam alarmov pri vzniku alarmu). Toto okno je bližšie popísané v kapitole Zobrazovanie aktívnych a blokovaných alarmov.