ParameterVýznam parametra
/?

/h

Zobrazí zoznam prípustných parametrov s vysvetlením ich významu pre daný proces.
Zadaním tohto parametra dôjde k ignorovaniu ostatných spúšťacích parametrov a po vypísaní vysvetľujúceho textu k spúšťanému procesu, sa tento proces ukončí.
/AF<Method>
Vynútenie si inej autentifikačnej metódy na overenie užívateľského mena ako je požadovaná procesom D2000 Server.
Hodnota parametra <Method> môže byť:
 • D2000
 • NTLM
 • Kerberos
Aby užívateľ mohol použiť nejakú autentifikačnú metódu, musí byť povolená v jeho konfigurácii (parameter Metódy autentifikácie).
/AN<Name>Meno užívateľa systému D2000 pre automatické prihlásenie po štarte procesu. Ak sa nezadá parameter /AP, bude meno dosadené do prihlasovacieho okna a bude požadovaný vstup hesla.
/AO<MenoSchémy>Meno schémy otvárenej pri 1. prihlásení užívateľa

/AP<Password>

Heslo užívateľa systému D2000 pre automatické prihlásenie po štarte procesu. /AP znamená, že heslo je prázdny reťazec.
/ASParameter zakáže synchronizáciu bitových máp pri štarte procesu.
/CTProces použije čas počítača na ktorom je spustený. Ak nie je použitý (Default) proces používa čas počítača, na ktorom je spustený proces D2000 Server.
/DCZakázanie používania cache pre schémy - zníženie pamäťových nárokov procesu za cenu spomalenia otvárania schém.
/DGZníženie pamäťových nárokov procesu pri práci s grafmi za cenu spomalenia kreslenia grafov obsahujúcich veľa dát.
/DINastavenie výpisu špecializovaných informácií po štarte procesu.
/DLNastavenie zápisu obsahu okna Listener do súboru HI.LOG.
/DPA
/DPP
/DPR
Spôsob príjmu správ od procesu D2000 Server:
/DPR - pri príjme
/DPP - pred spracovaním
/DPA - obidva spôsoby
/DUMP
/DUMP_MEDIUM
/DUMP_FULL
Spolu s procesom sa spustí aj monitorovací proces procdump.exe, ktorý sleduje neošetrené výnimky, ktoré môžu v danom procese nastať. V prípade pádu procesu na takúto výnimku je zapísaný dump súbor procesu do logovacieho adresára systému D2000 (podadresár dumps). Dump súbor obsahuje informácie o procese v čase jeho pádu, z ktorých je neskoršou analýzou možné zistiť jeho príčinu.
Veľkosť zapísaného dump súboru a množstvo informácií závisí od použitého prepínača:
 • /DUMP - generuje súbor so základnými informáciami o procese, ako sú thready a ich call-stacky. Veľkosť tohto súboru je relatívne malá. Vo väčšine prípadov sú informácie obsiahnuté v tomto súbore dostatočné na analýzu príčiny pádu procesu.
 • /DUMP_MEDIUM - generuje súbor s informáciami o procese rozšírenými o určitú časť pamäte tvorenú heapom. Veľkosť tohto súboru je niekoľko krát väčšia ako v prípade prepínača /DUMP.
 • /DUMP_FULL - generuje súbor s celým obrazom procesu v čase pádu. Veľkosť tohto súboru môže byť veľmi veľká (rovnajúca sa veľkosti procesu v pamäti). Použitie tohto prepínača je nutné len vo veľmi výnimočných prípadoch!
/E+<ladiaca_kategoria>
/E-<ladiaca_kategoria>
Zapnutie (+) / vypnutie (-) zobrazovania ladiacich informácií danej kategórie (ladiaca_kategoria) pri štarte procesu.
Ladiace informácie slúžia pre interné potreby vývoja systému.

Zapínanie / vypínanie zobrazovania ladiacich informácií a ich prezeranie je možné aj prostredníctvom procesu D2000 System Console.

Upozornenie: Zapnutie zobrazovania ladiacich informácií zvyšuje zaťaženie systému.

/E+DBG/E+RTM.USELOCALCACHEZapne použitie cache dát prenášaných z D2000 Servera na D2000 HI. Umožňuje, hlavne v prípade pomalých sietí (WiFi), urýchliť nábeh klienta D2000 HI. Parameter je potrebné zadať pri štarte procesu. Pri prvom spustení vytvára cache, ktorá do podadresára localstore adresára aplikácie (na strane klienta) produkuje množstvo súborov (napríklad pre každý event a schému jeden).
/F<PERIÓDA>
PERIÓDA je perióda vysielania WatchDog správy medzi KLIENT procesom a procesom D2000 Server. Udáva sa v sekundách, pričom nula znamená, že sa táto správa vysielať nebude. Náhradná hodnota je /F60.
/FSČas zobrazenia chybového hlásenia pri neúspešnom pokuse o nadviazanie spojenia s procesom D2000 Server. Default hodnota je 60 s. Pre hodnotu /FS0 sa nezobrazí ani štartovacie okno procesu ani chybové hlásenie v prípade neúspechu.
--fullscreen
Zapnutie celoobrazovkového módu - skryje titulok a lišty hlavného okna, ako aj maximalizovaných dialógových schém. Funčnosť môže byť pozmenená podľa špeciálneho režimu HI. Viac v kapitole Špeciálne zobrazenie HI.
/HWParameter má za následok prihlásenie procesu k aplikácii WDDemon, ktorá kontroluje funkčnosť prihlásených klient procesov. 
Parameter je použitý, len ak je perióda vysielania WatchDog (parameter /F) správy rôzna od 0.
/KXParameter umožňuje prácu procesu v režime offline. Ak sa rozpadne spojenie procesu s procesom D2000 Server (zastavenie či pád procesu D2000 Server, rozpad sieťového spojenia), proces pokračuje v práci a pokúša sa znovu pripojiť k procesu D2000 Server. Pre funkčnosť je povinný nenulový parameter /F.
/L<LNG>Nastavenie jazyka pre proces. Parameter <LNG> môže byť:
 • SK - slovenčina
 • CZ - čeština
 • GB (EN) - angličtina
 • RU - ruština
 • KZ - kazaština
 • RS - srbčina

Ak nie je zadaný parameter, proces sa bude riadiť nastavením jazyka v operačnom systéme alebo podľa nastavenia v konfigurácii užívateľa.

Poznámka: Pre on-line help platí, že ak je pre daný jazyk nájdený help, tak sa použije, inak sa použije anglická verzia.

/MPoužitím tohto parametra sa hlavné okno HI stáva systémovo modálnym.
--MEMORY_LIMIT_TERMINATE=<počet_bajtov>Ak proces spotrebuje viac operačnej pamäte ako hodnota <počet_bajtov>, automaticky sa sám ukončí. Východzia hodnota je 10000000000, tj. 10GB.
/NPPri uvedení parametra klient proces použije pre komunikáciu s procesom D2000 Server protokol NamedPipes (bez uvedenia parametra prebieha komunikácia prostredníctvom TCP/IP).

/OLDUI

Zapne používanie pôvodného používateľského rozhrania alarmov a monitorovania namiesto nového rozhrania.
/P:<PortNr>PortNr je číslo TCP portu, cez ktorý je realizovaná TCP/IP komunikácia medzi procesom D2000 Server a klient procesmi systému D2000.
Ak parameter nie je zadaný, proces D2000 Server čaká klientov na porte 3119.
/RD<meno_RDS>Klient sa pomocou tohto parametra pripojí k aktívnemu (hot) serveru zadanej redundantnej skupiny (RDS). Aktívny server je vyhľadaný pomocou multicastových TCP/IP sieťových správ.
/RF<meno_RDS>Klient sa pomocou tohto parametra pripojí k aktívnemu (hot) serveru zadanej redundantnej skupiny (RDS). Aktívny server je vyhľadaný zo zoznamu serverov, ktoré sú uvedené v registroch. Vhodné pre pripojenie klientov D2000 nachádzajúcich sa za routerami, ktoré neprenášajú multicastové sieťové správy (viď parameter /RD).
/S<Server>Server je meno sieťového počítača, na ktorom beží proces D2000 Server. Je ho potrebné zadať pri štarte ľubovoľného klient procesu, ak je tento štartovaný na inom počítači ako tom, kde beží proces D2000 Server.
/T<Time>
Definovanie doby čakania v sekundách - Time, počas ktorej klient proces čaká na odštartovanie procesu D2000 Server.
Poznámka: Parameter je ignorovaný pri použití parametrov /RD alebo /RF.
/TPPri uvedení parametra, klient proces použije pre komunikáciu s procesom D2000 Server protokol TCP/IP (je to náhradná hodnota pre sieťového klienta). Použitie tohto protokolu umožní pripojenie klient procesu bez nutnosti udržovania mena a hesla aktuálneho užívateľa na počítači, kde beží proces D2000 Server.
/TPPPri uvedení parametra, klient proces použije pre komunikáciu s procesom D2000 Server protokol TCP/IP s letmou komprimáciou správ.
/TZ<time>Uvedením parametra sa vynúti beh procesu HI v inom časovom pásme, ako je nastavenie systému. Čas sa udáva ako posun od zimného UTC času v minútach (napr. /TZ60 pre Strednú Európu).
/W<Workstation>Workstation je meno, ktoré tvorí prvú časť mena objektu typu Proces. Ak parameter nie je zadaný, použije sa meno pracovnej stanice (computer name).
--WAIT-AFTER-RECONNECT=<počet sekúnd>Určuje ako dlho (v sekundách) je zadržaný beh HI po prepnutí redundancie. Zadržanie je potrebné, aby sa stihol systém stabilizovať (napr. aby boli dostupné archívy a pod.). Default hodnota je 7 sekúnd.