Ladenie skriptu - lokálne premenné

Počas ladenia skriptu je možné prezerať hodnotu lokálnych premenných dvoma spôsobmi:

  • umiestnením kurzora myši nad lokálnu premennú
    Zobrazí sa jej hodnota, alebo v prípade lokálnej premennej typu ALIAS sa zobrazí aktuálny asociovaný objekt (ak sa jedná o štruktúru, zobrazí sa rozmer poľa).    Rozsah zobrazených informácií o aktuálnej hodnote je možné zmeniť.
  • pridaním lokálnej premennej do zoznamu prezeraných lokálnych premenných (Sledovanie)
    Umiestnením kurzora nad lokálnu premennú stlačením pravého tlačidla myši a výberom voľby Pridať do sledovaných.

Poznámka
Hodnoty lokálnych premenných, ktoré zaberajú viac ako 10 MB pamäte, nie sú zasielané do prostredia debuggera pri ladení skriptu. Ak sa takáto situácia vyskytne, záložka Debug o tom obsahuje záznam.

Zoznam lokálnych premenných (Sledovanie)

Zoznam sa nachádza v záložke Sledovanie v spodnej časti editora. Zoznam sa skladá z dvoch častí. V ľavej sú zobrazené vybrané lokálne premenné (ak ide o lokálnu premennú typu RECORD, je možné "rozbaľovaním" pristúpiť ku konkrétnej položke). V pravej časti sú v stĺpcoch zobrazené aktuálne atribúty hodnôt vybraných lokálnych premenných. Ak sa jedná o lokálnu premennú typu ALIAS, je platný len stĺpec ALIAS. V tomto stĺpci je zobrazené meno objektu, ktorý je aktuálne asociovaný s lokálnou premennou. Pri vykonávaní akcií sú hodnoty aktualizované.

  • Zmeniť hodnotu nie je možné.
  • Vymazanie lokálnej premennej z ponuky je možné klávesov Del, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši nad názvom lokálnej premennej a výberom z kontextového menu Odstrániť zo sledovaných

Po dvojitom stlačení ľavého tlačidla myši nad názvom lokálnej premennej alebo neštruktúrovanej premennej sa otvorí dialógové okno, ktoré poskytne podrobný popis hodnoty a umožní jej nastavenie.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.