Popis konfiguračného okna grafu - Objekty

Jeden objekt typu Graf môže zobrazovať priebehy hodnôt maximálne 99 objektov. Na konfiguráciu parametrov každého priebehu slúži časť Objekty konfiguračného okna grafu.

Konfigurácia grafu - Objekty

Tlačidlá sú aktívne na základe vybraného objektu v zozname objektov.

Počas konfigurácie objektu (v dialógovom okne Konfigurácia objektu) je väčšina tlačidiel zakázaná. Editovaný objekt je možné vymeniť za iný dvojklikom ľavého tlačidla myši v zozname objektov alebo výberom objektu a stlačením tlačidla Zmeniť.

Sčítať/odčítať aj skryté

Ak je parameter zaškrtnutý, potom súčtové (rozdielové) grafické priebehy, "zneviditeľnené" pomocou tlačidla 2 v okne grafu, budú zahrnuté do súčtov grafe.

Kreslenie arch. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, kreslenie priebehu periodických archívnych hodnôt v grafe zohľadňuje spôsob archivácie (spôsob zápisu dát do archívu - viď parameter Zapisovaný čas intervalu v konfigurácii objektu typu Archivovaná hodnota).

Objekty

Zoznam objektov pre graf. Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:

Č. Poradové číslo objektu. Číslo sa zobrazí aj v záhlaví dialógového okna Konfigurácia objektu.
P. Poradie kreslenia priebehu. Nastavuje sa v dialógovom okne Konfigurácia objektu - parameter Poradie kreslenia.
Názov objektu Meno objektu (parameter Meno objektu v dialógovom okne Konfigurácia objektu).
Typ grafu

Typ grafického priebehu, ktorému predchádza značka spôsobu kreslenia vzhľadom na nulovú hodnotu (parametre Typy grafického priebehu a Kreslenie v dialógovom okne Konfigurácia objektu).

Poznámka: Pre súčtové/rozdielové priebehy sa za typom grafu zobrazí aj číslo jeho predchodcu (pozri parameter Predchodca v konfigurácii objektu).

Príklad:

0/- Graf nemá pevne definovaného predchodcu, systém nenašiel žiaden predchádzajúci objekt, ktorý môže byť jeho predchodcom (t.j. daný priebeh je prvý súčtový/rozdielový priebeh).
0/1 Graf nemá pevne definovaného predchodcu, najbližší predchádzajúci objekt, ktorý je jeho predchodcom je objekt s poradovým číslom 1 (automaticky nájdený systémom).
2 Graf má definovaného predchodcu - objekt s poradovým číslom 2.
Os/Úroveň
Pásmo

Číslo pásma objektu.

Možnosti:

0 Číslo pásma sa v tomto prípade automaticky vygeneruje tak, aby graf mal vlastné pásmo (takéto pásma sa pri zobrazení do pásiem podľa bodov nachádzajú až pod všetkými pásmami s explicitne udaným pásmom)
Výnimky:
  • súčtované objekty majú pásmo podľa prvého súčtovaného objektu
  • body ležiace na jednej digitálnej osi majú jedno pásmo
1..99 Ktorékoľvek z týchto čísel priradí graf do príslušného pásma, ktoré budú pri zobrazení vykreslené zhora nadol podľa rastúceho čísla pásma, t.j. pásma s nižšími číslami budú zobrazené nad pásmami s vyššími číslami
Farba(y) Farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (parametre Farba, Štýl, Hrúbka a Výplň v dialógovom okne Konfigurácia objektu).
Popis Popis objektu (parameter Popis v dialógovom okne Konfigurácia objektu).
Jednotky Technické jednotky objektu (parameter Jednotky v dialógovom okne Konfigurácia objektu).

Zmena poradia

Tlačidlá a umožňujú meniť poradie v zozname. Poradie definované v tomto zozname sa zobrazí v tabuľke grafu.

Pridať

Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí dialógové okno Konfigurácia objektu určené na definovanie parametrov súvisiacich so zobrazovaním objektu v grafe.

Zmeniť

Zvolením objektu a stlačením tlačidla Zmeniť, alebo dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na daný objekt, sa otvorí dialógové okno Konfigurácia objektu.
Dvojitým kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zmeniť bod na čiare, nie štruktúrovanú premennú.

Zrušiť

Zruší označený objekt.


Poznámka: Text Aktívny graf sa v záložke zobrazí v prípade, že aspoň jeden objekt zobrazovaný v grafe je aktívnym objektom (parameter Aktívny objekt v dialógovom okne Konfigurácia objektu).

1 Comment

  1. Anonymous

    Najskôr sa kreslia výplne všetkých priebehov a potom - nad ne - sa kreslia čiary.

Write a comment...