Funkcia KOM Archív umožňuje procesu D2000 KOM pracovať v režime offline (bez pripojenia k procesu D2000 Server) a ukladať hodnoty získané z komunikácie do súboru (archívu) pre ich neskoršie odoslanie do systému D2000.

Táto funkcionalita umožňuje, aby pre vzdialene spustený D2000 KOM proces nedošlo k strate údajov z komunikácie

  • v prípade prerušenia siete medzi procesmi D2000 KOM a D2000 Server
  • v prípade výpadku procesu D2000 Server, prípadne celého aplikačného servera
  • v prípade výmený verzie D2000

Proces D2000 KOM s funkciou KOM Archív možno odštartovať parametrami /KA<ArchivSize> a /KX. Parameter /KA povoľuje vlastnosť KOM Archív a parameter ArchivSize je veľkosť archívneho súboru v megabytoch (1 až 400). Parameter /KX povoľuje prácu procesu D2000 KOM aj po strate spojenia s procesom D2000 Server.
Spôsob odosielania hodnôt z KOM archívu pri nadviazaní spojenia s procesom D2000 Server určuje parameter /KM.

Proces D2000 KOM s funkciou KOM Archív možno odštartovať aj bez procesu D2000 Server. Pri takomto štarte je konfigurácia načítaná zo súboru, ktorý sa nachádza v adresári \KOMARC, ktorý je podadresárom aplikačného adresára. Adresár sa vytvorí automaticky pri spustení procesu D2000 KOM s parametrom /KA. Kvôli umiestneniu konfiguračného súboru je potrebný okrem už spomenutých parametrov parameter /KC <ApplicationName>.
Podmienkou samostatného štartu procesu D2000 KOM je existencia konfiguračného súboru. Tento sa vytvorí a je aktualizovaný automaticky po pripojení procesu D2000 KOM k procesu D2000 Server. Navyše je aktualizovaný po každej zmene objektov patriacich danému procesu D2000 KOM.

Použitie KOM Archívu v redundantných systémoch:
Zatiaľ nie je implementovaná komunikácia medzi procesmi D2000 KOM v redundantných systémoch, preto je ich použitie iba obmedzené. Proces D2000 KOM, ktorý štartuje bez procesu D2000 Server, je automaticky HOT (t.j. vzniká možnosť kolízie viacerých HOT procesov D2000 KOM).
Čiastočným riešením (fungujúcim, kým je v systéme aspoň jeden proces D2000 Server) je spúšťanie procesov D2000 KOM v tieňovom móde (parametre /RD<GroupName> a /W<MyName>,<MyNumber>)
Príklad:
KOM č. 1:  kom  /RDmy_group /Wself,1 /KCmy_application /KX /KA100 /TP
KOM č. 2:  kom  /RDmy_group /Wself,2 /KCmy_application /KX /KA100 /TP

Takto spustené procesy D2000 KOM sa pripájajú na HOT Server. Aktívny je iba jeden z nich a pasívny sa chová ako pripojený k STANDBY Serveru. Po výpadku aktuálneho Servera alebo po jeho prepnutí sa snažia pripojiť na nový HOT Server. Po výpadku všetkých Serverov zostanú KOMy v takom stave, aké boli tesne pred výpadkom (jeden zostane aktívny, druhý resp. ostatné pasívny).
Problémom môže byť, ak vypadne aj HOT proces D2000 KOM (druhý proces D2000 KOM o tom nevie a zostane pasívny až do pripojenia sa k serveru).
Problémom je aj nábeh procesu D2000 KOM, keď neexistuje žiaden Server - proces D2000 KOM automaticky prejde do stavu aktívny, ako bolo spomenuté vyššie.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.