Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Allen-Bradley CSP/PCCC (Client Server Protocol / Programmable Controller Communication Command)

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Allen-Bradley CSP/PCCC podporuje komunikáciu s Allen-Bradley PLC rady SLC500 cez TCP spojenie.
Je podporená aj komunikácia cez DF1 gateway s SLC, ktoré komunikujú cez DH+ alebo DH485.
Komunikácia bola okrem iného overená voči nasledujúcim SLC:

  • SLC 5/05 1747-L551/C Ethernet Processor
  • SLC 5/05 1747-L552/C Ethernet Processor
  • SLC 5/05 1747-L553/C Ethernet Processor

Pozn: v rámci protokolu Ethernet/IP je tiež podporené zapuzdrenie PCCC správ (komunikácia s MicroLogix 1100 alebo s SLC 5/05 1747-L553/C Ethernet Processor).

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-TCP.
  • Default TCP port pre protokol Allen-Bradley CSP/PCCC je 2222.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: "Allen-Bradley CSP/PCCC".
  • Adresa stanice sa nezadáva.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Plný názovPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Response Wait Timeout
Timeout na prijatie odpovede z PLC.s1.000
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-3
Destination Node Address
V prípade použitia DF1 brány (gateway) udáva adresu cieľového nodu na DH+ alebo DH485 zbernici. Ak sa DF1 gateway nepoužíva, treba použiť prednastavenú hodnotu 0.-0
Block Read
Zapnutie čítania dát (typy Integer, Binary, Status, Float, Timer a Counter) po blokoch. Typy Input a Output nepodporujú blokové čítanie.YES/NONO
Max. Block Length
Maximálna veľkosť bloku (2-255 bajtov), pokiaľ je aktívne blokové čítanie.bytes40
Full Debug
Zapnutie podrobných výpisov o posielaní a prijímaní hodnôt.-False

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresa meraného bodu je adresa v textovom tvare vo formáte SLC-500. Formát adresy je:

[$] X [file] : element [.field] [/bit]

kde:

$- nepovinný znak
X- identifikátor typu súboru (povinné - viď tabuľku č. 2)
file- číslo súboru (nepovinné, ak nie je, použije sa default číslo súboru podľa tabuľky č. 2)
element- číslo elementu v súbore (povinné)
.field- číslo sub-elementu (nepovinné, použité iba pri súboroch Output, Input)
/bit- číslo bitu (nepovinné, musí byť v rozsahu 0..15)

Tab. č. 2

XTyp súboru (File Type)Default číslo súboru (file)
OOutput0
IInput1
SStatus2
BBinary3
TTimer4
CCounter5
NInteger7
FFloat8

Typ súboru Output

[$]O[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 0,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

O:2
$O0:2/0
O:1.0/1

Poznámka: Do súborov typu Output sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Input

[$]I[n]:e[.s][/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 1,
"e" - číslo elementu v súbore,
"s" - číslo sub-elementu (0..255),
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

I:1
$I1:2/0
I:2.0/15

Poznámka: Do súborov typu Input sa nemôže zapisovať, údaje sa môžu iba čítať.


Typ súboru Status

[$]S[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 2,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

S:0
$S2:40
S:2/15

Poznámka: Do súborov typu Status sa nemôže zapisovať po bitoch (výstupné body s parametrom [/b]).


Typ súboru Binary

[$]B[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 3,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

B:2
$B3:0
B3:2/1


Typ súboru Timer

[$]T[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 4,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - voliteľný prefix /EN, /TT, /DN (bitové hodnoty) alebo /PRE, /ACC (celočíselné hodnoty).

Napríklad:

T:2
$T4:0/ACC


Typ súboru Counter

[$]C[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 5,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - voliteľný prefix /DN, /CU, /CD, /OV, /UN, /UA (bitové hodnoty) alebo /PRE, /ACC (celočíselné hodnoty).

Napríklad:

C:17
$C5:34/DN


Typ súboru Integer

[$]N[n]:e[/b]

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore,
"b" - číslo bitu (0..15).

Napríklad:

N7:2
$N:0
N27:0/1


Typ súboru Float

[$]F[n]:e

"n" - číslo súboru, ak je použité iné ako default číslo 7,
"e" - číslo elementu v súbore.

Napríklad:

F:0
$F8:0
F29:1

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 12. júl 2017 - vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.