Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po stlačení pravého tlačidla myši v schéme sa otvorí nasledovné menu (v schéme nesmie byť vybratý žiadny grafický objekt).

Schéma - miestna ponuka

Vlož

Vloženie grafického objektu, resp. skupiny grafických objektov zo schránky do schémy.

Default vlastnosti ...

Nastavenie default vlastností pre grafickú schému.

Parametre Gr. Editora ...

Otvorenie dialógového konfiguračného okna Parametre Grafického editora.

Parametre schémy ...

Otvorenie dialógového konfiguračného okna Parametre schémy.

Prekresli

Prekreslenie obsahu schémy (refresh).

XML Export...

Otvorí dialógové okno pre výber XML Export adresára a po potvrdení do neho exportuje vybrané objekty podľa zvolených exportovacích nastavení.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.