Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Funkcionalita sa nastavuje prostredníctvom procesu d2smc nastavením parametrov pre proces D2000 Server:

BackupSysCfgDeepHĺbka záloh konfiguračnej databázy vytvorených automaticky. Staršie zálohy ako zadaná hĺbka sú automaticky vymazávané. Udáva sa v sekundách.

Poznámka:
Nastavením na hodnotu 0 sa vypne automatické vytváranie záloh konfiguračnej databázy.
BackupSysCfgOffsetPosun automatického vytvárania záloh konfiguračnej databázy v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach.
BackupSysCfgPathCesta na adresár, do ktorého sa budú odkladať zálohy konfiguračnej databázy vytvorené automaticky. Primárne je nastavená na %D2000_APP%\%nazov_aplikacie%\SysCfg\Backup.

Poznámka: Pre správnu funkcionalitu automatického vytvárania záloh konfiguračnej databázy by v adresári, kde sú ukladané zálohy nemali byť žiadne iné adresáre ani súbory.
BackupSysCfgPeriod Perióda automatického zálohovania konfiguračnej databázy. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku. Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.

Poznámka: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie záloh konfiguračnej databázy.

Spôsob realizácie:

Ak je táto funkcia zapnutá, podľa nastavených parametrov sú automaticky vytvárané zálohy konfiguračnej databázy do zvoleného adresára. V tomto adresári sú zálohy umiestňované do vytváraných priečinkov, ktoré sú pomenované podľa dátumu a času vytvorenia zálohy. Zálohy staršie ako je zvolená hĺbka parametrom BackupSysCfgDeep sú automaticky odstraňované.


Poznámka 1: Túto funkcionalitu nie je možné aplikovať pre databázy postavené na databázovom systéme PostgreSQL. Zálohu takýchto databáz je potrebné vykonať podľa tohto návodu.

  • No labels