Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Funkcia %HI_UnRegKeyHandler


Funkcia
Riadiaca funkcia pre odregistrovanie klávesových skratiek generujúcich udalosť OnKeyDown.
Deklarácia
%HI_UnRegKeyHandler(   IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt)
Parametre
_VKCodeKód stlačenej klávesy.
_bCtrlPríznak stavu klávesy CTRL v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_bShiftPríznak stavu klávesy SHIFT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_AltPríznak stavu klávesy ALT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
Popis

Riadiaca funkcia odregistruje klávesovú skratku, ktorej stlačenie generuje udalosť OnKeyDown.

Príklad


 ; Odobratie skratka ALT+a
 %HI_UnRegKeyHandler(61,@FALSE,@FALSE,@TRUE) 
 
 


  • No labels